Pomiń menu

Organizator i partnerzy

Organizatorem akcji Masz Głos jest Fundacja im. Stefana Batorego, niezależna, niedochodowa organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego. Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego – społeczeństwa ludzi świadomych swoich praw i obowiązków, angażujących się w sprawy swojej społeczności lokalnej, swojego kraju i społeczności międzynarodowej. Fundacja Batorego prowadzi akcję Masz Głos od 2006 roku.

Co roku akcja Masz Głos jest realizowana przy regionalnym wsparciu organizacji partnerskich, które mają doświadczenie we wspieraniu mieszkanek i mieszkańców polskich gmin. W edycji 2021 partnerami są: Fundacja Aktywności Lokalnej, Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej BONA FIDESStowarzyszenie Homo Faber, Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab, Stowarzyszenie Rozwoju INSPIRACJE.

PARTNERZY AKCJI MASZ GŁOS

Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej BONA FIDES jest organizacją pożytku publicznego, która od 14 lat aktywnie buduje i wspiera grupy mieszkańców oraz lokalnych aktywistów, uczy samorządowców jak prowadzić otwarty i skuteczny dialog z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi oraz umożliwia młodym osobom zdobycie nowego doświadczenia poprzez wolontariat.

.FAL_logo poziomFundacja Aktywności Lokalnej została powołana w 2007 r. mając na względzie potrzebę wspierania rozwoju regionalnego poprzez wspomaganie różnorodnych form aktywności lokalnej, w szczególności podnoszenie świadomości i wiedzy obywatelskiej, promocję przedsiębiorczości i wzmocnienie aktywności zawodowej, w tym wśród osób narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego. Fundacja prowadzi działalność wzmacniającą oddolne inicjatywy (empowerment), a także działalność szkoleniowo-doradczą specjalizując się w realizacji zajęć z umiejętności miękkich (rozwój osobisty, społeczny i zawodowy) dla różnych grup odbiorców. Fundacja zainicjowała dyskusję w Polsce nt. równowagi osobisto-zawodowej rodziców małych dzieci doprowadzając do szeregu rozwiązań w tym zakresie w całym kraju (m.in. kąciki dziecięce w urzędach). Od 2012 roku koordynuje Ogólnopolski Tydzień Work-Life Balance. Ponadto nasi przedstawiciele aktywnie włączają się w przedsięwzięcia na rzecz współpracy międzysektorowej i akcje ogólnopolskie. Sygnatariusz Karty Różnorodności w Polsce. Uhonorowana Dyplomem Pary Prezydenckiej RP.

logo_HF_czerwoneHomo Faber od 2004 roku pracujące w obszarze praw człowieka.  Misja stowarzyszenia brzmi: Homo Faber*. Prawa człowieka: małe kroki, duże zmiany. Pracujemy nad tym by w Lublinie mieszkańcy i mieszkanki mogli cieszyć się jak najszerszymi prawami i wolnościami. Staramy się dbać o to, by władza jak najlepiej spełniała swoje obowiązki. Kładziemy nacisk na dobrą współpracę, jednocześnie nie bojąc się konstruktywnej krytyki. Homo Faber tworzy zespół ludzi, którzy, specjalizując się w różnych dziedzinach, wspólnie starają się wykorzystać swój potencjał w pracy na rzecz praw człowieka. Zasadą pracy zespołu jest demokratyczne podejmowanie decyzji, szacunek dla indywidualizmu jego członkiń i członków oraz ciągłe i systematyczne samodoskonalenie się. *Homo Faber – z łaciny człowiek rzemieślnik, człowiek pracujący.

Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab działa od 2011 w obszarach: partycypacja, badania społeczne i nowe technologie. Koncentruje się na wspieraniu współpracy mieszkańców z władzą samorządową, dialogu obywatelskim, wspieraniu samorządów i innych instytucji publicznych, organizacji społecznych. Fundacja ma szerokie doświadczenie w realizacji działań partycypacyjnych z zastosowaniem m. in.: budżetów obywatelskich, szkolnych budżetów partycypacyjnych, konsultacji społecznych, w moderowaniu spotkań, dyskusji publicznych, prowadzeniu warsztatów konsultacyjnych, współpracy z ciałami doradczymi, radami pożytku publicznego, komisjami dialogu społecznego, radami seniorów. Zajmuje się też obywatelską inicjatywą uchwałodawczą, petycjami, wnioskami o informację publiczną.

Stowarzyszenie Rozwoju INSPIRACJE działa od 2010 roku i jest organizacją pożytku publicznego. Celem Stowarzyszenia jest kreowanie przyjaznej przestrzeni publicznej oraz monitorowanie i wspieranie świadomego, aktywnego udziału obywateli w życiu publicznym. Aby tworzyć przyjazną przestrzeń, zespół Stowarzyszenia wykorzystuje działania edukacyjne, kulturalne i obywatelskie. W swojej działalności organizacja kieruje się transparentnością, otwartością na nowe środowiska i współpracę w celu aktywizacji społeczności. W akcji Masz Głos od 2013 roku (jako uczestnicy), od bieżącej edycji jako partnerzy.