Pomiń menu

Organizator i partnerzy

Organizatorką akcji Masz Głos jest Fundacja im. Stefana Batorego. Fundacja  jest niezależną, niedochodową organizacją pozarządową o statusie organizacji pożytku publicznego. Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego – społeczeństwa ludzi świadomych swoich praw i obowiązków, angażujących się w sprawy swojej społeczności lokalnej, swojego kraju i społeczności międzynarodowej.

Od 2006 Fundacja prowadzi program Masz Głos, Masz Wybór oraz akcję Masz Głos.

Co roku akcja współorganizowana jest razem z partnerami, którzy mają doświadczenie we wspieraniu mieszkańców i mieszkanek polskich gmin. W edycji 2018/2019 akcji partnerami są: Fundacja Aktywności Lokalnej, Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej BONA FIDESStowarzyszenie Homo Faber, Stowarzyszenie POLITES.

PARTNERZY AKCJI MASZ GŁOS

Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej BONA FIDES jest organizacją pożytku publicznego, która od 14 lat aktywnie buduje i wspiera grupy mieszkańców oraz lokalnych aktywistów, uczy samorządowców jak prowadzić otwarty i skuteczny dialog z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi oraz umożliwia młodym osobom zdobycie nowego doświadczenia poprzez wolontariat.

.FAL_logo poziomFundacja Aktywności Lokalnej została powołana w 2007 r. mając na względzie potrzebę wspierania rozwoju regionalnego poprzez wspomaganie różnorodnych form aktywności lokalnej, w szczególności podnoszenie świadomości i wiedzy obywatelskiej, promocję przedsiębiorczości i wzmocnienie aktywności zawodowej, w tym wśród osób narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego. Fundacja prowadzi działalność wzmacniającą oddolne inicjatywy (empowerment), a także działalność szkoleniowo-doradczą specjalizując się w realizacji zajęć z umiejętności miękkich (rozwój osobisty, społeczny i zawodowy) dla różnych grup odbiorców. Fundacja zainicjowała dyskusję w Polsce nt. równowagi osobisto-zawodowej rodziców małych dzieci doprowadzając do szeregu rozwiązań w tym zakresie w całym kraju (m.in. kąciki dziecięce w urzędach). Od 2012 roku koordynuje Ogólnopolski Tydzień Work-Life Balance. Ponadto nasi przedstawiciele aktywnie włączają się w przedsięwzięcia na rzecz współpracy międzysektorowej i akcje ogólnopolskie. Sygnatariusz Karty Różnorodności w Polsce. Uhonorowana Dyplomem Pary Prezydenckiej RP.

logo_HF_czerwoneHomo Faber od 2004 roku pracujące w obszarze praw człowieka.  Misja stowarzyszenia brzmi: Homo Faber*. Prawa człowieka: małe kroki, duże zmiany. Pracujemy nad tym by w Lublinie mieszkańcy i mieszkanki mogli cieszyć się jak najszerszymi prawami i wolnościami. Staramy się dbać o to, by władza jak najlepiej spełniała swoje obowiązki. Kładziemy nacisk na dobrą współpracę, jednocześnie nie bojąc się konstruktywnej krytyki. Homo Faber tworzy zespół ludzi, którzy, specjalizując się w różnych dziedzinach, wspólnie starają się wykorzystać swój potencjał w pracy na rzecz praw człowieka. Zasadą pracy zespołu jest demokratyczne podejmowanie decyzji, szacunek dla indywidualizmu jego członkiń i członków oraz ciągłe i systematyczne samodoskonalenie się. *Homo Faber – z łaciny człowiek rzemieślnik, człowiek pracujący.

logo politesStowarzyszenie POLITES, którego misją jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez popularyzowanie idei wolontariatu, edukację pozaformalną oraz stwarzanie warunków do uczestnictwa w życiu publicznym. Stowarzyszenie powstało w 2002 roku a swą nazwę zaczerpnęło od greckiego słowa “polites”, które można tłumaczyć jako “obywatel”.

Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab działa od 2011 roku. Misją organizacji jest wzmocnienie (empowerment) mieszkańców i wsparcie dla lokalnych władz w oparciu o wartości demokratyczne. W Fundacji wykorzystuje się do tego wiedzę socjologiczną i dostępne narzędzia partycypacyjne jak konsultacje społeczne, ciała dialogu społecznego czy budżet obywatelski. Organizacja korzysta z innowacji, np. konsultacje społeczne prowadzone metodą Design Thinking czy warsztaty z młodzieżą w oparciu o grę Smile Urbo. Do włączania obywateli w procesy współdecydowania organizacja wykorzystuje również nowe technologie. Dzięki Fundacji powstał w 2016 roku pierwszy portal online do konsultacji społecznych. Ważnym elementem działań są również badania społeczne, w tym zwłaszcza diagnozy dla samorządów lokalnych, np. dotyczących sfery kultury czy sytuacji osób starszych.