Pomiń menu

W Lublinie nie działamy spektakularnie. Dlaczego?

Zaczęliśmy od sondy, żeby poznać punkt widzenia mieszkańców i mieszkanek Lublina. Regularnie sprawdzamy pracę Rady Miasta Lublin i jej organów wewnętrznych. Przyglądamy się prasowym doniesieniom. Wszystko po to, żeby dokładnie zbadać co i w jaki sposób należy zmienić. Przedstawimy nasze rekomendacje radnym, żeby mieli szansę usprawnić kontakt z osobami, które ich wybierają, poprawić dostępność do prac Rady Miasta. Chcemy, żeby to była zmiana systemowa.

Przeprowadziliśmy sondę wśród mieszkańców i mieszkanek Lublina. Niespełna połowa ankietowanych (28) mieściła się w przedziale wiekowym od 18-30 lat. Zapytaliśmy 66 osób o nazwiska radnych. 44 osoby nie wskazały żadnego nazwiska, 22 osoby wymieniło od jednego do siedmiu. W tej ostatniej grupie 7 osób pomyliło funkcję radnego z prezydentem miasta czy poszczególnymi pracownikami wydziałów Urzędu Miasta Lublin. Na pytanie ilu jest radnych w Radzie Miejskiej poprawnie (czyli podało liczbę 31) odpowiedziały tylko dwie osoby. Pośród 34 prób odpowiedzi najczęściej pojawiające się wyniki to: 40, 30, a nawet 100. Niewielka różnica wystąpiła pomiędzy osobami, które miały świadomość, że są wyborcami (34) a tymi, które wskazywały komisarza wyborczego, naród oraz rady dzielnicy jako właściwe do wyłaniania Rady Miejskiej (32). W ciągu ostatnich dwóch lat tylko 6 osób spośród zapytanych kontaktowało się z radnymi, Wreszcie jako najbardziej efektywne formy komunikacji wymieniono kolejno: wizytę osobistą na dyżurze radnych (24), kontakt za pomocą e mail (20), otwarte spotkanie dla większej grupy osób (17). Tylko jeden respondent podał dodatkowe formy kontaktu – facebook oraz czat.

  • uczestniczyliśmy w ponad 65 posiedzeniach 12 komisji wewnętrznych Rady Miasta Lublin oraz 3 sesjach Rady Miasta

  • robimy przegląd lokalnej prasy, sprawdzamy w jaki sposób media odnoszą się do pracy radnych i w jakim kontekście radni oraz radne pojawiają się w mediach

W Gminie Lublin dyżury sprawuje w sposób cykliczny wyłącznie Prezydium Rady Miasta. W Urzędzie Miasta Lublin dostępna jest sala, w której radni indywidualnie mogą umówić się na spotkanie z mieszkańcami i mieszkankami. Dostępne w tej chwili formy kontaktu to e mail, w przypadku niektórych radnych także nr telefonu. W naszej gminie nie jest problemem brak kanałów komunikacyjnych, ale to z jaką częstotliwością, a nawet to czy w ogóle korzystają z niego radni i radne. Badamy efektywność już istniejących kanałów, nie staramy się wprowadzać nowych. Od kilku miesięcy sprawdzamy czy jest przestrzegany artykuł 23 Ustawy o samorządzie gminnym, tzn. czy radni i radne utrzymują stałą więź z mieszańcami i mieszkankami (oficjalna informacja na stronie UM Lublin, informacja na temat radnych w internecie i w mediach, dyżury radnych, jakość funkcjonowania istniejących kanałów komunikacji radnych z mieszkańcami/kami).

Lublin to ponad 300 tysięczne miasto. Pociąga to za sobą o wiele bardziej skomplikowany system funkcjonowania Rady Miasta oraz komórek odpowiadających za jej obsługę. Pełnienie funkcji publicznej w dużym mieście powoduje, że dotarcie do swoich wyborców wymaga o wiele większego wysiłku ze strony radnych. Siatka powiązań pomiędzy Radą Miasta a Urzędem Miasta oraz mieszkańcami i mieszkańcami wymaga całościowego, regularnego przyglądania się temu w jaki sposób funkcjonuje. Wiele rozwiązań zaproponowanych w ramach akcji Masz Głos już została wdrożona, natomiast sposób ich wykorzystania pozostawia wciąż wiele do życzenia. Uznaliśmy, że o wiele większą wartość w przypadku miasta tak dużego jak Lublin będzie miało roczne badanie dostępność prac i efektów prac Rady Miasta Lublin oraz jej komisji. Wybraliśmy metodę jaką jest monitoring., a działania wskazane w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór włączymy do prowadzonego monitoringu. Kolejne etapy podsumowujące pracę zamieścimy na stronie akcji (pierwsze podsumowanie zaplanowano na luty 2013 roku). Opracowaliśmy kwestionariusz obserwacji prac komisji oraz sesji Rady Miasta. Do tej pory porządkujemy informacje z ponad 60 posiedzeń komisji i trzech sesji Rady Miasta. Będziemy towarzyszyć radnym podczas ich pracy do końca czerwca 2013 r. Według założonych kryteriów ocenimy sposób tej pracy, udostępniania informacji na zewnątrz Rady Miasta po to, żeby przedstawić radnych rekomendacje, które posłużą poprawie dostępności do prac i efektów prac Rady Miasta.