Pomiń menu

Opis spotkań z burmistrzem Kozienic.

10.04.2007 r.
Uczestnicy:
– burmistrz Tomasz Śmietanka
– prezes stowarzyszenia Marek Przedniczek
Przebieg spotkania:
– przedstawienie organizacji
– omówienie akcji „Masz głos, masz wybór”
– zaproszenie burmistrza do udziału w akcji
– ustalenie terminu następnego spotkania

17.04.2007 r.
Uczestnicy:
– burmistrz Tomasz Śmietanka
– przewodniczący Rady Miasta Mariusz Prawda
– reprezentanci stowarzyszenia: Marek Przedniczek i Marek Bidziński.
Przebieg spotkania:
– dyskusja na temat najważniejszych problemów miasta i gminy
– omówienie propozycji sformułowania i podpisania deklaracji burmistrza
– ustalenia, co do potrzeby kontynuowania rozmów
– propozycja (SPDR) zorganizowania kolejnego spotkania w szerszym gronie
– wyznaczenie terminu kolejnego spotkania

24.04.2007 r.
Uczestnicy:
– burmistrz Tomasz Śmietanka
– przedstawiciele stowarzyszenia Samorządowe Forum Ziemi Kozienickiej
Mariusz Prawda, Kowalski Włodzimierz, Maciąg Janusz, Błaż Edward
– przedstawiciele Stowarzyszenia Porozumienie Dla Rozwoju Marek Przedniczek, Marian Kusio, Irena Bielawska, Wojciech Żulewski
Przebieg spotkania:
– omówienie akcji „Masz głos, masz wybór”
– przedstawienie przez SPDR stanowiska stowarzyszenia na temat najważniejszych problemów lokalnej społeczności
Proponowane działania.
– Podjęcie rzeczywistego dialogu społecznego w oparciu o wzajemny szacunek.
– Wprowadzenie Kodeksu Etyki Radnego.
– Powołanie koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi podległego merytorycznie bezpośrednio radzie miasta.
– Opracowanie przestrzennego planu zagospodarowania gminy z uwzględnieniem obwodnicy w ciągu drogi krajowej 79.
– Poprawa połączenia komunikacyjnego ze stolicą kraju
– Przygotowanie terenów pod nowe inwestycje.
– Podjęcie współpracy w systemie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.
– Rzeczywista promocja gminy pod kątem pozyskania inwestorów zewnętrznych.
– Uruchomienie inkubatora przedsiębiorczości.
– Uatrakcyjnienie oferty turystycznej naszego regionu w tym, poprawa stanu Ośrodka Sportu i Rekreacji.
– Prowadzenie inwestycji drogowych w oparciu o analizę stanu infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.
– Aktywna polityka mająca na celu pozyskiwanie środków zewnętrznych.
– dyskusja na temat daleko idącej zbieżności stanowisk wszystkich uczestników spotkania.
– propozycja sformułowania deklaracji
– propozycja (SPDR) zorganizowania kolejnego spotkania w szerszym gronie
– ostateczna odmowa sformułowania deklaracji
– ustalenie dalszych form współpracy

Wszystkie spotkania odbywały się w miłej atmosferze. Lista projektów planowanych do wykonania w najbliższych latach została ustalona na podstawie wypowiedzi burmistrza podczas sesji Rady Miasta oraz w oparciu o treść wywiadu zamieszczonego w biuletynie informacyjnym Starostwa Powiatowego w Kozienicach. „Nasz Powiat” nr 3/2007:

  1. Przebudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Ryczywół- Kozienice.
  2. Skanalizowanie doliny środkowej Wisły.
  3. Połączenie szlakiem wodnym Kozienic z oddalonym o około 40 km Kazimierzem Dolnym.
  4. Dokończenie budowy wodociągów i kanalizacji głównie na terenach kozienickiego powiśla oraz miejscowości Chinów.
  5. Budowa ujęć wody i modernizacja istniejących.
  6. Budowa dróg, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych.
  7. Modernizacja oczyszczalni ścieków.
  8. Budowa sortowni odpadów komunalnych.
  9. Modernizacja bazy sportowo rekreacyjnej.

Termin realizacji zadań nie został bliżej określony.
Stowarzyszenie wystąpi do burmistrza z prośbą o określenie przybliżonych terminów realizacji wyżej wymienionych projektów. 

Stowarzyszenie "Porozumienie dla Rozwoju"