Pomiń menu

Radzymiński Raport z monitoringu

 

Stowarzyszenie „Radzymińskie Forum”, jest uczestnikiem ogólnopolskiej akcji „Masz głos, Masz wybór”, organizowanej przez Fundację im. Stefana Batorego i Stowarzyszenie Szkoła Liderów.

W dniu 25 marca 2007r. w hali Radzymińskiego Ośrodka Kultury i Sportu odbyło się otwarte spotkanie mieszkańców z burmistrzem Radzymina Zbigniewem Piotrowskim. Podczas 2 godzinnego spotkania, zorganizowanego przez Stowarzyszenie „Radzymińskie Forum”, Burmistrz przedstawił swój program na 4 lata kadencji oraz odniósł się do licznie zadawanych przez mieszkańców pytań i wniosków. W dniu kolejnym Burmistrz podpisał Deklarację, w której zobowiązał się do przeprowadzenia 5 inwestycji (rozwiązania 5 problemów) do końca 2007 roku. tj.;

1. dokończyć rozbudowę Strażnicy OSP – I etap
2. dokończyć rozbudowę szpitala
3. dokończyć remont kina "Czar"
4. wybudować ulicę Słowackiego
5. wykonać prace remontowe w Dworku Eleonory Czartoryskiej

Stowarzyszenie „Radzymińskie Forum” przeprowadziło w październiku monitoring realizacji zobowiązań Burmistrza oraz sporządziło sprawozdanie, którego wyniki zostały zawarte w niniejszym Raporcie.

 

 

Ad. 1 Dokończenie rozbudowy Strażnicy OSP – I etap

 

 

Rozbudowa Strażnicy OSP nie należy do inwestycji własnych gminy, dlatego też w budżecie na 2007 rok zawartym w uchwale budżetowej z dnia 13 marca 2007r. (Uchwała Nr 39/IV/2007) nie przewidziano odrębnej pozycji dotyczącej dokończenia rozbudowy Strażnicy OSP – I etap. Źródła finansowania inwestycji pochodzić będą z działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dz. 754 rozdz. 75412 § 4270 tzn. zakup usług remontowych) W budżecie zarezerwowano na ten cel 250 000 zł.

 

Na dokończenie inwestycji przekazana została również dotacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 80 000 zł (Na stworzenie Sali posiedzeń Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego) oraz wpłata własna OSP w kwocie 40 000 zł

 

Z informacji uzyskanych w BIP-ie wynika, że w dniu 3 lipca 2007 r. został ogłoszony przetarg na rozbudowę strażnicy. Przetarg został rozstrzygnięty oraz został wyłoniony wykonawca. Informacja o wyniku przetargu nie ukazała się w BIP-ie.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji – 30 listopada 2007 rok

Wartość umowy – 450 825.09zł

            W celu pokrycia różnicy miedzy wartością umowy a środkami zarezerwowanymi w budżecie dokonano zwiększenia tych środków uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28 sierpnia 2007 ws. Zmian budżetu na 2007 r. (Uchwała Nr 100/IX/2007)

W sprawozdaniu burmistrza z wykonania budżetu za I półrocze (Załącznik Nr 1do Zarządzenia 69/2007) wynika, że na remont strażnicy (i  na remonty samochodów) wydano 45,080 zł.

           

 

 

Ad. 2 Dokończyć rozbudowę szpitala

 

 

            W budżecie na 2007 rok zawartym w uchwale budżetowej z dnia 13 marca 2007r. (Uchwała Nr 39/IV/2007) na modernizację Centrum Medycznego, w tym: budynku Szpitala i zakup sprzętu rehabilitacyjnego zarezerwowano kwotę 894 516 zł. Źródła finansowania tego zadania:

 

a) środki własne w wysokości – 140 000 zł

 

b) kredyty w wysokości – 200 000zł

 

c) dotacja z Województwa Mazowieckiego – 500 000 zł

 

d) dotacja z PFRON – 54 516 zł

 

            Uchwałą z dnia 28 sierpnia 2007 ws. Zmian budżetu na 2007 r. (Uchwała Nr 100/IX/2007) zwiększono kwoty finansowania przedsięwzięcia do 1 644 516 zł. Źródła finansowania tego zadania:

 

a) środki własne w wysokości – 340 000 zł

 

b) kredyty w wysokości – 750 000zł

 

c) dotacja z Województwa Mazowieckiego – 500 000 zł

 

d) dotacja z PFRON – 54 516 zł

 

            Podczas Sesji Rady Miejskiej z dnia 28 sierpnia 2007 r. podjęto uchwałę (Uchwała Nr 108/IX/2007) w sprawie zaciągnięcia kredytu na kwotę 750 000 zł

            23 sierpnia 2007 r. ogłoszono przetarg na modernizację Szpitala. W dniu
5 października 2007 r. rozstrzygnięto przetarg i wyłoniono najkorzystniejszą ofertę.

            Uchwałą z dnia 28 września 2007 r. (Uchwała Nr 109/X/2007) Rada Miejska pozytywnie zaopiniowała czasowe całkowite zaprzestanie działalności niektórych jednostek organizacyjnych SPZZOZ tj:

a) Oddział Wewnętrzny

b) Izba Przyjęć

c) Nocna Pomoc Lekarska

d) Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych

            W miesiącu grudniu zaplanowane jest czasowe zamknięcie szpitala w celu przeprowadzenia remontu. Zakres prac remontowych obejmować będzie zmianę instalacji grzewczej, elektrycznej, gazowej, dostosowanie każdego z pomieszczeń dla pacjentów do wymogów sanitarnych.

Planowany termin zakończenia inwestycji – koniec 2007 roku

 

Wartość inwestycji – 2 501 000 zł

 

W sprawozdaniu burmistrza z wykonania budżetu za I półrocze (Załącznik Nr 1do Zarządzenia 69/2007) wynika, że na modernizację Szpitala wydano 227 328 zł

 

Na czas remontu opiekę medyczną pacjenci będą mieli zapewnioną w szpitalu powiatowym w Wołominie oraz w szpitalu na Bródnie.

 

 

Ad. 3 Dokończyć remont kina „Czar”

 

 

            Remont kina „Czar” rozpoczęto w 2005 roku. Z Ministerstwa Kultury dostano na ten cel dotacje w wysokości 1 300 000 zł. W latach 2005 – 2006 na modernizację Kina wydano
1 721 358 zł

 

            W budżecie na 2007 rok zawartym w uchwale budżetowej z dnia 13 marca 2007r. (Uchwała Nr 39/IV/2007) na adaptacje budynku kina na Salę koncertową oraz remont i wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej zarezerwowano kwotę 1 600 000 zł. Źródła finansowania tego zadania:

 

a) środki własne w wysokości – 100 000 zł

 

b) kredyty w wysokości – 1 500 000zł

 

Uchwałą z dnia 27 kwietnia 2007 ws. zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr 39/IV/2007 z dnia 13.03.2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2007r. (Uchwała Nr 54/VI/2007) zmieniono kwoty w źródłach finansowania przedsięwzięcia na:

a) środki własne w wysokości – 300 000 zł

 

b) kredyty w wysokości – 1 300 000 zł

 

            Podczas Sesji Rady Miejskiej z dnia 7 sierpnia 2007 r. podjęto uchwałę (Uchwała Nr 88/VIII/2007) w sprawie zaciągnięcia kredytu na kwotę 1 300 000 zł.

            W dniu 24 października 2007 r. ogłoszono przetarg na modernizację Kina.

Planowany termin zakończenia – ?

 

            W sprawozdaniu burmistrza z wykonania budżetu za I półrocze (Załącznik Nr 1do Zarządzenia 69/2007) wynika, że na adaptacje budynku kina na Salę koncertową oraz remont i wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej wydano 356 565 zł

 

 

Ad. 4 Budowa ulicy Słowackiego

 

 

            W latach 2005 – 2006 na budowę i modernizacje ulicy Słowackiego wydano kwotę 336 816 zł

 

            W budżecie na 2007 rok zawartym w uchwale budżetowej z dnia 13 marca 2007r. (Uchwała Nr 39/IV/2007) na budowę ulicy Słowackiego zarezerwowano kwotę 2 500 000 zł. Źródła finansowania tego zadania:

 

a) środki własne w wysokości – 100 000 zł

 

b) kredyty w wysokości – 2 400 000zł

            Podczas Sesji Rady Miejskiej z dnia 27 kwietnia 2007 r. podjęto uchwałę (Uchwała Nr 58/IV/2007) w sprawie zaciągnięcia kredytu na kwotę 2 400 000 zł

18 maja 2007 r. wszczęto postępowania i wystąpienie do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji deszczowej oraz przebudowie drogi ul. Słowackiego.

14 czerwca 2007 – ogłoszenie przetargu „Budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni drogowej w ul. J. Słowackiego w Radzyminie

15 czerwca 2007 podjęto uchwałę (Nr. 72/VI/2007) w sprawie:
wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Radzymin nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod poszerzenie ul. Słowackiego.

 

4 lipca 2007 ogłoszono unieważnienie postępowania na budowę kanalizacji oraz nawierzchni drogowej w ul. J. Słowackiego w Radzyminie

 

6 lipca 2007 ogłoszono kolejny przetarg na „Budowę kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni drogowej w ul. J. Słowackiego w Radzyminie.

9 sierpnia 2007 wydano Decyzję nr. 372/2007 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji deszczowej i przebudowie drogi w ul. Słowackiego.

4 września 2007 rozstrzygnięto przetarg dot. Budowy kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni drogowej w ul. J. Słowackiego w Radzyminie.

Wartość oferty – 3 094 427.48 zł

Przewidywany termin zakończenia inwestycji –?

 

 

Ad. 5 Wykonanie prac remontowych w Dworku Eleonory Czartoryskiej (Dom Administratora)

 

 

W budżecie na 2007 rok zawartym w uchwale budżetowej z dnia 13 marca 2007r. (Uchwała Nr 39/IV/2007) nie przewidziano żadnych środków na prace remontowe.

 

Uchwałą z dnia 27 kwietnia 2007 ws. zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr 39/IV/2007 z dnia 13.03.2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2007r. (Uchwała Nr 54/VI/2007) wprowadzono do budżetu pozycję – Modernizacja budynku zabytkowego „Dom Administratora” (dz. 921 rozdz. 92195). Źródła finansowania tego zadania:

 

a) środki własne w wysokości – 408 000 zł.

 

Zarezerwowana kwota miała służyć jako zabezpieczenie środków pod wniosek do Ministerstwa Kultury na modernizacje Dworku.

            W budżecie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przemocy w Rodzinie zarezerwowana została kwota 40 000 zł na bieżące remonty.

 

W bieżącym roku wykonano drobne prace porządkowe w Dworku oraz zrobiono podłączenie do kanalizacji.

 

 

Informacje zawarte w niniejszym raporcie pochodzą z Biuletynu Informacji Publicznej oraz wywiadów i rozmów z pracownikami działów inwestycji i finansów Urzędu Gminy

Raport został sporządzony w październiku przez zespół monitorujący realizacje zobowiązań burmistrza na 2007 rok w składzie:

 

 

 

– Krzysztof Dobrzyniecki – SRF – koordynator projektu

– Krzysztof Chaciński – SRF.

 

– Mariusz Szewczyk – SRF

– Mariusz Wilkowski – SRF

– Krzysztof Kamiński – HDK PCK w Radzyminie

 

 

Radzymin, dn. 30.10.2007 r.

 

 

Stowarzyszenie „Radzymińskie Forum”