Pomiń menu

Spotkanie z Burmistrzem w Sokołowie Podlaskim

16 maja 2007 r. o godzinie 17:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w Sokołowie Podlaskim odbyło się otwarte spotkanie Burmistrza Miasta Pana Bogusława Karakuli z mieszkańcami, dotyczące lokalnych problemów. Na spotkanie licznie pojawili się przedstawiciele lokalnych mediów.

Z ramienia lokalnych władz na spotkanie – oprócz burmistrza – przybyli: vice burmistrz Pan Jerzy Marsjan, Sekretarz Miasta Pani Maria Truszkowska, Przewodniczący Rady Miasta Pan Jacek Niemirski i kilku radnych.

Spotkanie rozpoczęło się krótkim wprowadzeniem Tomasz Zbrzeżnego z Fundacji U siebie. Następnie głos zabrał Burmistrz Pan Bogusław Karakula, który w ok. 40 minutowym wystąpieniu przedstawił najważniejsze problemy Sokołowa Podlaskiego oraz sposoby ich rozwiązania w ciągu swojej kadencji. Następnie mieszkańcy Sokołowa mogli zadawać burmistrzowi pytania. Dyskusja trwała ponad godzinę.

Za najważniejsze problemy Burmistrz uznał: 

  • Układ komunikacyjny w mieście. 
  • Problemy mieszkaniowe – brak dostatecznej ilości ofert mieszkaniowych. 
  • Niewłaściwa gospodarka odpadami. 
  • Niedostateczna ilość bazy sportowo-rekreacyjnej. 
  • Tereny i obiekty po zlikwidowanej Cukrowni. 

W trakcie kadencji, do 2010 roku, Burmistrz chce zniwelować te problemy poprzez

  • Wybudowanie trasy śródmiejskiej będącej ciągiem drogi krajowej 62 z udziałem środków Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Powiatu Sokołowskiego. 
  • Wykonanie przebudowy ulic w starej części Miasta oraz modernizacja skrzyżowań i parkingów. 
  • Budowa ścieżek rowerowych. 
  • Wykonanie nowego oznakowania ulic i placów wraz z kierunkowymi oznaczeniami instytucji publicznych. 
  • Pozyskiwanie terenów pod budownictwo socjalne i komunalne. 
  • Kontynuacja budowy mieszkań socjalnych. 
  • Budowa lokali komunalnych poprzez Sokołowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. 
  • Wprowadzenie programu selektywnej zbiórki odpadów.
  • Prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej dot. selektywnej zbiórki odpadów, począwszy od przedszkola. 
  • Egzekwowanie obowiązku właściwego gromadzenia i wywozu odpadów przez właścicieli posesji. 
  • Modernizacja stadionów sportowych. 
  • Zagospodarowanie terenu przy krytej pływalni na cele sportowo-rekreacyjne.
  • Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Gimnazjum nr 1. 
  • Budowa wielofunkcyjnych, ogólnodostępnych boisk w różnych częściach miasta. 
  • Modernizacja krytej pływalni pod kątem możliwości rozgrywania zawodów sportowych. 
  • Zagospodarowanie terenów przemysłowych po Cukrowni, utworzenie parku przemysłowego na tych terenach. 

W 2007 roku burmistrz zobowiązał się do: 

  • Doprowadzić do opracowania i złożenia do konkursów wniosków dofinansowanie przedsięwzięć komunalnych powyższych dziedzinach. 
  • Podpisania umowy trójstronnej i rozpoczęcia prac projektowych w celu przygotowania do realizacji budowy trasy śródmiejskiej. 
  • Pozyskiwanie terenów pod budowę mieszkań socjalnych komunalnych. Rozpoczęcie budowy kolejnego budynku socjalnego. 
  • Rozpoczęcie budowy kolejnego budynku wielorodzinnego przy ulicy Bartoszowej. 
  • Zakończenie procesu wdrażania programu selektywnej zbiórki odpadów.
  • Zakończenie prac projektowych złożenie wniosków dofinansowanie modernizacji obiektów sportowych. 
  • Tereny po zlikwidowanej Cukrowni.

Na koniec spotkania prowadzący Tomasz Zbrzeżny zapowiedział dalsze działania w ramach akcji „Masz głos, masz wybór”, a burmistrz publicznie wyraził chęć pomocy przy monitorowaniu swoich zobowiązań.

Tomasz Zbrzeżny

Fundacja U siebie

Fundacja U siebie