Pomiń menu

Sprawozdanie ze spotkania z burmistrzem miasta Luboń

Dnia 24 kwietnia br. w sali przy ul. Sienkiewicza 45 odbyło się otwarte spotkanie mieszkańców z burmistrzem Lubonia, Dariuszem Szmytem.

Spotkanie rozpoczął Prezes Stowarzyszenia ,,Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu” – Edmund Kostrzewski, który już na wstępie zwrócił uwagę na niezwykle ważną dla mieszkańców sprawę emisji hałasu przez samoloty wojskowe mające korytarze przelotu nad miastem. Mówca zaznaczył, że problem ten zwiększy się jesienią tego roku z chwilą powiększenia liczby stacjonujących samolotów F 16 do liczby 23 sztuk (obecnie stacjonują tylko 4 sztuki). W związku  z powyższym Prezes w imieniu Stowarzyszenia wnioskował o zainstalowanie w miejskiej strefie lotów punktów pomiarowych stanu akustycznego, umożliwiających monitoring hałasu emitowanego przez przelatujące samoloty. Instalacja taka umożliwi uzyskanie miarodajnych, niezależnych od instytucji wojskowych danych na temat emisji hałasu, którego skala i natężenie jest kwestią roszczeń odszkodowawczych dochodzonych przez mieszkańców przed sądem cywilnym.

W następnym punkcie programu spotkania, jego cele i założenia programowe akcji  ,,masz głos masz wybór” przybliżył przybyłym pięćdziesięciu mieszkańcom koordynator z ramienia Stowarzyszenia – Marek Bartosz. Podczas ponad 2 godzinnego spotkania zorganizowanego przez Stowarzyszenie ,,Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu” mieszkańcy zapoznali się z problemami miasta, które zastały nowo wybrane władze miasta.

Burmistrz przedstawił swój program działań na bieżący rok i 4 lata kadencji. Za najważniejsze sprawy które miasto musi zrealizować uznał: poprawę systemu komunikacji miejskiej, budownictwo socjalne, zmianę sposobu finansowania budowy kanalizacji sanitarnej oraz aktualizację strategii miasta i to z bardzo szerokim udziałem mieszkańców.

Wśród spraw bieżących burmistrz Dariusz Szmyt podkreślił potrzebę korzystania  z wszelkich możliwych sposobów pozyskiwania środków finansowych dla miasta, reorganizację Urzędu Miasta, określenie standardów naprawy dróg miejskich,  polepszenie efektywności funkcjonowania spółki komunikacji miejskiej ,,Translub”. Jako zadania priorytetowe wymienił: zakończenie budowy sali widowiskowo-sportowej, uregulowanie stanu formalno-prawnego stadionu przy ul. Rzecznej oraz opracowanie  studium rozwoju miasta i aktualnych planów miejscowych obejmujących cały teren miasta. W trakcie dyskusji nad przedstawionymi przez burmistrza punktami deklaracji najważniejszych problemów miasta, zgromadzona publiczność zasygnalizowała potrzebę poprawy pracy Straży Miejskiej, konieczność umniejszenia finansowego rozmiaru dotacji dla komunikacji miejskiej, potrzebę  zagospodarowania terenów tzw. Kocich Dołów oraz konieczność sporządzenia planu inwestycji miejskich. Ożywioną polemikę z burmistrzem wywołała kwestia przebudowy skrzyżowania ul.Poniatowskiego z ul.Unijną i to zarówno co do celowości, jak również wielkości finansów przewidzianych na ten cel. W konstruktywnej dyskusji można było zauważyć różnice w postrzeganiu przewidzianych sposobów  realizacji tego przedsięwzięcia.

O randze spotkania świadczy fakt, że było to pierwsze spotkanie nowego burmistrza ze społecznością lokalną a zainteresowanie spotkaniem wykazała także prasa lokalna ,,Wieści Lubońskie” oraz radni powiatowi z terenu naszego miasta. Trzeba podkreślić otwartą, partnerską postawę samego burmistrza, jak też złożoną przez niego deklarację podpisania dokumentu zawierającego listę 5 najważniejszych problemów miasta do realizacji w bieżącym roku a także całej kadencji z uwzględnieniem niektórych postulatów zgłaszanych na spotkaniu.

Spotkanie było znaczącą debatą publiczną o lokalnych problemach, kolejnym etapem budowy dialogu społecznego i umacniania świadomych postaw obywatelskich wśród mieszkańców naszego miasta.

Ostateczne podpisanie takiego dokumentu- deklaracji przez burmistrza nastąpiło dnia 16 maja br. w siedzibie Stowarzyszenia.

Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu