Pomiń menu

Zasady i regulamin

Organizacje, instytucje i grupy uczestniczące w akcji Masz Głos 2019/2020 zobowiązane są do przestrzegania następujących zasad:

 • Prezentujemy problemy i interesy różnych grup mieszkańców, a nie tylko członków własnej grupy.
 • Wypowiadamy się w imieniu tych mieszkańców, których opinię poznaliśmy.
 • Zapraszamy na debaty i spotkania osoby z różnych środowisk, reprezentujące różnorodne poglądy.
 • O prowadzonych działaniach na bieżąco informujemy mieszkańców, władze samorządowe (m.in. za pośrednictwem lokalnych mediów).
 • Celem akcji jest wspieranie mieszkańców we współpracy z władzami samorządowymi, w związku z tym bezpośrednio w akcji nie mogą uczestniczyć organizacje partyjne oraz przedstawiciele aktualnych władz samorządowych (radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów) i urzędów samorządowych.

Regulamin akcji

Akcja Masz Głos

Akcja Masz Głos to ogólnopolska inicjatywa, która wspiera mieszkańców i mieszkanki w działaniach na rzecz ich najbliższego otoczenia.

W ramach akcji Masz Głos grupy mieszkańców i mieszkanek oraz organizacje z całej Polski wprowadzają zmiany w swoich miejscowościach, współpracują z władzami i angażują innych do działania na rzecz społeczności lokalnej.

Organizator akcji Masz Głos

Organizatorem akcji Masz Głos jest Fundacja im. Stefana Batorego. Fundacja jest niezależną, niedochodową organizacją pozarządową o statusie organizacji pożytku publicznego.

W ramach akcji Fundacja współpracuje z organizacjami partnerskimi:
Fundacją Aktywności Lokalnej, Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej BONA FIDES, Stowarzyszeniem Homo Faber, Stowarzyszeniem POLITES, Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab.

Fundacja im. Stefana Batorego oraz organizacje partnerskie wyznaczają koordynatorów regionalnych, którzy odpowiadają za kontakt z uczestniczkami i uczestniczkami akcji.

Uczestnicy akcji Masz Głos

W akcji Masz Głos mogą uczestniczyć grupy nieformalne, organizacje pozarządowe, biblioteki, szkoły, domy kultury, kluby sportowe, rady młodzieżowe, rady seniorów, sołectwa, lokalne media i inne instytucje lokalne działające na rzecz współpracy z władzami samorządowymi na poziomie powiatu, gminy, miasta lub wsi.

Przystąpienie do akcji Masz Głos

Aby przystąpić do akcji należy założyć konto internetowe na stronie www.maszglos.pl Założenie konta na stronie www.maszglos.pl oznacza akceptację Zasad akcji oraz niniejszego Regulaminu.

Wraz z założeniem konta na stronie www.maszglos.pl nabywa się status uczestnika lub uczestniczki akcji Masz Głos. Status uczestnika lub uczestniczki akcji Masz Głos nabywa się na czas nieokreślony.

Rejestrując się do akcji uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zamieszczonych w formularzu rejestracyjnym w celu uczestnictwa w akcji Masz Głos oraz w celach kontaktowym, sprawozdawczym i archiwizacyjnym (patrz rozdział Zasady przetwarzania danych osobowych uczestników akcji).

Przystępując do akcji uczestnik wyraża także zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku do promocji akcji (patrz rozdział Wykorzystanie wizerunku w akcji Masz Głos)

Wykorzystanie wizerunku w akcji Masz Głos

a. rejestracja wydarzeń organizowanych w ramach akcji
Zdjęcia ze spotkań organizowanych w ramach akcji Masz Głos oraz zapis całości lub poszczególnych jej części, w formie audiowizualnej, audialnej, bądź transkrypcji pisemnej, są zamieszczane na stronach internetowych Fundacji i w publikacjach Fundacji.
Uczestnictwo w spotkaniach organizowanych w ramach akcji Masz Głos oznacza wyrażenie zgody na ich rejestrowanie oraz opublikowanie zapisów z ich przebiegu na zasadach licencji Creative Commons „Uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne 3.0“

b. materiały nadesłane przez uczestników akcji
Przystępując do akcji uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie w celach niekomercyjnych swojego wizerunku oraz innych materiałów filmowych i fotograficznych przesyłanych Organizatorowi z prowadzonych działań do promocji akcji Masz Głos. Uczestnik ma prawo w każdej chwili zażądać usunięcia nadesłanych przez niego materiałów.

c. materiały zamieszczane przez uczestników na stronie akcji
Umieszczenie przez uczestników akcji materiałów z działań prowadzonych w ramach akcji na stronie www.maszglos.pl oznacza wyrażenie zgody na ich wykorzystywanie w celu promocji akcji na zasadach licencji “Creative Commons „Uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne 3.0″ Materiały mogą być poddawane redakcyjnej korekcie przez administratora strony akcji Masz Głos.

Przebieg akcji Masz Głos

Akcja Masz Głos prowadzona jest cyklicznie w okresach nazywanych edycją akcji.

Edycja akcji trwa 10 miesięcy i rozpoczyna się we wrześniu, a kończy w czerwcu następnego roku. Ze względu na pandemię COVID-19 edycja 2019/2020 zostaje przedłużona do grudnia 2020 roku.

Co roku uczestnik lub uczestniczka akcji potwierdzają, czy chcą przystąpić do danej edycji akcji.
Uczestniczki i uczestnicy danej edycji akcji realizują program działania ustalony indywidualnie z koordynatorem regionalnym/ koordynatorką regionalną akcji wskazanymi przez Organizatora.

Program działania powinien być zgodny z harmonogramem danej edycji akcji.

Wsparcie w ramach edycji akcji Masz Głos

 • Podczas każdej edycji akcji uczestnicy korzystają z następującego wsparcia:
 • Stały kontakt z doświadczonymi koordynatorkami i koordynatorami z Fundacji Batorego oraz z organizacji partnerskich współpracujących z Fundacją przy prowadzeniu akcji.
 • Porady eksperckie prawnika/prawniczki, socjologa/socjolożki, z zakresu promocji, konsultowanie uchwał, wsparcie organizacyjne.
 • Wizyty ekspertów i ekspertek na miejscu prowadzenia działań w danej edycji akcji.
 • Przykładowy scenariusz działania wraz z niezbędnymi wzorami dokumentów.
 • Pomoc w angażowaniu mieszkańców i współpracy z władzami.
 • Udział w bezpłatnych szkoleniach zgodnie z harmonogramem danej edycji akcji
 • Bezpłatne materiały informacyjne i promocyjne.
 • Możliwość otrzymania mikrograntu (500 zł), na pokrycie kosztów związanych z realizacją działania.
 • Powiadomienie przedstawicieli władz lokalnych. o przystąpieniu uczestnika do edycji akcji.
 • Otrzymywanie newslettera z informacjami o działaniach prowadzonych w akcji.
 • Certyfikat udziału w danej edycji akcji.
 • Możliwość działania pod szyldem ogólnopolskiej akcji i posługiwania się jej logotypem.
 • Promocja działań w mediach ogólnopolskich i regionalnych, kontakt z mediami, publikowanie na stronie www.maszglos.pl relacji z działań lokalnych uczestniczek i uczestników.
 • Możliwość otrzymania nagrody Super Samorząd i uczestniczenia w gali rozdania nagród na Zamku Królewskim w Warszawie.

Obowiązki uczestniczki i uczestnika akcji

Uczestnik/ uczestniczka danej edycji akcji zobowiązuje się do:

 • realizacji planu działania ustalonego z koordyantorem regionalnym/koorydnatorką regionalną,
 • zamieszczania relacji ze swoich działań na stronie www.maszglos.pl,
 • w razie otrzymania mikrograntu – podpisania indywidualnych zasad współpracy z koordynatorem,
 • złożenia podsumowania cząstkowego i podsumowania końcowego swoich działań zgodnie ze wzorem udostępnianym dla każdej edycji akcji na stronie internetowej www.maszglos.pl,
 • informowania uczestników spotkań, które odbywają się w ramach akcji Masz Głos o zasadach i celach akcji Masz Głos.

Nagroda Super Samorząd

Nagroda Super Samorząd jest przyznawana uczestnikom i uczestniczkom akcji Masz Głos, którzy najskuteczniej prowadzili działania w ramach danej edycji akcji we współpracy z władzami samorządowymi i ogółem mieszkanek i mieszkańców.

Nagroda Super Samorząd w danej edycji akcji przyznawana jest uczestnikom i uczestniczkom oraz władzom samorządowym.

O Nagrodę mogą ubiegać się uczestnicy i uczestniczki danej edycji akcji Masz Głos, którzy terminowo prześlą podsumowania z przeprowadzonych działań przez stronę www.maszglos.pl zgodnie z harmonogramem aktualnej edycji akcji.

Uczestnicy i uczestniczki aktualnej edycji akcji nominowani do Nagrody zostaną wyłonieni przez komisję złożoną z przedstawicieli Fundacji im. Stefana Batorego oraz koordynatorów regionalnych.

Decyzję o przyznaniu Nagrody w aktualnej edycji akcji Masz Głos podejmie Jury Nagrody. Przy wyborze laureatów oceniane są pomysłowość oraz skuteczność przeprowadzonych działań.

Nagrody wręczane są na zakończenie aktualnej edycji akcji w Warszawie.

Rezygnacja z uczestnictwa w akcji Masz Głos

Uczestnik w każdej chwili może zrezygnować z uczestnictwa w akcji. Rezygnacja z akcji wiąże się z usunięciem wszystkich wpisów uczestniczki/uczestnika ze strony www.maszglos.pl

Aby zrezygnować z uczestnictwa w z akcji należy wysłać do administratora strony na adres: maszglos@batory.org.pl

Zasady przetwarzania danych osobowych

Osoby przystępujące do akcji Masz Głos wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zamieszczonych w formularzu rejestracyjnym przez Fundację im. Stefana Batorego, ul. Sapieżyńska 10a, 00-215 Warszawa (Administrator danych) w celu uczestnictwa w akcji Masz Głos, w tym otrzymywania Newslettera akcji, oraz w celach kontaktowym, sprawozdawczym i archiwizacyjnym.

Podanie danych zawartych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, ale konieczne w celu uczestniczenia w akcji Masz Głos.

Dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym będą udostępniane organizacjom partnerskimi współpracującym z Fundacją przy prowadzeniu aktualnej edycji akcji. Dane te mogą być również udostępnione innym podmiotom realizującym na zlecenie Fundacji monitoring, ewaluację lub audyt akcji.

Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym będą przechowywane przez Fundację Batorego w celu prowadzenia akcji Masz Głos oraz w celach kontaktowym na podstawie wyrażonej przez uczestników zgody i będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Dane osobowe w postaci: imię i nazwisko, adres e-mail, miejsce pracy, telefon służbowy, opcjonalnie telefon osobisty, adres do korespondencji, którym może być adres zamieszkania, przechowywane będą w celach archiwizacyjnych do momentu zgłoszenia sprzeciwu przez uczestnika lub uczestniczkę akcji, a po jego wniesieniu przez okres konieczny do ustalenia i dochodzenia roszczeń między uczestnikiem lub uczestniczką akcji Masz Głos a administratorem danych.

Uczestnik lub uczestniczka akcji Masz Głos ma prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich usunięcia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub przeniesienia do innego administratora, prawo złożenia sprzeciwu w związku z ich przetwarzaniem w celach archiwizacyjnym i kontaktowym, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na ich niewłaściwe przetwarzanie.