Pomiń menu

Konsultacje programu współpracy miasta Bełchatowa z przedstawicielami organizacji pozarządowych na rok 2014.

Konsultacje programu współpracy miasta Bełchatowa z przedstawicielami organizacji pozarządowych na rok 2014.

Na potrzeby akcji Fundacja sprawdziła jak przebiegały konsultacje  programu współpracy miasta Bełchatowa z  przedstawicielami organizacji  pozarządowych na rok 2014 .

Żadna z zapytanych przez Fundację organizacji nie wzięła w nich udziału. Większość nie wiedziała nawet o ich przeprowadzaniu.

W protokole kończącym konsultacje  znajduje się informacja o sposobach informowania organizacji o konsultacjach. Ogłoszenia powiny być zamieszczone  na  tablicy ogłoszeń UM, w BIP i na stronie internetowej www.belchatow.pl. Pomimo regularnych wizyt na stronie internetowe  Fundacja także nie dotarła do informacja o rozpoczęciu konsultacji.

zał_3_protokół_z_konsultacji_z_organizacjami_pozarządowymi_na_rok_2014

Zgodnie z informacją z  protokołu konsultacjom nadano formę tradycyjnej korespondencji oraz forum dyskusyjnego dla wszystkich organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Nie dotarła do nas także informacja o powołaniu forum dyskusyjnego. Podobne doświadczenia miały inne organizacje min. Akademia Pana Grześka, Fundacja ” Diabeciaki”  i Sztab Ratownictwa Medycznego.  Wystosowałyśmy pismo do Prezydenta Miasta z prośbą o uruchomienie newslettera dla organizacji pozarządowych, który uniknął by podobnych sytuacji.

W regulaminie konsultacji społecznych brał udział zespól konsultacyjny, który składa się z 12 osób. Na pytanie o sposób wyłaniania członków Zespołu Konsultacyjnego, od Izabeli Rudzkiej koordynatora Zespołu do Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Fundacja otrzymała wyjaśnienie, że są to  osoby  zaufane i zaangażowane w życie społeczne miasta.

zał_4_skład_zespołu_konsultacyjnego

Pomimo próśb podczas bezpośredniego spotkania  Fundacja nie otrzymała listy obecności z obrad komisji oraz zwrotnych potwierdzeń odbioru zawiadomień o obradach. Skontaktowałyśmy się z jednym członkiem zespołu, który nie przypominał sobie otrzymania zawiadomienia i udziału w pracach komisji. Dnia 16.06. 2014 r wysłałyśmy wniosek o ujawnienie informacji publicznej dotyczącej udziału Komisji w konsultacjach społecznych programu współpracy na rok 2014.

W   Sprawozdaniu z realizacji Programu Współpracy Miasta Bełchatowa  z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,za rok 2013.   wspomniano jedynie o spotkaniu Zespołu Konsultacyjnego, które odbyło się 2012 r. i dotyczyło konsultacji na rok 2013 r.

zał_5_Sprawozdanie_z_realizacji_ Programu_ Współpracy_Miasta_Bełchatowa_ z_ organizacjami_ pozarządowymi_za_rok_2013

Izabela Rudzka potwierdziła także, że od trzech lat, odkąd koordynuje prace wydziału, żadna z organizacji pozarządowych, ani członek Zespołu Konsultacyjnego nie wnieśli uwag do projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.