Pomiń menu

Spotkanie z Burmistrzem w Sokołowie Podlaskim

16 maja 2007 r. o godzinie 17:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w Sokołowie Podlaskim odbyło się otwarte spotkanie Burmistrza Miasta Pana Bogusława Karakuli z mieszkańcami, dotyczące lokalnych problemów. Na spotkanie licznie pojawili się przedstawiciele lokalnych mediów.

Z ramienia lokalnych władz na spotkanie – oprócz burmistrza – przybyli: vice burmistrz Pan Jerzy Marsjan, Sekretarz Miasta Pani Maria Truszkowska, Przewodniczący Rady Miasta Pan Jacek Niemirski i kilku radnych.

Spotkanie rozpoczęło się krótkim wprowadzeniem Tomasz Zbrzeżnego z Fundacji U siebie. Następnie głos zabrał Burmistrz Pan Bogusław Karakula, który w ok. 40 minutowym wystąpieniu przedstawił najważniejsze problemy Sokołowa Podlaskiego oraz sposoby ich rozwiązania w ciągu swojej kadencji. Następnie mieszkańcy Sokołowa mogli zadawać burmistrzowi pytania. Dyskusja trwała ponad godzinę.

Za najważniejsze problemy Burmistrz uznał: 

 • Układ komunikacyjny w mieście. 
 • Problemy mieszkaniowe – brak dostatecznej ilości ofert mieszkaniowych. 
 • Niewłaściwa gospodarka odpadami. 
 • Niedostateczna ilość bazy sportowo-rekreacyjnej. 
 • Tereny i obiekty po zlikwidowanej Cukrowni. 

W trakcie kadencji, do 2010 roku, Burmistrz chce zniwelować te problemy poprzez

 • Wybudowanie trasy śródmiejskiej będącej ciągiem drogi krajowej 62 z udziałem środków Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Powiatu Sokołowskiego. 
 • Wykonanie przebudowy ulic w starej części Miasta oraz modernizacja skrzyżowań i parkingów. 
 • Budowa ścieżek rowerowych. 
 • Wykonanie nowego oznakowania ulic i placów wraz z kierunkowymi oznaczeniami instytucji publicznych. 
 • Pozyskiwanie terenów pod budownictwo socjalne i komunalne. 
 • Kontynuacja budowy mieszkań socjalnych. 
 • Budowa lokali komunalnych poprzez Sokołowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. 
 • Wprowadzenie programu selektywnej zbiórki odpadów.
 • Prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej dot. selektywnej zbiórki odpadów, począwszy od przedszkola. 
 • Egzekwowanie obowiązku właściwego gromadzenia i wywozu odpadów przez właścicieli posesji. 
 • Modernizacja stadionów sportowych. 
 • Zagospodarowanie terenu przy krytej pływalni na cele sportowo-rekreacyjne.
 • Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Gimnazjum nr 1. 
 • Budowa wielofunkcyjnych, ogólnodostępnych boisk w różnych częściach miasta. 
 • Modernizacja krytej pływalni pod kątem możliwości rozgrywania zawodów sportowych. 
 • Zagospodarowanie terenów przemysłowych po Cukrowni, utworzenie parku przemysłowego na tych terenach. 

W 2007 roku burmistrz zobowiązał się do: 

 • Doprowadzić do opracowania i złożenia do konkursów wniosków dofinansowanie przedsięwzięć komunalnych powyższych dziedzinach. 
 • Podpisania umowy trójstronnej i rozpoczęcia prac projektowych w celu przygotowania do realizacji budowy trasy śródmiejskiej. 
 • Pozyskiwanie terenów pod budowę mieszkań socjalnych komunalnych. Rozpoczęcie budowy kolejnego budynku socjalnego. 
 • Rozpoczęcie budowy kolejnego budynku wielorodzinnego przy ulicy Bartoszowej. 
 • Zakończenie procesu wdrażania programu selektywnej zbiórki odpadów.
 • Zakończenie prac projektowych złożenie wniosków dofinansowanie modernizacji obiektów sportowych. 
 • Tereny po zlikwidowanej Cukrowni.

Na koniec spotkania prowadzący Tomasz Zbrzeżny zapowiedział dalsze działania w ramach akcji „Masz głos, masz wybór”, a burmistrz publicznie wyraził chęć pomocy przy monitorowaniu swoich zobowiązań.

Tomasz Zbrzeżny

Fundacja U siebie

Fundacja U siebie