Pomiń menu

Deklaracja Prezydenta Miasta Radomska podpisana

 

14 maja, w auli Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomsku odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta Radomska, Pani Anny Milczanowskiej z mieszkańcami miasta. Salę wypełnili głównie młodzi ludzie, w sposób szczególny zainteresowani sprawami Radomska i planami Pani Prezydent. Spotkanie wzbudziło tym większe zainteresowanie, że jest to pierwsza kadencja Pani Prezydent w Radomsku, a z nią nowe nadzieje i plany.

W poniedziałkowym spotkaniu uczestniczyło ponad sto osób. Rozpoczęło się ono przedstawieniem (w formie prezentacji multimedialnej) celów i założeń akcji, jak również wszystkich towarzyszących jej zadań.

Pani Prezydent podczas swojego wystąpienia,  omówiła te sprawy i problemy, które uznaje za najważniejsze dla naszego miasta oraz sposoby ich rozwiązywania. Miłym akcentem była prezentacja dotychczasowych osiągnięć, jak również "mocnych stron" Radomska. Prezentacja zatytułowana "Dlaczego zostałam prezydentem" spotkała się z dużym zainteresowaniem zebranych osób, czego efektem był szereg zadanych pytań. Dotyczyły one informacji związanych z wcześniejszą wypowiedzią, ale też spraw i problemów nurtujących mieszkańców. Dyskusja toczyła się głównie wokół kwestii wyglądu miasta, infrastruktury, działalności małych i średnich przedsiębiorstw, sklepów wielkopowierzchniowych, powstania w Radomsku szkoły wyższej, ale też bezpieczeństwa miasta, działalności kulturalnej i szkoleniowej.

Na zakończenie spotkania Prezydent odczytała, a następnie podpisała deklarację zawierającą wykaz problemów lokalnych i sposobów ich rozwiązywania na rok 2007 oraz całą swoją kadencję. 

Za najważniejsze problemy miasta pani Anna Milczanowska uznała:

* wysokie bezrobocie,

* brak mieszkań i terenów pod budownictwo mieszkaniowe,

* niewystarczającą ofertę edukacyjną i kulturalną dla mieszkańców,

* brak perspektyw dla młodych ludzi,

* braki w infrastrukturze komunalnej (drogi, kanalizacja).

Jeszcze w tym roku mieszkańcy miasta mogą oczekiwać m.in. rozpoczęcia budowy sytemu monitoringu miasta, oddania nowych mieszkań socjalnych oraz kontynuacji prac na działce inwestycyjnej (rozpoczęcie budowy systemu odwodnienia, oraz budowę dwóch nowych odcinków dróg).

Do roku 2010 Pani Prezydent zadeklarowała m.in. podniesienie poziomu oferty kulturalnej i edukacyjnej miasta, rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i dróg gminnych (wraz z oświetleniem i chodnikami) oraz wprowadzenie na tereny inwestycyjne kolejnych firm.

Na spotkaniu obecne były lokalne media: lokalna prasa: "Gazeta Radomszczańska", "Po prostu informacje", "Komu i Czemu" oraz "Dziennik Łódzki – Co nowego", jak również Niezależna Telewizja Lokalna  NTL Radomsko.

W ramach akcji „Masz głos, masz wybór“ Fundacja Inicjatyw Kulturalnych wraz z Ochotniczym Hufcem Pracy w Radomsku przeprowadzi monitoring realizacji zawartych w deklaracji zobowiązań i poinformuje o jego wynikach mieszkańców Radomska, oraz zorganizuje kolejną debatę – podsumowującą pierwszy rok kadencji władz samorządowych.

W tym miejscu pragniemy jeszcze raz podziękować Pani Prezydent za włączenie się w akcję i chęć współpracy przy jej realizacji. Zachęcamy i serdecznie zapraszamy również mieszkańców naszego miasta, do odwiedzenia naszej Fundacji w sprawach związanych z celami akcji, propozycjami działań na rzecz naszego miasta, problemami życia codziennego w Radomsku i pytaniami do władz naszego miasta.

Katarzyna Szczegodzińska
Fundacja Inicjatyw Kulturalnych w Radomsku
www.fik.com.pl

Fundacja Inicjatyw Kulturalnych