Pomiń menu

Radzymińska Debata 4.11.2007

W dniu 4 listopada 2007 roku o godzinie 18.00, w hali widowiskowo – sportowej Radzymińskiego Ośrodka Kultury i Sportu, odbyło się kolejne spotkanie burmistrza Zbigniewa Piotrowskiego z mieszkańcami Radzymina.

Debata zorganizowana została przez Stowarzyszenie „Radzymińskie Forum” uczestnika ogólnopolskiej akcji „Masz głos, Masz wybór”, której inicjatorem jest Fundacja im. Stefana Batorego i Stowarzyszenie Szkoła Liderów. Akcja ma na celu budowanie płaszczyzny dialogu pomiędzy samorządem a mieszkańcami oraz zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne. Warto podkreślić, iż Radzymin jest jedynym miastem w powiecie wołomińskim, które bierze udział w tym przedsięwzięciu.

Celem listopadowej Debaty było zapoznanie mieszkańców z Raportem dotyczącym monitoringu realizacji zobowiązań Burmistrza, do których zobowiązał się podczas poprzedniej Debaty. W dniu 25 marca 2007r podczas 2 godzinnego spotkania z mieszkańcami, Burmistrz przedstawił swój program na 4 lata kadencji oraz odniósł się do licznie zadawanych przez mieszkańców pytań i wniosków. W dniu kolejnym Burmistrz podpisał Deklarację, w której zobowiązał się do przeprowadzenia 5 inwestycji (rozwiązania 5 problemów) do końca 2007 roku. tj.;

1. dokończyć rozbudowę Strażnicy OSP – I etap
2. dokończyć rozbudowę szpitala
3. dokończyć remont kina "Czar"
4. wybudować ulicę Słowackiego
5. wykonać prace remontowe w Dworku Eleonory Czartoryskiej

Listopadowa Debata.

W listopadowej debacie wzięli udział licznie zgromadzeni mieszkańcy Radzymina (ok. 120 osób) oraz zaproszeni goście m.in. nadkom. Jarosław Cheda z Komendy Stołecznej Policji, z-ca Komendanta Powiatowego z Wołomina – podinsp. Andrzej Pisarek, oficer prasowy Komendy Powiatowej w Wołominie – nadkom. Marcin Kasenko oraz Komendant Komisariatu Policji w Radzyminie – podkom. Mariusz Barański. Byli również licznie zgromadzeni przedstawiciele prasy regionalnej.(Kurier Wyszkowski, Życie Powiatu Wołomińskiego, FaktyWWL, Wieści Podwarszawskie)

W pierwszej części spotkania zaprezentowany został program „Reaguj, Powiadom, Nie toleruj”, który jest wymieniany w rządowym programie zapobiegania przestępczości i aspołecznych zachowań – „Razem bezpieczniej”. Prezentację poprowadził nadkom. Jarosław Cheda z Komendy Stołecznej Policji.

Druga cześć Debaty dotyczyła właściwych zadań związanych z akcją „Masz głos, Masz wybór” i polegała na zapoznaniu mieszkańców z wynikami Raportu i zadawaniu pytań do realizacji poszczególnych zadań.

Na pytania od zespołu monitorującego oraz mieszkańców odpowiadali; Zbigniew Piotrowski – burmistrz, Andrzej Siarna – z-ca burmistrza oraz Jan Wilczyńcki – kierownik referatu inwestycji. Podczas Debaty zostały zadane m.in. pytania;

Ad. 1 Dokończenie rozbudowy Strażnicy OSP – I etap

Kiedy zostanie rozpoczęty II etap budowy strażnicy OSP?
Jakie będzie przeznaczenie nowego budynku?

Ad. 2 Dokończyć rozbudowę szpitala

Skąd wynikają opóźnienia?

Jakie trudności napotkano?
Jakie są plany względem Szpitala w obliczu rosnących wymogów stawianych przez NFZ i MZ?
Czy szpital ma kontrakt z NFZ na 2008 rok?
Czy możliwe jest aby podczas miesięcznego remontu spełnić wymogi stawiane przez NFZ?
Czy Urząd nie obawia się tego, iż po remoncie NFZ i tak nie przedłuży z radzymińskim szpitalem kontraktu na usługi medyczne?

Ad. 3 Dokończyć remont kina „Czar”

Przewidywane koszty modernizacji Kina to 3 321 358 zł. Jakie prace zostały wykonane w ubiegłych latach? Co zostało do dokończenia?
Kiedy Kino zostanie oddane do użytku dla mieszkańców?
Skąd wynikają opóźnienia, jakie napotkano trudności?
Czy możliwe jest stworzenie w pomieszczeniach nad Kinem Centrum Organizacji Pozarządowych?

Ad. 4 Budowa ulicy Słowackiego

Skąd wynikają opóźnienia, jakie napotkano trudności?
Poruszono kwestie niewłaściwego ułożenia krawężników co może świadczyć o mało precyzyjnym wykonywaniu robót. Zapytano czy ta kwestia będzie poprawiona?
Jakie było zaangażowanie środków zewnętrznych przy projektowaniu i budowie?
Kiedy zostaną zlikwidowane zagrożenia bezpieczeństwa spowodowane budową? 

Ad. 5 Wykonanie prac remontowych w Dworku Eleonory Czartoryskiej (Dom Administratora)

Skąd wynikają opóźnienia, jakie napotkano trudności?
Jaki wniosek złożono do Ministerstwa Kultury, jakie prace przewidywał?
Jakie prace przewiduje Urząd w celu zabezpieczenia zabytku przed popadaniem w ruinę?

Przeszło 2 godzinna Debata zakończyła się podsumowaniem przez Burmistrza I roku kadencji oraz zaprezentowaniem priorytetów i zadań do przyszłorocznego budżetu miasta.

Podczas spotkania rozprowadzona została ankieta, w której mieszkańcy mogli zgłosić własne problemy oraz propozycje zadań, które powinny zostać umieszczone w budżecie.

Po udostępnieniu nam nagrania przez „Życie Powiatu Wołomińskiego” zamieścimy go na stronie www.forum.radzymin.net tak, aby można było się zapoznać z odpowiedziami na powyższe pytania oraz przebiegiem całej Debaty.

Na stronie: http://picasaweb.google.com/forum.radzymin.net/Debata4XI2007r dostepne są zdjecia z Debaty

Sprawozdanie opracował

Krzysztof Dobrzyniecki – koordynator projektu

 

Stowarzyszenie "Radzymińskie Forum"