Pomiń menu

Sprawozdanie Końcowe 2017

Sprawozdanie Końcowe 2017

Jaki mieliście pomysł na działanie, przystępując do akcji Masz Głos?
Zagospodarowanie placu przy przepompowni na plac bajkowy

Jakie działania zrealizowaliście w ramach tegorocznej edycji akcji? Prosimy podać również dane liczbowe, np. liczbę spotkań, liczbę ankiet, liczbę osób zaangażowanych w działania itp.?
Ogłoszono konkurs plastyczny pt.Mój plac bajkowy.Roztrzygnięcie konkursu odbyło się na zabawie karnawałowej z udziałem władz gminy oraz koordynatora zadania.Komisja konkursowa bardzo wysoko oceniła wszystkie prace. Konkurs był zarazem diagnozą społeczną.Wszystkich uczestników  konkursu nagrodzono wyjazdem do kina.Zabawę karnawałową zorganizowali:rodzice,władze gminy oraz sołtys sołectwa Radomyśl. Grono sponsorów:Parafia Parsecko, Starostwo Powiatowe Szczecinek, Gmina Grzmiąca oraz sołtys.
Odbyły się trzy spotkania z mieszkańcami .W działania zaangażowało się 40 osób dorosłych oraz 15 dzieci.

Jeżeli były takie działania, których nie udało się Wam zrealizować, proszę je wymienić i krótko opisać, co było tego przyczyną?
Nie wystąpiły.

Jak układały się Wasze relacje z władzą lokalną? Czy urząd aktywnie uczestniczył w realizacji działania? Czy na początku odbyło się spotkanie/wymiana korespondencji z przedstawicielem/przedstawicielami gminy (wójtem/burmistrzem/prezydentem) dotyczące współpracy? Czy ze strony urzędu wyznaczono osobę/osoby do współpracy? Czy przedstawiciele gminy, urzędnicy uczestniczyli w spotkaniach z mieszkańcami, włączyli się w pracę nad przygotowaniem rozwiązań? Czy do współpracy udało się zaangażować radnych np. gminy, osiedla lub sołtysa/sołtyskę. Jak oceniają Państwo atmosferę współpracy?
Współpraca z władzami gminy układa się bardzo dobrze. Udzielają dobrych rad oraz wsparcia merytorycznego.Osobą najbardziej zaangażowaną we współpracy ze strony gminy  jest Wójt gminy Grzmiąca oraz przewodniczący Rady Gminy.

Jak oceniacie zaangażowanie przedstawicieli władz samorządowych w działania związane z akcją? (1-brak zaangażowania, 2-niskie zainteresowanie, 3-trudno powiedzieć, 4-dostrzegam zainteresowanie, 5-bardzo duże zaangażowanie)?
5 – bardzo duże zaangażowanie

Prosimy podać krótkie uzasadnienie odpowiedzi:
Współpraca układa się bardzo dobrze.

Czy z kimś współpracowaliście w trakcie realizacji zadania?  Jeżeli tak, to kto to był (np. lokalni aktywiści, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, eksperci) i na czym ta współpraca polegała?
Współpracujemy z władzami gminy oraz redaktorem gazety Głos Koszaliński.

Jak oceniacie zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją? (1-brak zaangażowania, 2-niskie zainteresowanie, 3-trudno powiedzieć, 4-dostrzegam zainteresowanie, 5-bardzo duże zaangażowanie)
5-bardzo duże zaangażowanie

Prosimy podać krótkie uzasadnienie odpowiedzi:
Zaangażowanie w prace społeczne : przygotowanie imprez oraz przygotowanie placu /wycinka krzewów ,karczowanie oraz równanie terenu/

Co uważacie za swoje największe osiągnięcie w realizacji zadania w ramach akcji Masz Głos? Z czego jesteście najbardziej dumni realizując zadanie budżet obywatelski? Co uważacie za swój największy sukces? Co było dla was najbardziej wartościowe?
Wprowadzenie funduszu sołeckiego, przekonanie władz gminy że współpraca daje dużo satysfakcji i zadowolenia – razem zrobimy bardzo dużo.

Co było najtrudniejsze w realizacji zadania w ramach akcji Masz Głos?
Nie wystąpiły trudności.

W jaki sposób informowaliście o swoich działaniach lokalną społeczność (np. za pośrednictwem prasy, TV, internetu – stron internetowych, portali społecznościowych, wydarzeń promocyjnych, plakatów, ulotek i innych materiałów akcji MGMW, marketingu szeptanego, kontaktów osobistych)? Jeśli to możliwe, prosimy wskazać miejsca publikacji informacji o Waszych działaniach w ramach akcji (np. linki do stron internetowych, fotorelacji z wydarzeń organizowanych w ramach zadania, materiałów prasowych na jego temat, które ukazały się w mediach itp.)
Spotkania, tzw. poczta pantoflowa, artykuły w gazecie lokalnej Głos Koszaliński-REGIONY

Inne informacje, które chcielibyście dołączyć do podsumowania
Dwukrotne spotkanie koordynatora z mieszkańcami oraz władzami gminy uaktywniły prace.