Pomiń menu

Zasady i regulamin

Organizacje, instytucje i grupy uczestniczące w akcji Masz Głos 2021 zobowiązane są do przestrzegania następujących zasad:

 • Prezentujemy problemy i interesy różnych grup mieszkańców, a nie tylko członków własnego  środowiska.
 • Wypowiadamy się w imieniu tych mieszkańców, których opinię poznaliśmy.
 • Zapraszamy do udziału w debatach i spotkaniach osób z różnych środowisk, reprezentujące różnorodne poglądy.
 • O prowadzonych działaniach na bieżąco informujemy mieszkańców i władze lokalne (m. in. za pośrednictwem lokalnych mediów, mediów społecznościowych, wysyłając informacje do zainteresowanych) i na stronie akcji Masz Głos.

Regulamin akcji

Akcja Masz Głos

Akcja Masz Głos to ogólnopolska inicjatywa, która wspiera mieszkańców i mieszkanki w działaniach na rzecz ich najbliższego otoczenia we współpracy z lokalnymi władzami.

Organizator akcji Masz Głos

Organizatorem akcji Masz Głos jest Fundacja im. Stefana Batorego. Fundacja jest niezależną, niedochodową organizacją pozarządową o statusie organizacji pożytku publicznego.

Przy prowadzeniu akcji Fundacja współpracuje z koordynatorami regionalnymi: Fundacją Aktywności Lokalnej, Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej BONA FIDES, Stowarzyszeniem Homo Faber, Stowarzyszeniem Rozwoju INSPIRACJE, Fundacją Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab.

Koordynatorzy regionalni odpowiadają za kontakt i współpracę z uczestniczkami i uczestniczkami akcji w grupach regionalnych.

Uczestnicy akcji Masz Głos

W akcji Masz Głos mogą uczestniczyć grupy nieformalne i organizacje społeczne, m.in. Koła Gospodyń Wiejskich, rady rodziców, szkolne koła zainteresowań, kluby sportowe, komisje i rady dialogu obywatelskiego, rady pożytku publicznego, rady młodzieżowe, młodzieżowe strajki klimatyczne, rady seniorów, sołectwa, lokalne media, rady parafialne, Ochotnicze Straże Pożarne.

W akcji nie mogą uczestniczyć organizacje partyjne, instytucje samorządu terytorialnego oraz przedstawiciele władz samorządowych (radni, wójtowie, burmistrzowi, prezydenci).

Przystąpienie do akcji Masz Głos

Aby przystąpić do akcji należy założyć grupie/organizacji konto na stronie www.maszglos.pl i zapisać się o jednej z grup regionalnych. Założenie konta na stronie www.maszglos.pl oznacza akceptację niniejszego Regulaminu w tym zasad akcji

Wraz z założeniem konta na stronie www.maszglos.pl grupa/organizacja nabywa wstępny status uczestnika akcji Masz Głos. Status uczestnika akcji Masz Głos grupa/organizacja nabywa się na czas nieokreślny.

Uczestnicy z poprzednich edycji potwierdzają, czy chcą przystąpić do danej edycji akcji. Robią to przez zapisanie się do grupy regionalnej po zalogowaniu do panelu Masz Głos. O ostatecznym składzie grupy regionalnej i statusie uczestnika decyduje organizator i koordynator regionalny.

Rejestrując się do akcji, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zamieszczonych w formularzu rejestracyjnym w celu uczestnictwa w akcji Masz Głos oraz w celach kontaktowym, sprawozdawczym i archiwizacyjnym (patrz rozdział Zasady przetwarzania danych osobowych uczestników akcji) oraz na przesyłanie newslettera i mailingu przez organizatora.

Przystępując do akcji, uczestnik wyraża także zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku do promocji akcji (patrz rozdział Wykorzystanie wizerunku w akcji Masz Głos).

Przebieg akcji Masz Głos

Akcja Masz Głos prowadzona jest cyklicznie w okresach nazywanych edycją akcji.

Edycja akcji 2021 trwa 11 miesięcy i rozpoczyna się w lutym, a kończy w grudniu. Ze względu na pandemię harmonogram edycji może być zmieniony.

Uczestnicy realizują plan działania ustalony indywidualnie z koordynatorem regionalnym akcji Masz Głos.

Wsparcie dla uczestników akcji:

 • bieżąca współpraca z doświadczonymi koordynatorami i ekspertami,
 • porady z zakresu partycypacji społecznej oraz tematów działań
 • pomoc w  zaplanowaniu działań i doborze narzędzi dla skutecznej realizacji celu
 • pomoc  w angażowaniu mieszkańców i nawiązaniu współpracy z władzami, (m.in. możliwość wysłania listu do władz z zaproszeniem do współpracy z uczestnikiem akcji)
 •  bezpłatne materiały pomocnicze, informacyjne i promocyjne,
 • udział w bezpłatnych webinariach, spotkaniach on-line, szkoleniach i warsztatach
 •  możliwość zaproszenia koordynatorów regionalnych na wizytę
 • wymianę doświadczeń z innymi uczestnikami
 • możliwość otrzymania mikrograntu (500 zł) na pokrycie kosztów związanych z realizacją działań,
 • możliwość posługiwania się  logotypem akcji – po uzyskaniu akceptacji organizatora,
 • promocja działań uczestników w mediach i na stronie www.maszglos.pl
 • newsletter z informacjami o działaniach prowadzonych w akcji,
 • możliwość otrzymania nagrody Super Samorząd i uczestniczenia w gali na zakończenia edycji,
 • certyfikat udziału w akcji.

Obowiązki uczestniczki i uczestnika akcji

Uczestnik danej edycji akcji zobowiązuje się do:

 • działania zgodnie z planem ustalonym z koordynatorem regionalnym
 • w razie otrzymania mikrograntu – podpisania indywidualnych zasad współpracy z koordynatorem,
 • do udziału w ewaluacji akcji, m.in. wypełnienia ankiety na początku i na końcu edycji
 • przygotowanie podsumowania końcowego z przeprowadzonych działań,
 • zamieszczania relacji na stronie www.maszglos.pl,
 • informowania w swoich mediach społecznościowych i na www, jeśli z nich korzysta, o przystąpieniu do akcji i prowadzonych działaniach, a także zamieszczenia logotypu akcji Masz Głos (do pobrania na stronie: https://www.maszglos.pl/materialy-do-pobrania)
 • informowania uczestników organizowanych przez siebie wydarzeń, że odbywają się one w ramach akcji Masz Głos.

Nagroda Super Samorząd

Nagroda Super Samorząd jest przyznawana uczestnikom akcji Masz Głos, którzy najskuteczniej przeprowadzili działania w ramach danej edycji akcji – we współpracy z mieszkańcami i władzami samorządowymi.

Nagroda Super Samorząd przyznawana jest uczestnikom akcji oraz współpracującym z nimi władzom samorządowym.

O Nagrodę mogą ubiegać się uczestnicy danej edycji akcji Masz Głos, którzy terminowo realizują zaplanowane działania oraz prześlą podsumowania z przeprowadzonych działań.

Nominacje  do Nagrody zgłaszają koordynatorzy regionalni.

Decyzję o przyznaniu Nagrody podejmie jury powołane przez Fundację im. Stefana Batorego. Przy wyborze laureatów oceniane są skuteczność przeprowadzonych działań, stopień zaangażowania lokalnej społeczności – władz i mieszkańców.

Nagrody wręczane są po zakończeniu edycji akcji.

Rezygnacja z uczestnictwa w akcji Masz Głos

Uczestnik w każdej chwili może zrezygnować z uczestnictwa w akcji. Rezygnacja z uczestnictwa w akcji akcji wiąże się z usunięciem wszystkich wpisów uczestnika ze strony www.maszglos.pl.

Aby zrezygnować z uczestnictwa w akcji należy zgłosić to administratorowi strony na adres: maszglos@batory.org.pl

Wykorzystanie wizerunku w akcji Masz Głos

 1. rejestracja wydarzeń organizowanych w ramach akcji

Zdjęcia ze spotkań organizowanych w ramach akcji Masz Głos oraz zapis całości lub poszczególnych jej części, w formie audiowizualnej, audialnej, bądź transkrypcji pisemnej, są zamieszczane na stronach internetowych Fundacji, w publikacjach Fundacji i stronach internetowych koordynatorów regionalnych. Uczestnictwo w spotkaniach organizowanych w ramach akcji Masz Głosradycyjnych i online) oznacza wyrażenie zgody na ich rejestrowanie oraz opublikowanie zapisów z ich przebiegu na zasadach licencji Creative Commons  „Uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne 3.0“

2. materiały nadesłane przez uczestników akcji

Przystępując do akcji uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie w celach niekomercyjnych swojego wizerunku oraz innych materiałów tekstowych, filmowych i fotograficznych przesyłanych Organizatorowi z prowadzonych działań do promocji akcji Masz Głos na zasadach licencji Creative Commons  „Uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne 3.0“. Uczestnik ma prawo w każdej chwili zażądać usunięcia nadesłanych przez niego materiałów.

3. materiały zamieszczane przez uczestników na stronie akcji

Umieszczenie przez uczestników akcji materiałów z działań prowadzonych w ramach akcji na stronie www.maszglos.pl oznacza wyrażenie zgody na ich wykorzystywanie w celu promocji akcji na zasadach licencji “Creative Commons „Uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne 3.0″ Materiały mogą być poddawane redakcyjnej korekcie przez administratora strony akcji Masz Głos.

Zasady przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych zamieszczonych w formularzu rejestracyjnym jest Fundacja im. Stefana Batorego, ul. Sapieżyńska 10a, 00-215 Warszawa (Administrator danych).

Twoje dane osobowe będę przetwarzane na podstawie:

 1. udzielonej zgody – w celu uczestnictwa w akcji Masz Głos, otrzymywania newslettera akcji (w przypadku udzielenia odrębnej zgody), w tym w celach kontaktowych
 2. prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych – w celu sprawozdawczym i archiwizacyjnym

Podanie danych zawartych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, ale konieczne w celu uczestniczenia w akcji Masz Głos. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale konieczne w celu otrzymywania newslettera.

Dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym będą udostępniane koordynatorom regionalnym (Fundacji Aktywności Lokalnej, Stowarzyszeniu Aktywności Obywatelskiej BONA FIDES, Stowarzyszeniu Homo Faber, Stowarzyszeniu Rozwoju INSPIRACJE, , Fundacji Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab) współpracującym z Fundacją przy prowadzeniu aktualnej edycji akcji. Dane te mogą być również udostępnione innym podmiotom realizującym na zlecenie Fundacji monitoring, ewaluację, audyt akcji, firmom serwisującym systemy informatyczne Fundacji.

Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym będą przechowywane przez Fundację Batorego w celu prowadzenia akcji Masz Głos oraz w celach kontaktowym na podstawie wyrażonej przez uczestników zgody i będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe w postaci: imię i nazwisko, adres e-mail, miejsce pracy, telefon służbowy, opcjonalnie telefon osobisty, adres do korespondencji, którym może być adres zamieszkania, przechowywane będą w celach archiwizacyjnych do momentu zgłoszenia sprzeciwu przez uczestnika lub uczestniczkę akcji, a po jego wniesieniu przez okres konieczny do ustalenia i dochodzenia roszczeń między uczestnikiem lub uczestniczką akcji Masz Głos a administratorem danych.

Uczestnik lub uczestniczka akcji Masz Głos ma prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich usunięcia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub przeniesienia do innego administratora, prawo złożenia sprzeciwu w związku z ich przetwarzaniem w celach archiwizacyjnym i kontaktowym, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na ich niewłaściwe przetwarzanie. Przetwarzane dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Polityka prywatności znajduje się na stronie: https://www.maszglos.pl/o-nas/polityka-prywatnosci/