Pomiń menu

sprawozdanie końcowe

SPRAWOZANIE KOŃCOWE akcji Masz Głos, Masz Wybór 2013 Zadania Inicjatywa Lokalna

CZĘŚĆ I
1. Nazwa organizacji lub grupy nieformalnej:
nieformalna grupa sąsiedzka FONTANNA, KTÓRA CHCE BYĆ FONTANNĄ
2. Data przesłania sprawozdania końcowego: 24.11.2013
3. Telefon kontaktowy: 426514138, 607444008
4. Osoba do kontaktu/koordynator akcji (imię, nazwisko, tel. mail):
Iza Desperak, Tel. j. w. ,adres email: [email protected]
5. Gmina i miejscowość objęta działaniami akcji Masz Głos, Masz Wybór: Łódź
6. Liczba osób (oprócz koordynatora), które brały udział w realizacji zadania?
10 (bez uczestników i uczestniczek spotkań)
CZĘŚĆ II
1. Jaką Inicjatywę chcieliście zrealizować poprzez udział w Akcji?
Inicjatywa dotyczyła reaktywacji osiedlowej fontanny, powstałej w czynie społecznym mieszkańców po zbudowaniu osiedla w latach 60tych i wyłączonej w latach 90tych. Chodziło po pierwsze o odremontowanie, usprawnienie i przyłączenie do sieci samej fontanny, jak i reaktywację skwerku, na którym się znajduje, jako centrum spotkań mieszkańców okolicznych bloków.

2. Czy w gminie w momencie rozpoczęcia Akcji podjęta była uchwała o trybie i szczegółowych kryteriach wyboru inicjatywy lokalnej?
Tak
3. Jeśli nie, jakie podjęliście działania, by uchwała została podjęta. (Prosimy opisać ile spotkań, rozmów z radnymi, urzędnikami odbyło się, czy kierowane były jakieś pisma, petycje, składane wnioski).
4. Jakie problemy, przeszkody pojawiły się na etapie rozmów z urzędnikami?
Czy udało się je pokonać, jakie argumenty przekonały władze?
5. Czy uchwała w gminie była konsultowana? Jeśli tak to jak przebiegał ten proces? Czy braliście udział w konsultacjach?
Nic o tym nie wiem, została uchwalona wcześniej
6. Jak oceniacie Państwo współpracę władz z mieszkańcami na terenie Waszej gminy?
Nie nastąpiła żadna współpraca, jedyny kontakt z władzami polegał na wymianie korespondencji. Jedynie jeden z mieszkańców będący jednocześnie członkiem Rady Osiedla wsparł inicjatywę informując o wcześniejszych próbach remontu fontanny i przekazując kosztorys remontu.

CZĘŚĆ III
1. Jak wyglądał proces opracowania koncepcji wniosku?
Inicjatorem była nieformalna grupa sąsiedzka, jedna z nas opracowała wniosek, już po spotkaniach z mieszkańcami. By dotrzeć do szerszej grupy mieszkańców i skonsultować z nimi nasz pomysł zorganizowaliśmy dwa spotkania.
Pierwsze spotkanie odbyło się 14 czerwca, przybrało formę pikniku, włączyliśmy się do dorocznego pikniku organizowanego przez pobliską szkołę podstawową (SP nr 35, ul. Tybury). Rozstawiliśmy własne stoisko informacyjne z plakatami i ulotkami, dodatkowo przyciągał do niego poczęstunek. Inicjatorem tego spotkania była nasza nieformalna grupa sąsiedzka, a uczestniczyło w nim ponad 100 osób.
Drugie spotkanie odbyło się 23 czerwca, przy samej fontannie, przybyły na nie osoby, które poznały nas na pikniku i te, które na piknik nie dotarły (odbył się w piątek), ale dotarła do nich zapowiedź drugiego zorganizowanego w weekend, w sumie wzięło w nim udział18 osób, i to na tym zebraniu odbyła się konsultacja ostatecznego kształtu wniosku
2. Jakie zadanie publiczne realizowaliście wspólnie z jednostką samorządu terytorialnego? źadnego, do etapu realizacji nie doszło
3. Co było efektem realizacji zadania publicznego wspólnie z jednostką samorządu terytorialnego?
4. Czy na etapie realizacji zadania pojawiały się jakieś trudności, jeśli tak to jakie? (formalne, proceduralne, z aktywnością mieszkańców, z realizacja deklarowanego wkładu własnego?)
5. Partnerstwo i współpraca z innymi podmiotami
•w organizacji jednego ze spotkań pomogła lokalna szkoła, w opracowaniu wniosku – członek rady Osiedla, który udostępnił kosztorys planowanego niegdyś remontu, co pozwoliło oszacować, jaką kwotę powinniśmy uwzględnić w naszym wniosku
7. Udział władz samorządowych nie brały udziału
8. W przypadku, organizowanych przez Państwa spotkań z mieszkańcami, prosimy o podanie daty i tematu spotkania, kto był jego organizatorem, ilu mieszkańców przyszło?
jak w punkcie 2 części III, 2 spotkania organizowane przez nieformalną grupę sąsiedzką:
spotkanie nr 1 14 czerwca – ponad 100 uczestników,
spotkanie nr 2 23 czerwca – 18 osób

9. Czy realizowali Państwo jakieś działania związane ze Świętem Samorządu Lokalnego?
nie

10. Co uważają Państwo za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji zadania w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór?
Mobilizację mieszkańców, zwłaszcza zwolenników reaktywacji fontanny, zainteresowanie ich własnym udziałem w kształtowaniu wspólnej przestrzeni, zainteresowanie innymi wspólnymi działaniami (budżet obywatelski), zainteresowanie mediów
11. Jak oceniają Państwo zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją?
5 bardzo duże zaangażowanie
(1- Brak zaangażowania, 2- niskie zainteresowanie, 3- trudno powiedzieć, 4- dostrzegam zainteresowanie, 5- bardzo duże zaangażowanie)
1 2 3 4 5

12. Uwagi, dodatkowe informacje:
Nasze działania zbiegły się w czasie z promocją budżetu obywatelskiego w naszym mieście, co znacznie zwiększyło zainteresowanie. Wielu mieszkańców sądziło że to o BO chodzi.

Zestawienie poniesionych kosztów
L.p. Nazwa kosztu (np. papier, ciastka, ulotki) Kwota Nr faktury/rachunku Cel poniesionych kosztów, (na jakie działania/wydarzenia przeznaczono poniesione koszty)
1. Plakaty i ulotki
150 188/R/13 Plakaty zapraszające na spotkanie mieszkańców ulotki informujące o inicjatywie
2. poczęstunek

350 10/06/2013 Mieszkańców ulotki informujące o inicjatywie
Łącznie 500

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE_fontanna