Pomiń menu

Sprawozdanie z monitoringu deklaracji burmistrza Sokołowa Podlaskiego

 

Fundacja U siebie przyłączyła się w 2007 roku do ogólnopolskiej akcji „MASZ GŁOS, MASZ WYBÓR” zainicjowanej przez Fundację im. Stefana Batorego. Głównym celem akcji jest budowanie płaszczyzny dialogu pomiędzy władzami samorządowymi a mieszkańcami oraz wzmacnianie poczucia współodpowiedzialności za decyzje dotyczące rozwiązywania lokalnych problemów. W ramach akcji Fundacja U siebie zorganizowała 16 maja 2007 roku otwarte spotkanie Burmistrza Miasta, Pana Bogusława Karakuli z mieszkańcami. W trakcie spotkania burmistrz przedstawił zebranym mieszkańcom sprawy, które uważa za najważniejsze problemy lokalne oraz zadania, które pomogą w rozwiązaniu tych problemów.  Spotkanie zakończyło się podpisaniem przez burmistrza deklaracji, dotyczącej rozwiązywania lokalnych problemów.

Za najważniejsze problemy Burmistrz uznał:

 • Układ komunikacyjny w mieście.
 • Problemy mieszkaniowe – brak dostatecznej ilości ofert mieszkaniowych.
 • Niewłaściwa gospodarka odpadami.
 • Niedostateczna ilość bazy sportowo-rekreacyjnej.
 • Tereny i obiekty po zlikwidowanej Cukrowni. 

W trakcie kadencji, do 2010 roku, Burmistrz chce zniwelować te problemy poprzez:

 • Wybudowanie trasy śródmiejskiej będącej ciągiem drogi krajowej 62 z udziałem środków Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Powiatu Sokołowskiego.
 • Wykonanie przebudowy ulic w starej części Miasta oraz modernizacja skrzyżowań i parkingów.
 • Budowa ścieżek rowerowych.
 • Wykonanie nowego oznakowania ulic i placów wraz z kierunkowymi oznaczeniami instytucji publicznych.
 • Pozyskiwanie terenów pod budownictwo socjalne i komunalne.
 • Kontynuacja budowy mieszkań socjalnych.
 • Budowa lokali komunalnych poprzez Sokołowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.
 • Wprowadzenie programu selektywnej zbiórki odpadów.
 • Prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej dot. selektywnej zbiórki odpadów, począwszy od przedszkola.
 • Egzekwowanie obowiązku właściwego gromadzenia i wywozu odpadów przez właścicieli posesji.
 • Modernizacja stadionów sportowych.
 • Zagospodarowanie terenu przy krytej pływalni na cele sportowo-rekreacyjne.
 • Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Gimnazjum nr 1.
 • Budowa wielofunkcyjnych, ogólnodostępnych boisk w różnych częściach miasta.
 • Modernizacja krytej pływalni pod kątem możliwości rozgrywania zawodów sportowych.
 • Zagospodarowanie terenów przemysłowych po Cukrowni, utworzenie parku przemysłowego na tych terenach. 

W 2007 roku burmistrz zobowiązał się do:

 • Doprowadzić do opracowania i złożenia do konkursów wniosków dofinansowanie przedsięwzięć komunalnych powyższych dziedzinach.
 • Podpisania umowy trójstronnej i rozpoczęcia prac projektowych w celu przygotowania do realizacji budowy trasy śródmiejskiej.
 • Pozyskiwanie terenów pod budowę mieszkań socjalnych komunalnych.
 • Rozpoczęcie budowy kolejnego budynku socjalnego.
 • Rozpoczęcie budowy kolejnego budynku wielorodzinnego przy ulicy Bartoszowej.
 • Zakończenie procesu wdrażania programu selektywnej zbiórki odpadów.
 • Zakończenie prac projektowych złożenie wniosków dofinansowanie modernizacji obiektów sportowych.
 • Tereny po zlikwidowanej Cukrowni. 

Kolejnym zadaniem realizowanym w ramach akcji „MASZ GŁOS, MASZ WYBÓR” było przeprowadzenie monitoringu zobowiązań burmistrza zawartych w deklaracji. Monitoring był prowadzony od lipca 2007 i polegał na:

 • analizie dostępnych dokumentów dotyczących zadań zawartych w deklaracji
 • rozmowach z urzędnikami odpowiedzialnymi za realizacje poszczególnych zobowiązań
 • przeprowadzeniu wizji lokalnych w miejscach planowanych inwestycji
 • lekturę lokalnej prasy (Tygodnik Siedlecki, Gazeta Sokołowska, Życie Sokołowa)
 • uczestnictwie w sesjach Rady Miasta
   

WYNIKI MONITORINGU

Zadanie 1 – Doprowadzić do opracowania i złożenia do konkursów wniosków dofinansowanie przedsięwzięć komunalnych w powyższych dziedzinach.

W 2005 roku firma PROMAK z Sokołowa Podlaskiego wykonała projekt techniczny przebudowy ulic i modernizacji skrzyżowań i parkingów w starej części miasta.

W sierpniu 2007 zespół projektantów z Siedlec wykonał projekt techniczny budowy sieci ścieżek rowerowych w Sokołowie Podlaskim. Projektowana ścieżka będzie biegła ulicami: Kosowską, Al. 550-lecia, Ząbkowską, Targową, Ustronną i przez park przy Domu Miłosierdzia. Tereny leżące przy Bulwarze również są przeznaczone pod budowę ścieżek rowerowych. Łączna długość planowanych ścieżek rowerowych ma wynieść około 17 km.

Firma P.U.H. PROJEKT – AGATA NOWAKOWSKA opracowała koncepcje zagospodarowania obiektów sportowych przy ul. Lipowej, ul. Okrężnej i ul. Bulwar.

Koncepcja zagospodarowania obiektów sportowych przy ul. Lipowej obejmuje:

 • pełnowymiarowe boisko do gry w piłkę nożną o naturalnej nawierzchni o wymiarach 105×68 m
 • boisko treningowe ze sztuczna nawierzchnią do gry w piłkę nożną o wymiarach 45×90 m
 • boisko do gry w koszykówkę o nawierzchni z poliuretanu
 • boisko do gry w piłkę siatkowa o nawierzchni z poliuretanu
 • boisko do siatkówki plażowej
 • skocznie do skoku w dal, skoku o tyczce, skoku wzwyż zgodne z przepisami PZLA
 • rzutnię do rzutu młotem i dyskiem, rzutnie do pchnięcia kulą
 • bieżnia czterotorowa o nawierzchni z poliuretanu, cztery tory o szerokości 1,22m z prostą umożliwiającą przeprowadzanie biegów sprinterskich na 100m oraz przez płotki na 110m wyposażona w rozbieżnię 10,0m i hamownię o długości 17,0m
 • budowę trybuny zadaszonej z pomieszczeniami zaplecza
 • rozbudowę budynku administracyjno-socjalnego
 • budowę zespołu wejściowego na teren stadionu
 • budowę nowego oświetlenia obiektu
 • wymianę ogrodzenia obiektu
 • budowę ciągów pieszo-jezdnych i parkingów
   

Koncepcja zagospodarowania obiektów sportowych przy ul. Okrężnej przewiduje:

 • boisko do gry w piłkę nożną o nawierzchni sztucznej trawy piłkarskiej o wymiarach 64x100m
 • boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę ręczną i tenisa ziemnego o nawierzchni ze sztucznej wielofunkcyjnej trawy syntetycznej o wymiarach 44x36m
 • boisko do gry w koszykówkę i siatkówkę o nawierzchni z poliuretanu o wymiarach 30x17m
 • betonowa trybuna na 586 miejsc
 • budynek zaplecza socjalno – szatniowego
 • zespół wejściowy na teren stadionu
 • odwodnienie
 • oświetlenie obiektów
 • ciągi piesze
 • ciągi pieszo jezdne
 • ogrodzenia obiektów

Na terenie przy ul. Bulwar koncepcja zagospodarowania przewiduje:

 • budowę budynku socjalno szatniowego
 • udowę hali namiotowej o aluminiowej konstrukcji z boiskiem wielofunkcyjnym
 • oświetlenie obiektów
 • parkingi
 • ciągi piesze
 • ciągi pieszo jezdne
 • ogrodzenia obiektów 

Firma APA z Warszawy przygotowała dokumentację techniczną hali widowiskowo-sportowej przy Gimnazjum nr 1, przy ul. M.C. Skłodowskiej.

Wnioski o dofinansowanie powyższych inwestycji zostaną złożone po ogłoszeniu konkursów.

W połowie września rozpoczęła się budowa wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego boiska o sztucznej nawietrzni na Osiedlu Gałczyńskiego. Inwestycje realizuje firma KORTBUD z Okuniewa.

We wrześniu 2007 na terenie miasta zamontowano nowe tablice z nazwami ulic oraz drogowskazy, kierujące do urzędów i instytucji. Tablice z nazwami ulic są koloru białego z czarnymi napisami, obok nazwy ulicy znajduje się herb Sokołowa Podlaskiego. Tablice kierujące do urzędów samorządowych i państwowych są także koloru białego, jednak nazwy urzędów są wpisane czerwoną czcionką. Brązowym kolorem czcionki oznaczone są tablice prowadzące do instytucji kulturalnych i zabytków. Do instytucji świadczących usługi na rzecz mieszkańców skierują tablice z niebieskimi napisami. Miasto zamówiło 400 takich tablic. Ich wykonanie i montaż kosztowało podatników ok. 160 tyś. zł.

Powyższe informacje uzyskano w trakcie rozmów z miejskimi urzędnikami, poprzez analizę dokumentów i lektury prasy lokalnej (Tygodnik Siedlecki, nr 39, 30.09.2007; Gazeta Sokołowska, nr 21, 7.10.2007) oraz w trakcie wizji lokalnej.

Zadanie 2 – Podpisanie umowy trójstronnej i rozpoczęcie prac projektowych w celu przygotowania do realizacji budowy trasy śródmiejskiej.

20 czerwca 2007 podpisano porozumienie dotyczące realizacji budowy trasy śródmiejskiej, biegnącej ul. Piłsudskiego do ul. Bartoszowej i dalej do ul. Siedleckiej i ul. Repkowskiej. Stronami realizacji tego porozumienia są: powiat sokołowski, miasto Sokołów Podlaski i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Mazowsze. Porozumienie zostało podpisane przez burmistrza, Bogusława Karakule, starostę, Antoniego Czarnockiego i dyrektora Oddziału Mazowieckiego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Wojciecha Dąbrowskiego. Porozumienie zakłada że, inwestycja będzie realizowana przez trzech inwestorów i ma kosztować około 20 milionów złotych. Większość kosztów pokryje GDDKiA (60%), pozostałą część sfinansuje miasto (25%) i powiat (15%). Budowa trasy śródmiejskiej ma na celu skierowanie ruchu tranzytowego poza starą cześć miasta.

Powyższe informacje uzyskano w trakcie rozmów z miejskimi urzędnikami i lektury prasy lokalnej (Gazeta Sokołowska, nr 13, 1.07.2007; Tygodnik Siedlecki, nr 28, 15.07.2007)

Zadanie 3 – Pozyskiwanie terenów pod budowę mieszkań socjalnych i komunalnych. Rozpoczęcie budowy kolejnego budynku socjalnego.

Prowadzone są rozmowy z Agencją Nieruchomości Rolnych w sprawie pozyskania terenów pod budowę mieszkań socjalnych i komunalnych.

5 listopada 2007 rozstrzygnięty zostanie przetarg na budowę szóstego segmentu wielorodzinnego budynku mieszkalnego, przeznaczonego na mieszkania socjalne przy ul. Ząbkowskiej.

Powyższe informacje uzyskano w trakcie rozmów z miejskimi urzędnikami i poprzez analizę dokumentów.

Zadanie 4 – Rozpoczęcie budowy kolejnego budynku wielorodzinnego przy ulicy Bartoszowej

Trwa budowa kolejnego budynku komunalnego przy ul. Bartoszowej, realizowana przez Sokołowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Sokołowie Podlaskim.

Powyższe informacje uzyskano w trakcie wizji lokalnej.

Zadanie 5 – Zakończenie procesu wdrażania programu selektywnej zbiórki odpadów.

Zasady gospodarki odpadami w Sokołowie Podlaskim określa „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sokołów Podlaski” uchwalony przez Radę Miasta 7 kwietnia 2006 roku. Regulamin wprowadza zasadę segregacji odpadów komunalnych w miejscu ich powstania. Dokument nakłada na właścicieli obowiązek zawarcia umowy z firmą wywozową w zakresie odbioru odpadów komunalnych. Obecnie takie umowy posiada około 80% gospodarstw domowych, do pozostałych zostaną wystosowane pisma, wzywające do podpisania umowy na wywóz nieczystości. W przypadku niezawarcia umowy odpady będą odbierane wg maksymalnych stawek, ustalonych przez Radę Miasta 25 września 2007 roku (Uchwała Nr XI/51/2007).

Informacje uzyskane poprzez analizę dokumentów, rozmowy z urzędnikami i lekturę lokalnej prasy (Gazeta Sokołowska, nr 14, 15.07.2007; Życie Sokołowa, nr 227/2007, 28.09.2007; Tygodnik Siedlecki, nr 41, 14.10.2007)

Zadanie 6 – Zakończenie prac projektowych, złożenie wniosków o dofinansowanie modernizacji obiektów sportowych.

26 października 2007 ogłoszono przetargi na wykonanie projektów przebudowy i modernizacji obiektów sportowych przy ul. Lipowej, ul. Okrężnej i ul. Bulwar, które mają być rozstrzygnięte 9 listopada 2007. Złożenie wniosków o dofinansowanie modernizacji w/w obiektów nastąpi po opracowaniu projektów.

Powyższe informacje uzyskano w trakcie rozmów z miejskimi urzędnikami i poprzez analizę dokumentów.

Zadanie 7 – Tereny po likwidowanej Cukrowni.

Na terenach po zlikwidowanej cukrowni ma powstać park przemysłowy. Na zlecenie Miasta, firma SPINDOC wykonała studium wykonalności tej inwestycji.

Informacja pochodzi z rozmów z miejskimi urzędnikami.

Wyniki monitoringu zostaną przedstawione na debacie publicznej z udziałem Burmistrza w listopadzie br. Dokładny termin debaty zostanie podany w lokalnych mediach, na plakatach i ulotkach.

Tomasz Zbrzeżny

Fundacja U siebie