Pomiń menu

Sprawozdanie z realizacji zobowiązań prezydenta Szczecina

W środę, 9 maja 2007 w sali sesyjnej Rady Miasta Szczecina odbyła się debata z Prezydentem Szczecina w ramach ogólnopolskiej akcji "Masz głos – masz wybór", której celem jest zainteresowanie mieszkańców lokalnymi sprawami i budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Organizatorami debaty były stowarzyszenia  biorące udział w akcji „Masz głos- masz wybór”, czyli Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Pro Pomerania, Stowarzyszenie Koliber oraz Niezależne Zrzeszenie Studentów Szczecin.

Piotr Krzystek, Prezydent Szczecina opowiadał o problemach i wyzwaniach przed jakimi stoi Szczecin. Mówił także w jaki sposób zamierza realizować swoją wizję rozwoju miasta. Efektem debaty było przyjęcie przez pana Prezydenta pięciu zobowiązań na rok 2007 oraz kolejnych pięciu na okres całej kadencji.

I tak, w roku 2007 Prezydent zobowiązał się do realizacji następujących celów:

1.      Zakończenia restrukturyzacji Magistratu.
2. Zakończenia pierwszego etapu przekształceń w szczecińskich szkołach.
3. Wykorzystania imprezy „The Tall Ships Races” do promocji Miasta.
4. Uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina.
5. Rozpoczęcia prac nad inwestycjami infrastrukturalnym

 Zadaniami realizowanymi w toku całej kadencji  będą zaś:

 

1. Stworzenie realnej wizji rozwoju Miasta.
2. Budowanie obszaru metropolitarnego.
3. Wprowadzenie innowacyjnych technologii i usług.
4. Wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań w zarządzaniu Miastem.
5. Rozwój turystyki i rekreacji.

Przedmiotem monitoringu jest jedynie wykonywanie zadań wyznaczonych na rok 2007.

 1. zakończenie restrukturyzacji Magistratu

Celem numer jeden jaki postawił sobie Prezydent Szczecina było zakończenie restrukturyzacji Magistratu. Na początku kadencji nowe władze Szczecina postanowiły znacząco podnieść organizację, sprawność oraz kompetencje osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta. Powstanie prężnie działającego Magistratu zostało uznane za conditio sine qua non sprawnego zarządzania miastem. Aby dokonać udanej restrukturyzacji władze miasta postanowiły przeprowadzić ankietę wśród kadry kierowniczej wszystkich jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta. Podstawowym pytanie ankiety brzmiało: „W jakim stopniu Urząd jest przygotowany do realizacji wizji funkcjonowania i rozwoju Szczecina, zawartej w programie wyborczym?”.

Osoby udzielające odpowiedzi w ankiecie wskazywały na kilka kluczowych przeszkód:  

 

 1. kompetencje poszczególnych biur i wydziałów nie zostały jasno określone,
 2. na skutek nadmiernego rozdrobnienia struktury organizacyjnej podjęcie nawet prostej decyzji wymaga wielu uzgodnień i opinii, powodując przewlekłość i zbiurokratyzowanie stosowanych procedur,
 3. brak jest właściwej współpracy pomiędzy wydziałami, występuje przy tym słaby przepływ informacji wewnętrznej i zewnętrznej.

Z powodu wyżej wymienionych barier powstawały problemy odczuwalne dla mieszkańców jak choćby:

a) trudności przy nabywaniu majątku należącego do Miasta,

b) brak niektórych nieruchomości w jakiejkolwiek ewidencji

c) niemożność efektywnego wykorzystania obiektów znajdujących się w rękach Miasta.

d) spory kompetencyjne między Architektem Miasta a Biurem Planowania Przestrzennego co stwarzało niekorzystny obraz w oczach inwestorów i zniechęcało do lokowania środków właśnie w Szczecinie.

Aby zaradzić temu stanowi rzeczy podjęta została decyzja o rozpoczęciu głębokiej reformy Urzędu idącej w kierunku:

 1. uproszczenia struktur i ograniczenia ilości komórek organizacyjnych;
 2. konsolidacji komórek organizacyjnych, wykonujących zadania o pokrewnym charakterze;
 3. ścisłego określenia zadań i kompetencji poszczególnych biur i wydziałów;
 4. podniesienia sprawności i kultury pracy w kontaktach zewnętrznych;
 5. obniżenie kosztów funkcjonowania Urzędu.

Realizując powyższe zamierzenia ustalono docelową strukturę organizacyjną Urzędu Miasta  i rozpoczęto proces dostosowywania istniejących rozwiązań do założonego modelu.

Do dnia dzisiejszego:

 1. zlikwidowano Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych, zaś jego niezbędne agendy włączono do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,
 2. zlikwidowano Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości,
 3. zlikwidowano Wydział Funduszy Pomocowych, niezbędne zadania tej jednostki przejął Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych,
 4. w zakresie administracji budowlanej – zlikwidowano Biuro Architekta Miasta,

5.      zlikwidowano Biuro Nadzoru Właścicielskiego, zaś jego obowiązki przejęło Biuro Prezydenta Miasta,

Zmiany te spowodowały także zmniejszenie kosztów funkcjonowania Urzędu Miasta m.in. w wyniku istotnego zmniejszenia ilości pracowników, szczególnie na stanowiskach kierowniczych. W wyniku zmian organizacyjnych zatrudnienie w Urzędzie zmniejszy się o kilkadziesiąt osób i w przyszłym roku spadnie poniżej liczby 1000 etatów.

W celu poprawy jakości obsługi interesantów:

 

 

 1. stworzono możliwość załatwienia wszystkich spraw związanych z tworzeniem nowych podmiotów gospodarczych przy jednym stanowisku pracy. 
 2. wprowadzono elastyczny system czasu pracy Urzędu, dostosowując go do bieżącego natężenia potrzeb interesantów;
 3. utworzono specjalne pomieszczenie, zwane potocznie „przechowalnią dzieci” – jest to rozwiązanie pionierskie w skali krajowej.

W toku realizacji znajdują się dalsze przedsięwzięcia, mające na celu usprawnienie pracy Urzędu, w tym m. in.:

 1. likwidacji ulegną wyodrębnione komórki księgowości, istniejące obecnie w poszczególnych wydziałach, zaś ich obowiązki w całości przejmie centralna księgowość Urzędu Miasta;
 2. Wydział Inwestycji przejmie od pozostałych wydziałów realizację wszystkich inwestycji miejskich;
 3. również istniejące Biuro Zamówień Publicznych, dotychczas spełniające wyłącznie funkcje nadzorcze przejmie bezpośrednie prowadzenie wszelkich procedur z tego zakresu.

Konsolidacja określonych grup zadań Poprzez konsolidację określonych grup zadań w ramach wyspecjalizowanych i kompetentnych komórek organizacyjnych ma spowodować, że wydziały:

 1. przestaną pełnić funkcję „państwa w państwie” realizującego własne często partykularne interesy;
 2. będą mogły zająć się wyłącznie merytoryczną realizacją zadań, dla których zostały powołane.

W rezultacie np. dyrektor Wydziału Oświaty będzie mógł zajmować się problemami edukacji, a nie przetargów, inwestycji czy też księgowości.

Ostateczne zakończenie zmian organizacyjno – strukturalnych planowane jest na koniec 2007 roku. Do końca roku zostaną także obsadzone wszystkie stanowiska dyrektorów wydziałów.

 1. zakończenie pierwszego etapu przekształceń w szczecińskich szkołach

   

   

Celem oznaczonym cyfrą 2 było zakończenie pierwszego etapu przekształceń w szczecińskich szkołach.

Zgodnie ze złożoną deklaracją przez Prezydenta Miasta Szczecin podczas akcji Masz głos, masz wybór” rok 2007 stanowi zakończenie I etapu przekształceń w szczecińskich szkołach. Etapu dotyczącego przekształceń jakościowych zawartych również w Polityce  edukacyjnej miasta Szczecina, u której podstaw zawarte jest tworzenie elastycznego systemu edukacyjnego, umożliwiającego ustawiczne podnoszenie jakości wykształcenia mieszkańców Miasta zgodnie z ich oczekiwaniami i potrzebami, reagującego na wyzwania gospodarcze, kulturalne i społeczne, prowadzącego do wyrównania szans edukacyjnych, dostosowanego do wymogów integracji europejskiej i wymogów światowych.

Polityka edukacyjna miasta Szczecina realizowana jest w oparciu o następujące zasady:

 1. Swobodnego wyboru szkoły.
 2. Elastycznego systemu edukacji, zapewniającego podnoszenie jakości    wykształcenia.
 3. Wyrównywania szans edukacyjnych.
 4. Dbałości o wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży.
 5. Równomiernego rozwoju wszystkich obszarów pracy szkoły, czyli nauczania, wychowywania i opieki.
 6. Zapewniania dzieciom dostępu do placówek przedszkolnych.
 7. Równouprawnienia oświaty publicznej i niepublicznej.
 8. Integrowania systemu edukacyjnego z rozwiązaniami w krajach Unii Europejskiej.
 9. Modernizacji bazy i wyposażenia szkół i placówek oświatowych.

Konsekwentna realizacja priorytetów polityki edukacyjnej wprost przekłada się na jakość świadczonych usług w szczecińskich szkołach. Należą do nich:  

 

 1. Wysoka jakość pracy szkoły i wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna.
 2. Równe szanse edukacyjne dla mieszkańców Miasta.
 3. Finansowanie ustalonych w każdym roku kalendarzowym zadań edukacyjnych   zawartych w Polityce edukacyjnej miasta Szczecina.
 4. Stałe monitorowanie i ewaluacja jakości świadczonych usług edukacyjnych.
 5. Dbałość o pełny rozwój uczniów zdolnych.
 6. Szkoły jako silne centra oddziaływania środowiskowego   i  wychowawczego.
 7. Praca z uczniami z zaburzeniami zachowania.

W celu racjonalizacji wydatków ponoszonych na szczecińską oświatę realizowany jest szczeciński standard oświatowy:

 1. Standard organizacyjny uwzględniany podczas zatwierdzania arkuszy organizacyjnych poszczególnych szkół, pozwalający na uporządkowanie organizacji pracy szkoły.

Biorąc pod uwagę dane rzeczywiste ze szczecińskich szkół opracowano modelowe szkoły dla każdego typu. Na podstawie tych danych wyznaczono wskaźniki liczby godzin przypadających na jednego ucznia uwzględniając liczbę godzin  wynikających z ramowego planu nauczania (łącznie ze wszystkimi obowiązkowymi podziałami).

Szczególnym przypadkiem są szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, dla których standard składa się z dwóch części:

a) wynikająca z ramowych planów nauczania bez podziału na grupy w części zawodowej, liczona jak dla szkół ogólnokształcących

oraz

b) wynikająca z podziału na grupy w części zawodowej

Standard liczebności klas

Zgodnie z uchwałą Nr XXX/599/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie szczecińskiego standardu funkcjonowania i finansowania publicznych szkół i placówek oświatowych na terenie Miasta Szczecina:

a) postulowana liczba uczniów w oddziale szkoły podstawowej powinna wynosić od 22 do 26 uczniów, średnio 24 uczniów,

b) postulowana liczba uczniów w oddziale gimnazjum powinna wynosić od 24 do 28 uczniów, średnio 26 uczniów,

c) postulowana liczba uczniów w oddziale szkoły ponadgimnazjalnej powinna wynosić od 26 do 30 uczniów, średnio 28 uczniów.

 1. Wskaźnik  zatrudnienia

Postulowany wskaźnik zatrudnienia pracowników niepedagogicznych w stosunku do pracowników pedagogicznych po przeliczeniu na pełny etat wynosi 0,25:1 co oznacza, że na cztery etaty nauczycieli przypada jeden etat pracownika niepedagogicznego.

 1. standard organizacyjny w zakresie przydziału godzin oraz etatów dodatkowych 

 

 1. Szczeciński standard finansowania szkół

   

                  SzS= SOA+SOB+SOSz

Szczeciński standard finansowania składa się z kwoty bazowej SOA, kwoty uzupełniającej SOB oraz kwoty dopłaty z budżetu Miasta SOSz

Dla każdej szkoły środki na finansowanie wydatków bieżących ustala się

1.  Dla SOA – w oparciu o rzeczywistą liczbę uczniów

2.  Dla SOB – w oparciu o uzupełniającą liczbę uczniów w zakresie zadań szkolnych oraz wagę P

 1. Dla SOSz- jako iloczyn sumy SOA = SOB oraz wskaźnika procentowego

Kwota dopłaty z budżetu Miasta:

1. Dla szkół podstawowych i gimnazjów

a) w 2005 r. – 30%

b) w 2006 r. 25 %

c) w 2007 r. 20%

2. Dla liceów ogólnokształcących

a) w 2005 r. – 25 %

b) w 2006 r. – 20 %

c) w 2007 r. – 15 %

3. Dla szkół zawodowych

a) w 2005 r. – 30%

b) w 2006 r. – 25 %

c) w 2007 r. – 20 %

Celem działań projakościowych zgodnie z Polityką Edukacyjną Miasta Szczecina zawartą w „Strategii Rozwoju Miasta Szczecina” jest  wspieranie zdolności  i talentów uczniów oraz  wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, czyli stwarzanie im warunków indywidualnego rozwoju poprzez:

  1. Indywidualny Tok Nauki
  2. Indywidualny Program Nauki
  3. Program pracy z uczniem zdolnym
  4. Program wspierania nauki języków obcych
  5. Międzyszkolne Koła Przedmiotowe
  6. Klub Gimnazjalisty
  7. Program wspierania edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się
  8. Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin (dla uczniów i nauczycieli – Primus inter pares)

Dodatkowo podjętymi działaniami wspierającymi podnoszenie jakości pracy jest:

1.         Wprowadzenie innowacji w klasach pierwszych w szkołach podstawowych Miasta Szczecin

1 września 2006 r.

            Klasa dwujęzyczna z językiem angielskim – 2 szkoły,

            Klasa dwujęzyczna z językiem niemieckim – 1 szkoła.

            RAZEM:  23 godziny tygodniowo finansowane z budżetu Wydziału Oświaty.

1 września 2007 r.

Klasa dwujęzyczna z językiem angielskim – 3 szkoły,

            Klasa dwujęzyczna z językiem niemieckim – 5 szkół,

            Klasa dwujęzyczna z językiem francuskim – 1 szkoła,

            RAZEM:  64 godziny tygodniowo finansowane z budżetu Wydziału Oświaty.

2.         Nauczanie dwujęzyczne w zespołach szkół ogólnokształcących

Zespół szkół Ogólnokształcących Nr 1 – j. angielski

Zespół szkół Ogólnokształcących Nr 6 – j. niemiecki

Zespół szkół Ogólnokształcących Nr  2- j. hiszpański

 1. Poszerzenie oferty nauczania dwujęzycznego na poziomie gimnazjum i liceum ogólnokształcącego w latach 2007-2009

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 – j. francuski

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 – j. Włoski

Poza wymienionymi programami jakościowymi finansowanymi z budżetu Wydziału Oświaty wdrażane są w  roku 2007/2008 następujące nowe programy:

1.   Bezpieczne miasto – bezpieczeństwo w szkole

2.   Edukacja Morska

3. Miejski program wspierania nauki matematyki

4    Bezpieczna szkoła – bezpieczne podwórko

5.   Trening art  (program zapobiegania agresji)

6.   Nie jesteś sam

Kampania społeczna szkoła bez przemocy

Bezpieczna szkoła – bezpieczne podwórko
 

W ramach realizacji programu zatrudnionych zostało 7 osób z przygotowaniem pedagogicznym na etaty Strażników Miejskich

Bezpieczna szkoła – bezpieczne podwórko „Strażnicy szkolni”  – Straży Miejskiej Szczecin

Cele i zadania patroli szkolnych:

1.Poprawa bezpieczeństwa i eliminowanie zjawisk patologicznych na terenie szkół i w ich okolicy;

2.Współpraca – współdziałanie ze szkołą/placówką, społecznością szkolną i rodzicami w celu rozwiązywania problemów uczniów i szkół w zakresie zapobiegania zjawiskom negatywnym.

Zadania strażników szkolnych:

1.     Patrolowanie terenu szkoły/placówki i najbliższego otoczenia,

2.     Eliminowanie przebywania osób postronnych na terenie szkoły/placówki,

3.     Kontrola placówek handlowych i gastronomicznych sprzedających alkohol,

4.     Reagowanie na zdarzenia związane ze sprzedażą nieletnim i używaniem przez nich wyrobów alkoholowych i tytoniowych, 

5.     Reagowanie na zdarzenia o charakterze chuligańskim, przypadki przemocy rówieśniczej, wymuszeń, rozbojów, wyłudzeń haraczu, akty wandalizmu,

6.     Reagowanie na rozprowadzanie i zażywanie przez uczniów narkotyków lub innych środków odurzających,
 
7. Dozór przejść dla pieszych będących w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły/placówki,

„Z wiatrem w żaglach” szczeciński program edukacji wodnej i żeglarskiej

Realizacja Strategii Rozwoju Szczecina .

„ Poszerzanie działalności pozalekcyjnej szkół i placówek oświatowych”

Realizacja odbywa się poprzez tworzenie warunków do organizacji zajęć sportowych, sportowo-rekreacyjnych oraz popularyzację walorów turystycznych.

Realizowane cele to:

1.   popularyzowanie wiedzy o morskim Szczecinie i Regionie wśród dzieci i młodzieży,

2.   promowanie atrakcyjnego i ciekawego sposobu spędzania wolnego czasu, zajęć pozalekcyjnych, wypoczynku i rekreacji połączonego z poznawaniem Miasta, Regionu i Europy,

3.   Kształtowanie pozytywnych cech osobowych uczniów, dyscypliny, odpowiedzialności i pracy w zespole, poprzez „żeglarską szkołę życia” – organizowane szkolenia żeglarskie i rejsy,

4.   wychowanie wodne ze szczególnym uwzględnieniem popularyzacji wśród dzieci i młodzieży szkolnej, wiedzy o morzu i żeglarstwie.

5.   rewalidacja wychowanków placówek specjalnych, uczestniczących w programie  .

 
Działania promujące edukację morską i żeglarską:
 
1. Konkursy międzyszkolne

a) konkurs plastyczny – „Na pokładzie żaglowca”,

b) konkurs literacki (poezji morskiej) – „My na morzu”,

c) konkurs wiedzy morskiej – „Podstawy wiedzy żeglarskiej. Światowa flota żaglowców – żaglowce historyczne. Czy znasz nasz morski Szczecin i Pomorze Zachodnie. Polskie żeglarstwo w Szczecinie- ważniejsze wyprawy i osiągnięcia sportowe.

d) konkurs sceniczny- „Na pokładzie żaglowca”,

e) konkurs fotograficzny – „Nasze rejsy 2007”. 

2. Sesje popularno – naukowe  

a) „Światowa flota żaglowców, żaglowce historyczne i ich repliki,

b) „Stan i perspektywy gospodarki morskiej Szczecina i Pomorza Zachodniego, 

c) „Dzieje polskiego żeglarstwa w Szczecinie i na Pomorzu Zachodnim w tym nasze osiągnięcia sportowe, 

d) „Nasze rejsy” – udział szczecinian w wielkich wyprawach.

3.      Szkolenie i doskonalenie uczniów i nauczycieli w zakresie edukacji morskiej i żeglarskiej:

a)     spotkania, warsztaty, prelekcje,

b)     szkolenie i doskonalenie nauczycieli ,

c)      wspomaganie placówek oświatowych w zakresie literatury i pomocy marynistycznych 

Szkolenia praktyczne i rejsy szkoleniowe:
 
a)     Szkolenia podstawowe – „ABC żeglarskie” 

b)     Szkolenia i Rejsy dla zaawansowanych

Podjęte zostały działania w celu powołania Centrum szkolenia językowego
1.      Program English Languae Fellow Departamenu Stanu koordynowany przez Georgetown University

2. Wprowadzanie nowych metod nauczania języka angielskiego na etapie wczesnoszkolnym;

3. Prowadzenie warsztatów „Metoda aktywizująca z nauczaniu języka angielskiego we wczesnych klasach szkoły podstawowej;

4. Utworzenie Centrum Zasobów.
            Wychodząc naprzeciw potrzebom i problemom uczniów szkół szczecińskich Prezydent Miasta planuje od II semestru roku szkolnego 2007/2008 stworzyć im możliwość uczestnictwa w nowoczesnym procesie dydaktycznym w zakresie przedmiotów matematycznych.

Zainteresowanie przystępowaniem do programów zewnętrznych oraz pozyskiwanie funduszy:

Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży – Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego
 
Rok 2006 

          800 000 zł, w tym 400 000 zł. – wkład miasta
Rok 2007 

          1 072 000 zł. , w tym 321 000 zł. – wkład miasta

 
Pozyskiwanie środków na działalność oświatową w ramach funduszy pomocowych w latach 2003-2007:

1. EFS – wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne:                     a)  stypendia dla uczniów i studentów             – 2.854 tys. zł

2. Phare – edycja 2002 i 2003 – wsparcie na utworzenie pracowni kształcenia       zawodowego i modernizacja oferty edukacyjnej    – 645  tys. zł,

3. Programy Inicjatyw wspólnotowych Interreg III A          – 230  tys. zł,

4. Programy Leonardo da Vinci, Sokrates oraz Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży – 2.314. tys. zł,

5. Programy ministerialne, PFRON                                  – 3.792 tys. zł,

6. Planowane projekty do realizacji                                  – 8.565 tys. zł,

                                               Łącznie: 18.400 tys. zł

Program baza
Modernizacja bazy oświatowej:

1. Gimnazjum Nr 4 – modernizacja                                  – 600 000 zł

2. VI Liceum Ogólnokształcące – modernizacja              – 1 006 920 zł

3. Rozbudowa Ośrodka Morskiego                                  – 410 000 zł

4. Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 13                    – 420 090 zł 

5. Projekt sali gimnastycznej przy SP Nr 13                     – 200 000 zł 

6. Modernizacja Państwowej Szkoły Muzycznej – remont dachu – 450 000 zł 

7. Przebudowa Przedszkola Publicznego Nr 2                   – 392 125 zł
                                               Łącznie: 3 479 135 zł

Przedszkola – zmiany jakościowe wdrażane w latach 2005-2007
 
1.      wprowadzenie z dniem 1 września 2006 r. standardów organizacyjnych,

2. wprowadzenie programu wczesnego wspomagania dzieci w wieku przedszkolnym

3.      utworzenie 4 oddziałów realizujących bezpłatną podstawę programową wychowania    przedszkolnego,

4. wprowadzenie w roku szkolnym 2006/2007 innowacji pedagogicznej dotyczącej wczesnej nauki języka obcego (2 przedszkola język niemiecki i 2 przedszkola język angielski),

5.  wprowadzenie w 2 przedszkolach w roku szkolnym 2007/2008 innowacji  pedagogicznej   dotyczącej wczesnej nauki języka włoskiego i kontynuacja nauki języka angielskiego i niemieckiego,

6.  pilotaż elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2007/2008.
W ramach podjętych działań restrukturyzacyjno – porządkujących została dokonana w przedszkolach zmiana formy organizacyjno – prawnej z zakładów budżetowych w jednostki budżetowe :

1.  racjonalizacja zmian w zakresie gospodarki jednostek sektora finansów   publicznych

2.  umożliwienie bieżącego monitoringu realizacji zadań statutowych

3.  bieżąca kontrola wydatkowania środków publicznych

4.  zastąpienie sprawozdawczości półrocznej sprawozdawczością miesięczną
 
5. odprowadzanie przez przedszkola na rachunek dochodów miasta kosztów stałych   wynikających z odpłatności za przedszkole 

6. włączenie 5-godzinnych oddziałów środowiskowych w struktury organizacyjne  przedszkoli
 
W przypadku szkół podstawowych oraz gimnazjów jednym ze wskaźników zmian, u podstaw których znalazła się realizacja polityki edukacyjnej miasta ukierunkowanej na jakościowy rozwój szkół oraz zapewnienie warunków do prawidłowej organizacji pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej na każdym etapie kształcenia –  były działania w celu rozdziału szkół podstawowych od gimnazjów (celem pełnego zaspokojenia potrzeb wynikających z wieku i etapów rozwoju emocjonalnego). 

W zakresie szkolnictwa zawodowego w ramach reorganizacji rozpoczęty został proces porządkowania zawodów, ubranżowienia szkół zawodowych, zaproponowania nowych, bardziej atrakcyjnych i potrzebnych dla rynku pracy zawodów.

Nowe propozycje w tym zakresie to:

1. Utworzenie Technikum Morskiego w Zespole Szkół Budowy Okrętów

a)     Aktualne i prognozowane zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy,

b)     Kształcenie kadr na poziomie robotnika wykwalifikowanego i technika dla przemysłu stoczniowego i gospodarki morskiej,

c)      Realizacja aspiracji coraz większej liczby grupy młodzieży chcącej kształcić się w zawodach morskich i okrętowych,

d)     Pełne wykorzystanie wysoko wyposażonej bazy,

e)     Wprowadzenie w przyszłości szerszego wachlarza zawodów zgodnie
z potrzebami lokalnego rynku pracy.

2.  Utworzenie Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Rzemieślniczych w zawodzie „Technik usług fryzjerskich”

a)     brak publicznej szkoły policealnej kształcącej w tym zawodzie 
w ofercie edukacyjnej miasta

b)     zabezpieczenie wysoko wyspecjalizowanej kadry pedagogicznej

c)      optymalne wykorzystanie istniejącej bazy techno-dydaktycznej

d)     możliwość zapewnienia praktyk zawodowych dla słuchaczy wynikająca ze współpracy z Izbą Rzemieślniczą Małej i Średniej Przedsiębiorczości oraz Cechami Rzemieślniczymi,

e)     pozytywne opinie Powiatowego Urzędu Pracy oraz Powiatowej Rady Zatrudnienia

f)        duże zainteresowanie zawodem na rynku pracy

Zakończenie wprowadzenia systemu rekrutacji elektronicznej:  
2004/2005 – szkoły ponadgimnazjalne

2006/2007– gimnazja

2007/2008 – szkoły podstawowe i przedszkola

Zalety systemu

1. maksymalna optymalizacja szansy uzyskania przez ucznia miejsca w wybranej szkole,

2. brak możliwości blokowania miejsc przez uczniów przyjętych jednocześnie do kilku szkół,

3. szczegółowe wyniki rekrutacji we wszystkich szkołach i Internecie, co maksymalnie zmniejsza stres i rozczarowanie młodzieży,

4. automatycznie przesyłane dane statystyczne dla Kuratora, Wydziału Oświaty i szkół w postaci szczegółowych raportów na wszystkich  etapach wdrażania systemu,

5. możliwość wprowadzania bieżącej korekty i dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów przy zachowaniu preferencji wynikających z polityki oświatowej miasta,

6. możliwość zmiany dokonanych przez uczniów wyborów nawet już po otrzymaniu wyników egzaminów zewnętrznych i dostosowania własnych wyborów do realnych szans.

3. Wykorzystanie imprezy The Tall Ships’ Races do promocji Miasta

Kolejnym punktem deklaracji Prezydenta Miasta Szczecina dotyczącej rozwiązywania lokalnych problemów było wykorzystanie imprezy The Tall Ships’ Races do promocji Miasta.

     W okresie przygotowań do imprezy została przeprowadzona kampania outdoorowa. W ramach tej kampanii w największych miastach Polski: Kraków, Poznań, Gdynia, Warszawa, Gdańsk, Wrocław łącznie pojawiło się 430 ekspozycji (typu bilboard) reklamujących The Tall Ships’ Races w Szczecinie. Ponadto szczecińska impreza została rozpromowana w nadmorskim pasie pomiędzy Świnoujściem a Kołobrzegiem. Plakaty reklamowe, oprócz wyżej wymienionych miast, pojawiły się także w Sopocie, Giżycku, Mrągowie, Mikołajkach oraz w Bydgoszczy. Plakaty i ulotki znajdowały się również w Centrach Informacji Turystycznych w Polsce, w instytucjach publicznych, na dworcach w Meklemburgii, na promach Adler Schiffer oraz statkach wycieczkowych, w hotelach, pubach i restauracjach. Dodatkowo w dużych miastach w Polsce w kasach PKP oraz w porcie lotniczym Szczecin – Goleniów do biletu dodawane były etui oraz ulotka.
 
     W samym Szczecinie reklamy zostały umieszczone na nośnikach typu citylight, wielkoformatowych reklamach, a także w autobusach na trasie Szczecin – Police – Szczecin oraz w szczecińskich tramwajach. W celach edukacyjno-informacyjnych w centrum Szczecina postawiono dwie ekspozycje zachęcające do wzięcia udziału w imprezie.

     Reklamy promujące The Tall Ships’ Races w Szczecinie pojawiły się także na środkach komunikacji PKP Przewozy Regionalne obejmujące całą Polskę, wewnątrz wagonów oraz na dworcach PKP w Polsce.

     W ramach The Tall Ships’ Races w Szczecinie powstało zarówno wiele materiałów promocyjno-informacyjnych na temat imprezy (plakaty, ulotki, foldery, broszury informacyjne, mapki), jak również wiele gadżetów (kubki, koszulki, breloczki, smycze, długopisy, balony, specjalne plakaty artystyczne). Wszystkie te materiały służyły do promocji imprezy The Tall Ships’ Races w Szczecinie podczas takich imprez jak:

 
a)     Straslunder Segelwoche, Straslund, 7 – 10 czerwca 2007;

b)     Hafenfest – Marina Lanke-Berlin AG, Berlin, 25 – 27 maja 2007;

c)     Havelfest der Stadt Brandenburg, Brandenburg, 15 – 17 czerwca 2007;

d)     Kieler Woche, Kiel, 16 – 24 czerwca 2007;

e)     Warnemunder Woche, 13 – 15 lipiec 2007;

f)     Ueckermünde Hafentage, Ueckermünde, 27 – 29 lipca 2007;

g)     PeKaOpen2006 w Szczecinie;

h)     Zawody lekkoatletyczne w Szczecinie;

i)     Dni Morza w Szczecinie;

j)     Imprezy targowe, rekreacyjne, kulturalne, sportowe (m.in. ITB Berlin, Wiatr i Woda Warszawa, Targi Lato Warszawa, Festiwal Szantowy Kraków – Gdańsk, Dni Województwa Zachodniopomorskiego Poznań, Festiwal Słowian i Wikingów Wolin)
 
     Na wszystkie powyżej wymienione imprezy w Niemczech wysyłany był specjalny autobus promujący The Tall Ships’ Races w Szczecinie wypełniony materiałami i gadżetami informacyjno-promocyjnymi, które otrzymać można było w specjalnie przygotowanych punktach/stoiskach promocyjnych.

     Z okazji finału zlotu The Tall Ships’ Races w Szczecinie została wydana gra edukacyjna „Regaty o puchar Gryfa”. Zabawa skierowana jest do szerokiego kręgu najmłodszych odbiorców, a jej celem jest wzbogacenie wiedzy z zakresu edukacji morskiej, kultury żeglarskiej, a tym samym pogłębienie wiedzy o Szczecinie. Jest to gra planszowa, podczas której dzieci w sposób aktywny poznają miasto poprzez odszukanie charakterystycznie oznakowanych miejsc (przystanków) umieszczonych na terenie organizacji regat (Wały Chrobrego, Łasztownia, Stare Miasto). Gra została wydana w nakładzie 20 tys. egzemplarzy w języku polskim oraz angielskim.

     W ramach działań promujących imprezę The Tall Ships’ Races w Szczecinie została zorganizowana sesja publicystów morskich, w której udział wzięło 40 dziennikarzy głównie z Polski, ale także z Niemiec i z innych krajów. Warunkiem uczestnictwa w sesji było wydanie dwóch publikacji związanych z imprezą The Tall Ships’ Races w Szczecinie. Publikacje ukazały się m.in. w: „Żagle”, „Nasze Morze”, „Dziennik Bałtycki”.

     Promocja finału The Tall Ships Races’ w Szczecinie odbyła się także za pośrednictwem Internetu. Powstała oficjalna strona regat www.szczecin2007.pl, na której odnotowano 6 000 000 wejść. Większość informacji na stronie było dostępnych także w języku angielskim, niemieckim oraz rosyjskim. Efektem tego było odwiedzanie serwisu przez mieszkańców m.in. Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Kanady, Singapuru, Chin, Malezji, Austrii, Norwegii, Indii, Japonii. Obcokrajowcy, jak również mieszkańcy całej Polski, korzystając z oficjalnej strony regat mogli i nadal mogą czerpać informacje dotyczące nie tylko samej imprezy i wydarzeń z nią związanych, ale także mogą znaleźć informacje na temat historii Szczecina oraz najciekawszych miejsc miasta. Na stronie znajduje się także w języku angielskim i niemieckim informacja turystyczna niezbędna dla każdego podróżującego.

Ponadto informacje o zlocie znajdują się na stronie internetowej głównego sponsora imprezy www.bosman.pl oraz na stronie sponsora pomocniczego www2.mvb.pl, a także na stronach internetowych patronów medialnych przedsięwzięcia, tj. m.in. na stronie Polskiego Radia Szczecin, gdzie powstał specjalny serwis internetowy The Tall Ships’ Races 2007; na stronie Gazety Wyborczej, która od początku relacjonowała wszelkie przedsięwzięcia związane z organizacją regat w Szczecinie. Wiele informacji, opinii, relacji na temat The Tall Ships’ Races można znaleźć także za pośrednictwem portalu internetowego google.pl, gdzie po wpisaniu wyrażenia „The Tall Ships’ Races” wyświetli się wiele stron zawierających wiadomości o regatach w Szczecinie.

     Promocja imprezy odbywała się też za pośrednictwem Telewizji oraz Radia, gdzie pojawiły się spoty reklamowe oraz programy edukacyjne, informacyjne, promujące:

„Tawerna pod rekinem” (TVP1) – cykliczny program propagujący żeglarstwo w kontekście The Tall Ships’ Races w Szczecinie. Program realizowany był w jednej ze szczecińskich tawern. Fabuła programu zawierała treści edukacyjne i promujące zlot żaglowców w Szczecinie.

„Felietony dla Kawy” w ramach programu „Kawa czy herbata” (TVP1 i TV Polonia)  – osiem felietonów, których tematem były przygotowania do zlotu żaglowców w Szczecinie.

„Cała naprzód” (TVP3)  – jest to program zawierający bieżące informacje o tym, co dzieje się w portach, firmach gospodarki morskiej, firmach kooperujących z portami, stoczniami i rybołówstwem z całego Wybrzeża. Przygotowania do światowego Zlotu Żaglowców w Szczecinie miały stałe miejsce w programie

„Z wiatrem w żaglach” (TVP3) – w programie pojawiały się felietony ze Szczecina dotyczące przygotowań do finału The Tall Ships’ Races. 

     W ramach programu „Kawa czy herbata” (TVP1 i TV Polonia) oraz programu „Pytanie na śniadanie” (TVP2) odbyła się dwugodzinna transmisja „na żywo” ze Szczecina podczas trwania zlotu. Ponadto transmisje „na żywo” z finału The Tall Ships’ Races w Szczecinie przekazywane były przez TVP1, TVP2, TVP3, TV Polonia, TVN oraz TVN24. Dotarły również sygnały, że transmisja z The Tall Ships’ Races widziana była w BBC w Singapurze, w Australii. Transmisje „na żywo” odbywały się także za pośrednictwem Radia ZET, Radia RMF FM, Radia ESKA, Polskiego Radia Szczecin. Polskie Radio Szczecin przygotowało łącznie 60 godzin relacji na żywo z finału regat. 

     W prasie pojawiło się także szereg reklam, konkursów, artykułów informacyjnych, publicystycznych i promocyjnych            (Gazeta Wyborcza, Wprost, Żagle, Yachting, Kurier Szczeciński, Głos Szczeciński, Nasze Morze, Wiadomości Turystyczne, Baltic Transport Journal, V.I.P., Kurier Polonica, N_Ost, Rzeczpospolita, Deutsche Welle, Baltic Panorama, Świat Biznesu, Regional Business, Dziennik Bałtycki, Super Express, Obserwator Zachodniopomorski, Punkt3, Moje Miasto). 

     Podsumowując kampanię medialną w okresie od 01.01.2007 – 10.08.2007 r. w mediach ukazało się łącznie 2164 informacji o The Tall Ships’ Races i Szczecinie.
 

Dane świadczące o skali zainteresowania oraz o liczbie odwiedzających The Tall Ships’ Races w Szczecinie:

Ø      2 000 000 gości odwiedziło teren zlotu

Ø      50 000 osób odwiedziło pokład meksykańskiego żaglowca „Cuauhtemoc” (dotychczasowy rekord należał do Sztokholmu, gdzie przez żaglowiec przeszło 36 tys. osób)
 
Ø      6 000 000 wejść odnotowano na stronę internetową regat 

Ø      15 000 000 osób obserwowało zlot przez kamery internetowe 

Ø      400 redaktorów, fotoreporterów i korespondentów prasowych z całego świata przyjęło Biuro Prasowe szczecińskiego Finału "The Tall Ships’ Races"
 
Ø      zabrakło miejsc hotelowych w Szczecinie (na turystów czekało 5 tys. miejsc noclegowych)

Ø      201 890 osób łącznie wjechało do kraju między 3 a 6 sierpnia przez podległe naszemu oddziałowi przejścia graniczne 

Ø      1 500 000 osób oglądało pokaz sztucznych ogni

uchwalenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecina

Zgodnie z deklaracjami przedwyborczymi, nawiązując do uwarunkowań rozwoju miasta, zostało przeanalizowane, opracowane na podstawie obowiązującej strategii i polityk branżowych, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, które stanowi urealnienie przyjętych projektów inwestycyjnych: restrukturyzacja lotniska w Dąbiu, zagospodarowanie terenów wokółlotniskowych na ogólnomiejskie funkcje sportowe i rekreacyjne, budowa zespołu marin i usług sportowych nad brzegiem Małego Dąbskiego, Budowa nowej dzielnicy przyportowej w Dąbiu, zagospodarowanie dla funkcji centrum miasta terenów wysp Grodzkiej, Łasztowni, Kępy Parnickiej i Zielonej, organizacja parków technologicznych, budowa biurowców dla obsługi nowych firm, umożliwienie zabudowy mieszkaniowej na terenach osiedli na północy i zachodzie miasta oraz uruchomienie zabudowy mieszkaniowej na osiedlach prawobrzeża. Na podstawie studium powstają plany zagospodarowania przestrzennego umożliwiające budowę koniecznych układów drogowych – obwodnica śródmiejska, autostrada poznańska, miejski odcinek drogi krajowej nr 10 (ul. Struga, Zwierzyniecka, Szosa Stargardzka), ale również budowę hali widowiskowo-sportowej, budowę nowego basenu pływackiego o wymiarach olimpijskich, uzbrojenie terenów pod budowę mieszkaniową na północnych terenach Szczecina oraz budowę nowego gmachu Filharmonii Szczecińskiej i Teatru Lalek Pleciuga.
 
W dniu 14 maja zostało uchwalone nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina, uchwałą Rady Miasta nr IX/278/07. Studium umożliwia uchwalanie planów miejscowych zgodnie z aktualną polityką przestrzenną i otwartością na nowe inwestycje. Już zostały uchwalone 3 plany, które oczekiwały na uchwalenie nowego studium a kilka następnych oczekuje na uchwalenie. 

Studium pozwala na znaczne powiększenie terenów budowlanych dla zabudowy jednorodzinnej w osiedlach peryferyjnych i zabudowy wielorodzinnej w centrum miasta i w jego silnie zurbanizowanych obszarach, w studium przewidziano możliwość powstania nowych centrów osiedlowych, budowy potrzebnych szkół, przychodni i ośrodków kultury, jako wiodące funkcje dla miasta przewidziano naukę i szkolnictwo wyższe, które w powiązaniu z produkcją i usługami może zapewnić prawidłowy rozwój i wykształcić markę miasta. W studium zagwarantowano warunki ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu i dóbr kultury, które zapisane w planach zagwarantują utrzymanie specyfiki i tożsamości miasta i jego mieszkańców. W dokumencie tym nie zabrakło zapisów dotyczących poprawy warunków komunikacyjnych, budowy obwodnicy śródmiejskiej oraz powiązań z już rozpoczętą budową drogi ekspresowej S3. W zapisach są także warunki rozwoju infrastruktury miasta, powiązań z obszarami sąsiadujących gmin w tym wzajemne uzupełnianie się w ramach powstającego obszaru metropolitalnego. 

Jednak ogromne przyspieszenie i powstające nowe oczekiwania wynikające z wysokiej koniunktury spowodowały że w trakcie długiej procedury uchwalania studium pojawiły się nowe informacje i wnioski, w wyniku których postanowiliśmy przystąpić do zmian świeżo uchwalonego studium w ograniczonym zakresie, dotyczącym aktualizacji zagospodarowania obiektów komunikacyjnych autostrady A6, dostosowania ustaleń gospodarki odpadami do zaktualizowanych potrzeb, umożliwienia podjęcia ponownej eksploatacji niektórych kopalin, a także rozmieszczenia parkingów strategicznych i baz autobusowych. Na wniosek PKP chcemy także doprecyzować przeznaczenie zwalnianych przez kolej terenów. Ostatnim problemem jest dopuszczenie do dalszej eksploatacji wszystkich sieci napowietrznych wysokiego napięcia, co nieznacznie cofa nas w planowanym rozwoju ale likwiduje spiętrzenia inwestycyjne.       

Rozpoczęcie prac na inwestycjami infrastrukturalnymi 

W zakresie zamierzeń na 2007 rok tj. rozpoczęcia prac nad inwestycjami infrastrukturalnymi  władze podjęły następujące działania:  

1.       Trasa Północna:
 
Etap I – Przebudowa ulicy Warcisława ( od ul. Orzeszkowej do ul. Rostockiej) – podpisano umowę na prace projektowe 

Etap II –   Budowa ulicy Wkrzańskiej ( od ul. Bocianiej do ul. Łącznej) – podpisano umowę na prace projektowe. 

2.      Autostrada Poznańska etap IV –Budowa ronda w ciągu ul. Morwowej – rozpoczęto prace projektowe nad budową ronda i włączeniem drogi do autostrady A-6. 

3.      Ulica Nowoszeroka etap I  – rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi w listopadzie 2007r.

4.      Modernizacja ulicy Dąbskiej – Zoologicznej – podpisano umowę na prace projektowe. 

5.      Obwodnica Śródmiejska:
etap IV – rozpoczęcie realizacji robót budowlanych w IV kw. 2007r.
etap V – podpisano umowę na prace projektowe,
Kładka nad ul. Przyjaciół Żołnierza – trwa realizacja – zakończenie w grudniu 2007r.

6.      Ulica Karpacka – w 2007 roku wykonano przebudowę części drogi.

7.      Budowa i dozbrojenie ul. Maciejowickiej – trwają roboty budowlane. 

8.      Uzbrojenie terenu przy ul. Dąbskiej – Struga – podpisano umowę na prace projektowe. 

9.      Uzbrojenie terenów pod budownictwo ( tereny miasta do sprzedaży) – podpisano umowy na prace projektowe:
a) Ul. Darniowa – Krzewinkowa
b) Ul. Ułanów Krechowieckich i odcinek ul. Łużyckiej
c) Os. Glinki

10. Uzbrojenie terenu dla TBS:

Ul. Wschodnia – Sąsiedzka – trwają roboty budowlane.

11. Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę infrastruktury na osiedlach zamieszkałych: 

a)  Os. Kijewo I i II          – podpisano umowę na prace projektowe
b)  Os. Warszewo:

Ul. Dzierżonia, Kresowa, Pozdawilska, Poleska – trwają roboty budowlane
Dla terenu ograniczonego ulicami Rostocka, Kresowa i Sarnia – podpisano umowę na prace proje