Pomiń menu

Zasady i regulamin

Organizacje, instytucje i grupy uczestniczące w akcji Masz Głos zobowiązane są do przestrzegania następujących zasad:

  • Prezentujemy problemy i interesy różnych grup mieszkańców, a nie tylko członków własnej grupy.
  • Wypowiadamy się w imieniu tych mieszkańców, których opinię poznaliśmy.
  • Zapraszamy na debaty i spotkania osoby z różnych środowisk, reprezentujące różnorodne poglądy.
  • O prowadzonych działaniach na bieżąco informujemy mieszkańców, władze samorządowe (m.in. za pośrednictwem lokalnych mediów).
  • Celem akcji jest wspieranie mieszkańców we współpracy z władzami samorządowymi, w związku z tym bezpośrednio w akcji nie mogą uczestniczyć organizacje partyjne oraz przedstawiciele aktualnych władz samorządowych (radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów) i urzędów samorządowych.


Regulamin:

1. W akcji Masz Głos mogą uczestniczyć grupy nieformalne, organizacje pozarządowe, biblioteki, szkoły, domy kultury i lokalne media działające na rzecz współpracy z władzami samorządowymi na poziomie gminy lub miasta.

2. Uczestnicy korzystają ze wsparcia koordynatora przydzielonego w związku z działaniem na terenie danego województwa.

Przyjazd na szkolenie ogólnopolskie i otrzymanie mikrograntu (500 zł) wiąże się z podpisaniem indywidualnych zasad współpracy z koordynatorem.

W przypadku przyznania mikrograntu udział w szkoleniach jest obowiązkowy. Niepoinformowanie o nieobecności na szkoleniu (przynajmniej na 3 dni przed), będzie skutkować utrudnieniami w dalszej współpracy z Fundacją im. Stefana Batorego i partnerami.

3. Relacje z działań należy zamieszczać na stronie internetowej www.maszglos.pl. Zdjęcia ze spotkań organizowanych w ramach akcji Masz Głos oraz zapis całości lub poszczególnych jej części, w formie audiowizualnej, audialnej, bądź transkrypcji pisemnej, będzie opublikowany i dostępny dla każdego na stronach internetowych Fundacji i w publikacjach Fundacji.

4. Uczestnictwo w spotkaniach organizowanych w ramach akcji Masz Głos oznacza wyrażenie zgody na ich nagrywanie oraz opublikowanie zapisów z ich przebiegu na zasadach licencji Creative Commons  „Uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne 3.0“. http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode.

5. Umieszczenie materiałów z działań w ramach akcji na stronie www.maszglos.pl oznacza wyrażenie zgody na ich wykorzystywanie w celu promocji akcji na zasadach licencji Creative Commons  „Uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne 3.0″ http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode.

6. Uczestnicy akcji mają obowiązek informować uczestników spotkań, że filmy i zdjęcia z nich mogą być wykorzystane poprzez publikację na stronie www.maszglos.pl. Uczestnicy akcji zobowiązani są przekazać organizatorowi informację o osobach, które nie wyrażą zgody na wykorzystanie ich wizerunku w celach promocyjnych akcji Masz Głos.

7. Zaakceptowanie formularza rejestracyjnego oznacza zgodę na nieodpłatne wykorzystanie w celach niekomercyjnych swojego wizerunku oraz innych nadsyłanych materiałów w ramach promocji akcji Masz Głos. Uczestnik ma prawo w każdej chwili zażądać usunięcia nadesłanych przez niego materiałów.

8. Nagroda Super Samorząd zostanie  przyznana uczestnikom akcji Masz Głos, którzy najskuteczniej przeprowadzą działania w ramach akcji, przy czym zachęcą do współpracy władze samorządowe i mieszkańców. O Nagrodę mogą ubiegać się uczestnicy akcji Masz Głos, którzy terminowo prześlą podsumowania z przeprowadzonych działań przez stronę www.maszglos.pl.
Podsumowania powinny zawierać dokładny opis działań przeprowadzonych w ramach akcji oraz opis zmian, jakie przyniosła współpraca. Terminy przesyłania podsumowań realizacji działań przez stronę www.maszglos.pl:
– do 30 grudnia 2017 – podsumowanie cząstkowe
– do 20 kwietnia 2018 – podsumowanie końcowe
Uczestnicy akcji nominowani do Nagrody zostaną wyłonieni przez komisję złożoną z przedstawicieli Fundacji im. Stefana Batorego oraz koordynatorów regionalnych.
Decyzję o przyznaniu Nagrody podejmie Jury. Przy wyborze laureatów oceniane będą pomysłowość oraz skuteczność działań.
Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej Gali, która odbędzie się w maju 2018 roku w Warszawie.


Zasady przetwarzania danych osobowych

Przystępując do akcji wyrażasz zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację im. Stefana Batorego (ul. Sapieżyńska 10a, 00-215 Warszawa) zamieszczonych w formularzu rejestracyjnym w celu uczestnictwa w akcji Masz Głos. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Masz prawo cofnąć zgodę w każdym czasie.
Informujemy, iż administratorem podanych w formularzu rejestracyjnym danych osobowych jest Fundacja im. Stefana Batorego (ul. Sapieżyńska 10a, 00-215 Warszawa). Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:
1. założenia profilu uczestnika akcji,
2. uczestnictwa w akcji,
3. kontaktowym i archiwizacyjnym.

Podanie danych osobowych na formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, ale konieczne w celu wzięcia udziału w akcji Masz Głos. Dane osobowe przetwarzane we ww. celach nie będą udostępniane innym podmiotom, o ile nie będzie to wymagane na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.