Pomiń menu

Raport ze spotkania z przedstawicielem samorządu Krakowa.

W dniu 6 czerwca kilka minut po godzinie 19.00 w auli Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera przy ul. Westerplatte 11 w Krakowie, w ramach akcji „Masz głos – Masz wybór” rozpoczęła się debata z udziałem pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. inwestycji strategicznych, panem Krzysztofem Adamczykiem.

Spotkanie, w którym uczestniczyło ponad 50 osób, w tym radni dzielnic i miasta, przedstawiciele różnych środowisk społecznych i organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy, studenci, emeryci zostało zorganizowane przez Krakowską Radę Samorządów Uczniowskich, Stowarzyszenia Manko, Future, Młode Centrum, Forum dla Polski oraz Obywatelskie Forum Demokratyczne.

Niestety tym razem nie było z nami Prezydenta Miasta Krakowa, który jednakże wyraził chęć uczestnictwa w zaplanowanej na jesień debacie. Spotkanie poprowadziła Aleksandra Stanek ze stowarzyszenia Future, która po krótkim przywitaniu, poinformowała o celach akcji jak i harmonogramie przyszłych wydarzeń. W trakcie spotkania próbowaliśmy wygenerować listę potrzeb inwestycyjnych, priorytetowych z punktu widzenia zwykłych mieszkańców.

Pan Krzysztof Adamczyk tytułem wstępu przedstawił w większości młodym uczestnikom spotkania swoją osobę. Zaprezentował Strategię Rozwoju Krakowa opartą na Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, określający listę kilkudziesięciu priorytetowych kierunków inwestowania w latach od 2007 do 2016, dostępnym zarówno w Wydziale Strategii i Rozwoju Miasta oraz na miejskich stronach internetowych www.krakow.pl, i przedstawił te, które wchodzą w jego zakres odpowiedzialności, czyli inwestycje strategiczne. Kierunki rozwoju miasta dzielą się na trzy zasadnicze grupy. Pierwsza z nich to inwestycje metropolitalne. Znalazło się w niej kilkanaście dużych zadań o szczególnym znaczeniu dla Krakowa i szeroko rozumianej aglomeracji krakowskiej, m.in.: Centrum Kongresowe przy Rondzie Grunwaldzkim, Centrum Koncertowe w Cichym Kąciku, Centrum Targowe w Balicach, a także wschodnia i północna obwodnica Krakowa.

Drugą grupę stanowią inwestycje strategiczne: przebudowa i rozbudowa istniejącego systemu transportu zbiorowego, a także budowa nowych linii tramwajowych, podsystem szybkiego tramwaju, modernizacja i rozbudowa istniejącego systemu drogowego, przede wszystkim dokończenie drugiej i trzeciej obwodnicy Krakowa. Dokument wymienia ponadto inwestycje związane z ochroną środowiska, sportem i rekreacją, kulturą oraz rewaloryzacją szeroko rozumianej przestrzeni publicznej (Centrum sportu i rekreacji, Młodzieżowe centrum sportu i edukacji w Nowej Hucie) Trzecią grupę stanowią inwestycje programowe, często o charakterze lokalnym. Wieloletni Plan Inwestycyjny to swoista deklaracja władz lokalnych, jakie zobowiązania przyjmują wobec miasta i jego mieszkańców. Nie ma on jednakże charakteru ostatecznego, będzie realizowany w zależności od potrzeb i możliwości finansowych Miasta.

Trzecia najważniejsza część debaty była poświęcona pytaniom z sali. Niestety z braku czasu nie byliśmy w stanie przedstawić zadań, jakie zgłaszali nam mieszkańcy Krakowa w ostatnich tygodniach poprzez ankiety oraz listy mailingowe. W trakcie dyskusji pojawiły się następujące zagadnienia:

 1. Ignorowanie przez władze problemów lokatorów.
 2. Brak oraz fatalna jakość ścieżek jak i systemu tras rowerowych, szczególnie tych o profilu użytkowym a nie turystycznym.
 3. III obwodnica – niezwykle istotna dla Krakowa – nadal jest niedokończona.
 4. Brak poprawy dostępności komunikacyjnej (połączenia nocne), pomysłu na rozładowanie zatorów komunikacyjnych.
 5. Brak koncepcji dot. wysokiej zabudowy.
 6. Brak inwestycji w budowę nowych boisk.
 7. Konieczność rozwiązania sprawy lokalizacji spalarni śmieci. Firma zewnętrzna rozpocznie poszukiwanie lokalizacji, wykorzystując przy tym już istniejące doświadczenia jak i intensyfikując proces komunikowania się z mieszkańcami przedmiotowych regionów. Budowa powinna się zakończyć w 2012 roku.
 8. Spóźniony proces decyzyjny.
 9. Poprawa bezpieczeństwa ruchu (modernizacja torowisk tramwajowych).
 10. Brak zaufania do inwestycji oraz brak komunikacji na płaszczyźnie władza lokalna – mieszkańcy, co bardzo często odzwierciedla się w protestach mieszkańców wobec planowanych inwestycji.
 11. Brak koordynacji między osobami kompetentnymi, odpowiedzialnymi za kolejne etapy inwestycji np. transport i budownictwo.

W większości wypowiedzi przewijała się potrzeba organizacji podobnych publicznych debat oraz spotkań mieszkańców z władzami miasta. W poczuciu uczestników debaty władze miasta zbyt rzadko sięgają po instrument, jakim są konsultacje społeczne. 

Ostatnią częścią debaty było podsumowanie i poinformowanie o kolejnych krokach, tj. o tworzeniu prezentacji internetowej www.projekt-krakow.pl oraz o debacie z prezydentem miasta Krakowa zaplanowanej na wrzesień. Sprawozdanie i zebrane postulaty zostaną przedstawione Prezydentowi miasta, mediom oraz organizatorom akcji „Masz głos – Masz wybór”. Zebrane postulaty oraz Plan Inwestycyjny dla Krakowa będą podstawą do monitoringu i rozliczenia z nich władz Miasta podczas następnych miesięcy, jak i trwania całej kadencji.

Organizatorzy bardzo serdecznie dziękują gospodarzom – Wyższej Szkole Ekonomicznej za możliwość zorganizowania debaty oraz panu Pełnomocnikowi za wzięcie udziału w spotkaniu. 

 

MANKO