Pomiń menu

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania Wspólna Przestrzeń w ramach akcji Masz Głos Masz Wybór

Poniżej przedstawiamy Sprawozdanie Końcowe z realizacji zadania Wspólna Przestrzeń w ramach akcji Masz Głos Masz Wybór w roku 2012.

Format PDF:  SPRAWOZDANIE KONCOWE – WSPOLNA PRZESTRZEN

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE

Z REALIZACJI ZADANIA „WSPÓLNA PRZESTRZEŃ

 W RAMACH AKCJI MASZ GŁOS MASZ WYBÓR     

1.     Nazwa organizacji:

Grupa Odnowy Wsi Malin

 

2.     Dane teleadresowe organizacji:

Malin, ul. Bociania 12  ,  55-114 Wisznia Mała

 

3.     Koordynator zadania:

Imię i nazwisko: Bartosz  Ryszkowski, Marzanna Jurzysta-Ziętek
Numer telefonu:      601 700 697/694442834
Adres email:            [email protected][email protected]

 

4.     Zespół realizujący zadanie.   

Zespół liczy 5 osób.Osoby: Bartosz Ryszkowski  i  Marzanna Jurzysta-Ziętek  koordynatorzy zadania oraz  osoby prowadzące spotkania I odpowiedzialni za organizację i zarządzanie, Dorota Kuleta, sołtys wsi Malin – osoba odpowiedzialna za kontakty z Władzą i mieszkańcami, Sylwia Jędrasik – osoba odpowiedzialna za promocję i organizację spotkania oraz grupa mieszkańców chętnych do pomocy przy realizacji zadania, Iwona Dudzik – projekty, pomysły, innowacje

5.     Gmina, miejscowość, powiat oraz województwo objęte działaniami  akcji Masz Głos, Masz Wybór:

Gmina Wisznia Mała, miejscowość  Malin, powiat trzebnicki, woj. dolnośląskie6.     Nazwa własna zadania
Planowanie i zagospodarowanie wspólnej przestrzeni placu zabaw w Malinie

7.     Wybór  i rodzaj przestrzeni.

Na zebraniu wiejskim poddano dyskusji wybór przestrzeni do zadania Masz Głos Masz Wybór. Z pośród wymienionych:  park, świetlica, plac zabaw – mieszkańcy po dyskusji i głosowaniu wybrali  PLAC ZABAW.Większość mieszkańców chce stworzyć miejsce atrakcyjne i bezpieczne dla dzieci i młodzieży by móc miejscowym, młodym ludziom zaproponować przyjemne, bezpieczne i pożyteczne spędzanie wolnego czasu. Miejsce też ma być przychylne również dla osób starszych, które często odwiedzają plac zabaw ze swoimi wnukami. Dla młodzieży znajdzie się tam nowoczesne boisko wielofunkcyjne i miejsce z grilem. Teren placu zabaw to teren Gminy Wisznia Mała i został ujęty w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania jako teren rekreacyjny.

 

8.      Współpraca z samorządem.

Jeszcze  przed otrzymaniem z fundacji Batorego  listu powiadamiającego o uczestnictwie w akcji MGMW władze gminy (Wójt, Skarbnik, Przewodnicząca Rady Gminy) poinformowały nas, że wiedzą o akcji – gdyż czytali zamieszczone na ten temat informacje na stronie internetowej naszej wioski. Wyrazili swoją aprobatę i chęć współpracy. Do kontaktów z nami zostały wyznaczone panie: Agnieszka Nowak oraz Anna Ciężak-Bałdyga, z którymi nadal współpracujemy (decyzje dotyczące działań na terenie Malina są z nami konsultowane , m.in. sprawa tablic informacyjnych. Panie również ułatwiają nam dostęp do potrzebnych nam dokumentów (m.in. planów zagospodarowania przestrzennego, dokumenty własności nieruchomości).  W spotkaniach z mieszkańcami uczestniczyli urzędnicy, ale także Wójt gminy Wisznia Mała Jakub Bronowicki oraz radni i Przewodnicząca Rady Gminy. Nie udało nam się tylko w pełni zaangażować naszego radnego, bo choć zawsze obiecuje pomoc, bardzo rzadko te obietnice realizuje. Natomiast na pomoc pani Sołtys – Doroty Kulety zawsze mogliśmy liczyć – jest naszym „łącznikiem” z gminą.Wedle naszej opinii współpracę z samorządem możemy uznać za udaną. Nikt z gminy nie odmówił nam współpracy i pomocy, zawsze odpowiadano na nasze zapytania lub wskazywano nam inne realne  rozwiązania. Nie jest to jednak  tylko zasługa urzędników – nasi przedstawiciele pisząc pisma, pytając, czy prosząc o cokolwiek byli zawsze „przygotowani” do rozmowy (znajomość przepisów, zasad pracy gminy i budżetu). W pewnych tematach  współpraca z gminą była nawet sformalizowana jako partnerstwo i choć dotyczyła innych spraw, to świadczyć może o dobrym porozumieniu z urzędem (wspólna realizacja zakupu sprzętu nagłośnieniowego do świetlicy, przygotowanie projektu i realizacja tablicy informacyjnej, częściowe finansowanie ogrodzenia placu zabaw, finansowanie 100 krzewów do nasadzeń na placu zabaw, montaż lustra na ostrym zakręcie drogi przy placu zabaw).  Urząd Gminy to nie jedyna jednostka z którą współpracujemy na partnerskich  warunkach. Nasze zadania realizujemy także przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Trzebnicy, który m.in. na naszą prośbę złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, by w zaplanowanej na przyszły rok modernizacji drogi powiatowej przebiegającej przez Malin (m.in. wzdłuż placu zabaw) zapewnić chodniki i bezpieczne dojście do placu. Mamy również zapewnienie ze strony Urzędu Marszałkowskiego, że zapewni dofinansowanie w 50% remontu drogi i budowy chodnika. Pozostałą kwotę wyłoży gmina i powiat. Współpracujemy także z Lokalną Grupą Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich oraz sąsiednimi  sołectwami i parafią, pomagając sobie przy różnego rodzaju akcjach czy imprezach. Z doświadczenia wiemy, że razem możemy więcej, a integracja bardzo dobrze wpływa na naszą pracę, co przekłada się końcowy sukces każdej inicjatywy i dobrą zabawę.

 

9.     Diagnoza przestrzenibadania przestrzeni, badania społeczne.

Realizując zadanie „wspólna przestrzeń” badaniu opinii publicznej poddano pomysł modernizacji placu zabaw.  Podczas festynu zorganizowanego z okazji Dnia Dziecka oraz Święta Samorządowca mieszkańcy anonimowo i dobrowolnie wypełniali ankietę związaną z działaniami Grupy Odnowy Wsi, a dzieci biorąc udział w konkursie plastycznym – „Mój wymarzony plac zabaw” kolorowo przelewały swoje pomysły na kartki papieru. Przeprowadzono także szereg rozmów z mieszkańcami (przy sklepie wiejskim, na przystanku, na placu zabaw, rozgrywkach sportowych,  podczas prywatnych spotkań towarzyskich i przy  różnych innych okazjach).  Dzięki tym badaniom zebraliśmy  informacje od większości grup mieszkańców Malina na ich pomysł zagospodarowania przestrzeni placu zabaw i terenu wokół niego. Podczas festynu zebraliśmy 62 ankiety wypełnione przez osoby dorosłe oraz 27 dziecięcych prac konkursowych. Nie prosiliśmy o podanie wieku, ale patrząc na ludzi wypełniających ankiety można powiedzieć, że zainteresowanie przestrzenią nie zależało od wieku ani płci.Wzór przedstawionej mieszkańcom ankiety oraz wyniki badań przed opracowaniem dołączamy do sprawozdania w formacie PDF jako plik diagnoza.pdf

10. Współpraca z mieszkańcami nad przygotowaniem koncepcji zagospodarowania wybranej przestrzeni. Proszę przedstawić w punktach oraz  opisać, jakie działania podjęli Państwo, aby przygotować społeczną koncepcję zagospodarowania przestrzeni: spotkania z mieszkańcami, powołanie i praca Grupy Reprezentatywnej.

Koncepcja zagospodarowania przestrzeni Placu Zabaw w Malinie powstała podczas spotkań z mieszkańcami na zebraniach wiejskich w świetlicy w Malinie. Podjęte działania, mające na celu ustalenie koncepcji zagospodarowania:1.Zebranie informacyjne mieszkańców o przystąpieniu do akcji Masz Głos Masz Wybór, wskazanie działania „Wspólna przestrzeń” i  powołanie zespołu osób do prowadzenia akcji.2.Wspólny wybór przestrzeni na zebraniu mieszkańców3.Diagnoza przestrzeni – sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości, kto jest właścicielem,  jakie jest przeznaczenie terenu w planie zagospodarowania, jakie są granice geodezyjne działki i z  jakimi działkami graniczy.4.Badania społeczne – ankiety, wywiady, rozmowy, konkurs dla dzieci5.Zebranie z mieszkańcami podsumowujące – przedstawienie mieszkańcom opracowanych przez zespół realizujący zadanie wyników ankiet i wniosków z przeprowadzonych rozmów. Debata na temat rezultatów działań. Przedstawienie zainteresowanym udostępnionych przez gminę materiałów, cenników i ofert przedstawiających nowoczesne rozwiązaniach dla placów zabaw (ławki, konstrukcje powierzchni sportowych, sprzęty rekreacyjno-sportowe itp.)6.Spotkanie z młodzieżą i dziećmi – wspólne opracowanie nowego regulaminu Placu Zabaw odpowiadającego wymaganiom  i potrzebom dzieci z uwzględnieniem bezpieczeństwa i porządku.

7.Zebranie mieszkańców – omówienie rezultatów działania, przedstawienie informacji o środkach przeznaczonych na zmianę placu zabaw z budżetu gminy i funduszu sołeckiego.
Mieszkańcy dla akcji:

Analizując wyniki ankiet zwróciliśmy uwagę, że większość mieszkańców biorących udział w badaniu zadeklarowała pomoc w modernizacji placu zabaw, którego dotyczy  nasz projekt w ramach akcji Wspólna Przestrzeń „Masz Głos, Masz Wybór”. Również większość odpowiadających chce, by plac zabaw stał się miejscem spotkań wszystkich mieszkańców, choć część osób widzi przeznaczenie placu zabaw wyłącznie dla dzieci, nie dla spotkań dorosłych.

Pytanie, prośba o wskazanie: jakie nowe elementy placu zabaw powinny się na nim pojawić. Mieszkańcy byli niemalże zgodni, że największą nową atrakcję stanowiłby „mini park linowy” dla dzieci (zakupimy go w przyszłym roku ze środków przeznaczonych z funduszu sołeckiego),  zjeżdżalnia typu „rura”  oraz nowe ławki, wiata i nowe huśtawki.  Propozycja postawienia grilla, rampy dla rolkarzy czy małej ścianki wspinaczkowej nie cieszyły się takim poparciem jak wspomniany „mini park linowy”.

W ramach modernizacji placu zabaw pojawiła się też propozycja ogrodzenia (którą właśnie realizujemy) oraz zasadzenia drzew i krzewów malin (czekamy na dostawę). Z funduszu sołeckiego na 2013 rok przeznaczyliśmy 80% środków na doposażenie placu zabaw, mamy także zapewnienie władz gminy o ich wsparciu w tym działaniu jak i w kolejnych latach,  których przewidujemy budowę boiska poliuretanowego na terenie placu zabaw.

Ilu mieszkańców  uczestniczyło w spotkaniach? Czy było więcej kobiet, czy mężczyzn? W jakim wieku byli uczestnicy? W przypadku powołania Grupy Reprezentatywnej (ile osób liczyła grupa, w jakim wieku, ile było kobiet, mężczyzn, czy członkami GR były dzieci, młodzież?

Na każdym zebraniu była różna liczba mieszkańców począwszy od 5 osób do 30, jednak zawsze można liczyć na „stały zespół”, który przychodzi na spotkania i angażuje innych do wspólnej pracy. Na zebraniach można zauważyć przewagę kobiet, duże zainteresowanie i wzmożoną aktywność zauważono u dzieci, które od czasu przystąpienia do akcji MGMW czują się ważne, dostrzegane i wierzą, że ich zadanie jest zawsze analizowane i rozważane. Na spotkania uczęszczała także młodzież, ale  na uwagę zasługuje ogrom pracy i chęci, którą tzw. trudna młodzież włożyła w pracę nad nowym regulaminem.

 

Jak oceniają Państwo zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją?

1- brak zaangażowania, 2- niskie zainteresowanie, 3- trudno powiedzieć, 4- dostrzegam zainteresowanie, 5- bardzo duże zaangażowanie).

11.Rezultaty. 

 • społeczna koncepcja zagospodarowania wybranej przestrzeni publicznej; ( nie jest wprawdzie ukończona, ale pracujemy nad nią z mieszkańcami, by móc zrealizować większość pomysłów zagospodarowania placu zabaw zebranych od samych zainteresowanych)
 • wnioski do budżetu gminy o zabezpieczenie środków na realizację części zaplanowanych działań;  (złożyliśmy w urzędzie gminy propozycje do budżetu na rok 2013, w którym znalazło się min. doposażenie placu zabaw w urządzenia i zabawki,  ławki oraz zabezpieczenie puli środków na realizację boiska wielofunkcyjnego )
 • zabezpieczenie środków na realizację części działań np. z funduszu sołeckiego, budżetu gminy; (na rok 2013 mieszkańcy przeznaczyli 80%  środków z FS na zakup nowych urządzeń na plac zabaw – z uwzględnieniem mini parku linowego, który był najczęściej wskazywany przez użytkowników przestrzeni)

Z funduszu sołeckiego na 2013 rok przeznaczyliśmy 80% środków na doposażenie placu zabaw, mamy także zapewnienie władz gminy o ich wsparciu w tym działaniu jak i w kolejnych latach,  których przewidujemy budowę boiska poliuretanowego na terenie placu zabaw.

 • umowa z gminą na użyczenie wybranego terenu; (teren ten jest oddany mieszkańcom Malina w użytkowanie, a w studium uwarunkowań przestrzennych oznaczony jako tereny rekreacyjne)
 • inne (jakie?) Regulamin, nowe boisko (Regulamin opracowany z inicjatywy dzieci, z dziećmi i przez dzieci. Odbyło się spotkanie z najczęstszymi użytkownikami placu zabaw, by wraz z nimi omówić i przygotować nowy, zbliżony do realiów regulamin.  Pomysł i samo spotkanie w świetlicy było dużym sukcesem. Pokazało jak bardzo można zaangażować dzieci i młodzież do wspólnego działania, jeśli pokaże się, ze oni mają wpływ na otaczającą nas rzeczywistość. Z mieszkańcami ustalono, że w kolejnych latach będziemy budować na placu zabaw nowoczesne wielofunkcyjne boisko poliuretanowe. Zarówno koncepcja zmiany regulaminu jak i boiska została przedstawiona władzom gminy (Wójt))

12.Promocja działań.

Malin to mała wioska położona w gminie Wisznia Mała, powiat Trzebnica. W miarę naszych możliwości informowaliśmy prasę lokalną (Gazeta Nowa, Kurier Trzebnicki, Wieści Gminne, Kocie Góry) o podejmowanych działaniach, jednak głównym nośnikiem informacji i promocji był INTERNET, marketing szeptany oraz plakaty. Wszystkie informacje były także zamieszczane na facebooku ( facebook.com/wiesMalin ). Nasze wpisy były także udostępniane przez zaprzyjaźnione sołectwa: Psary, Kryniczno, Wysoki Kościół, gminę Prusice, Starostwo Powiatowe z Trzebnicy oraz Lokalną Grupę Działania.  Na stronie internetowej: www.malin.org.pl  mieszkańcy byli informowani zarówno o planowanych, jak i zrealizowanych działaniach.  Projekt „Masz Głos Masz Wybór” – „Wspólna Przestrzeń”  został zgłoszony  jako najciekawszy projekt realizowany w ramach   konkursu „Piękne i aktywne wsie w Kocich Górach”, przez co został dostrzeżony i rozpowszechniony na terenie całego powiatu trzebnickiego.

 

13. Współpraca  z innymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami np. dom kultury, świetlica, grupami nieformalnymi, sponsorami

W ramach akcji nawiązaliśmy współpracę z:

 • Fundacją Ekologiczną Zielona Akcja , która w ramach swoich działań i w powiązaniu z naszym przedsięwzięciem dostarczy na drzewka i krzewy malin do nasadzenia  na terenie placu zabaw.
 • Lokalna Grupa Działania  – współorganizator  imprez  lokalnych, na których prowadzone były rozmowy z mieszkańcami na temat przebudowy placu zabaw.
 • Drukarnia Reprotechnika  – udostępnia nam nieodpłatnie serwer do prowadzenia  strony internetowej poprzez którą przekazujemy wszystkim zainteresowanym informacje o planowanych wydarzeniach i zrealizowanych działaniach,
 • Firma komputerowa ERKOM – rejestracja i utrzymanie domeny,  dostarczanie materiałów eksploatacyjnych do drukowania dokumentów (ankiet, opracowań, ulotek itp.)
 • Klub Sportowy Malinka Malin zajmujący się bieżącą pomocą w utrzymaniu porządku na placu zabaw i zobowiązanie do pomocy przy modernizacji i przyszłym utrzymaniu placu zabaw.
 • Gospodarstwo Rolne PiB Myszogląd  – wspieranie sprzętem ciężkim i dobrami natury.

14. Największe osiągnięcie w trakcie realizacji zadania w ramach Akcji Masz Głos, Masz Wybór

Ważnym osiągnięciem akcji będzie realizacja naszego planu, celu akcji czyli modernizacja placu zabaw zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, zarówno dorosłych jak i dzieci. Właśnie dziś (29.11.12) rozpoczęło się już grodzenie terenu placu zabaw,  czekamy na dostawę krzewów malin i drzew owocowych oraz ozdobnych. Bardzo ważnym osiągnięciem  i sukcesem było zaangażowanie dzieci i młodzieży do pracy nad infrastrukturą , udowodnienie im, że też mają głos, że ich zdanie się liczy. Dzięki temu, zarówno informacja o działaniach została rozpowszechniona, ale i wiara dzieci, że mają wpływ i same niemalże mogą tworzyć przestrzeń wokół nas, wokół siebie. Zdumiewającym zaskoczeniem była sama inicjatywa zmiany regulaminu placu zabaw, która wyszła właśnie od dzieci, a największym osiągnięciem  przy realizacji tego zadania była nieoceniona chęć i zaangażowanie się w pracę, dzielenie się nowymi pomysłami i inspiracjami tzw. trudnej młodzieży. Należy także wspomnieć o pomocy ze strony gminy Wisznia Mała (Wójt – Jakub Bronowicki, Przewodnicząca RG – Małgorzata Ottenbrait, oraz Panie Agnieszka Nowak i Anna Ciężak-Bałdyga) do osiągnięcia naszych sukcesów przyczynili się także nasi koordynatorzy, na których pomoc (o każdej porze dnia i nocy) zawsze mogliśmy liczyć – Dorota Michalska, Paulina Broks oraz Krzysztof  Ślebioda.

 

15. Najtrudniejsza część zdania „Wspólna Przestrzeń”

Najtrudniejszą częścią zadania było chyba początkowe przekonanie ludzi do możliwości podjęcia działań na rzecz wspólnego dobra. Przekonanie tych, którzy mając dużo obowiązków – dom, praca, dzieci – mogą jeszcze coś zrobić dla siebie i dla innych,  dla Malina, dla miejsca w którym mieszkają. Inwestując niewiele, zyskać wdzięczność innych. Zmobilizować „nowych” mieszkańców, traktujących wioskę jak sypialnię, do zrobienia czegoś wspólnymi siłami. Przekonać, że każdy, kto chce zabrać głos i podjąć działania, może zmieniać swoje otoczenie.

 

16.Załączniki.

17. Dodatkowe informacje:

Święto Samorządu LokalnegoW związku z obchodzoną  22 rocznicą pierwszych wyborów samorządowych w Polsce, Malin w ramach akcji „Masz głos, masz wybór”, postanowił wyróżnić to święto podczas organizowanego w dniu 3 czerwca Dnia Dziecka. Zaproszono Radnych, którzy wraz z mieszkańcami przystąpili do akcji. O festynie i spotkaniu z radnymi informowały lokalne media, wszyscy mogli też znaleźć informację na stronach internetowych oraz portalu społecznościowym. Informację przekazywane były także poprzez strony www sąsiednich miejscowości i ich konta na portalach oraz przez niezawodny plakat oraz marketing szeptany.Swoją obecnością zaszczycił nas radny z naszej wioski oraz radni z sąsiednich wsi.  Duża frekwencja mieszkańców sprzyjająca pogoda dodały imprezie dodatkowych atutów. Wszyscy obecni radni gminy Wisznia Mała zgodzili się na umieszczenie na ubraniu naklejki „Jestem radnym”, przez co wyróżniali się wśród innych osób i jednocześnie byli bardzo rozpoznawalni.Wszyscy mieszkańcy, a także pani Sołtys robili sobie zdjęcia z przygotowaną tabliczką „ MALIN  moje miejsce”.  Każdy mógł porozmawiać z radnymi, podzielić się swoimi uwagami, przekazać swoje wnioski. Radni informowali zainteresowanych o tym co dzieje się w gminie, jakie działania i prace prowadzone są przez gminę i co jest omawiane na posiedzeniach rady gminy.Po zakończeniu informacja o całym wydarzeniu znalazła się także na stronach internetowych, na portalu społecznościowym jak i w gazetach lokalnych.