Pomiń menu

SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU DEKLARACJI PREZYDENTA MAISTA KOŁOBRZEG

 

SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU REALIZACJI DEKLARACJI

PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG

DOTYCZĄCEJ ZADAŃ NA ROK 2007

12 listopada 2006 roku dokonaliśmy wyboru naszych przedstawicieli do lokalnych władz samorządowych. Nasza odpowiedzialność za dokonany wybór nie skończyła się w dniu głosowania. Powinniśmy interesować się działaniami wybranych władz samorządowych, zmierzających do realizacji zadeklarowanych w trakcie wyborów obietnic.

Porozumienie Samorządowe „Kołobrzeg 2010” jest uczestnikiem ogólnopolskiej akcji „Masz głos, masz wybór” organizowanej przez Fundację im. Stefana Batorego i Stowarzyszenie Szkoła Liderów. Celem tej akcji jest zwiększenie poczucia współodpowiedzialności za decyzje podejmowane w dniu wyborów. Jednym ze sposobów uświadomienia tego faktu jest monitoring deklaracji złożonych przez władze.

29 maja 2007 roku w sali konferencyjnej hotelu „Centrum” odbyło się otwarte spotkanie mieszkańców Kołobrzegu z Prezydentem Miasta Panem Januszem Gromkiem. W trakcie publicznej debaty Prezydent przedstawił problemy Miasta, które zamierza rozwiązać w trakcie swojej kadencji. Na zakończenie spotkania Prezydent podpisał deklarację dotyczącą rozwiązywania lokalnych problemów.

Za najważniejsze lokalne problemy Prezydent Janusz Gromek uznał:

Niewydolny system komunikacji miasta.

Postępująca degradacja strefy uzdrowiskowej.

Proces zanikania plaż i degradacja wydm.

Niespełnianie przez istniejący port jachtowy warunków obsługi jachtów pod względem technicznym i ilościowym.

Niewystarczająca baza kulturalna.

Prezydent będzie się starał je rozwiązać poprzez:

Budowę małej obwodnicy.

Rewitalizację parku w strefie uzdrowiskowej, remont ul. Rodziewiczówny.

Wypracowanie koncepcji i wg niej realizację inwestycji ochrony brzegu morskiego.

Modernizację portu jachtowego.

Budowę Regionalnego Centrum Kultury.

Ponadto: budowę stadionu piłkarskiego i euro boiska.

W roku 2007 Prezydent zamierzał zrealizować:

Opracowanie projektu małej obwodnicy (I i II etap).

Doprowadzenie do zatwierdzenia miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania strefy uzdrowiskowej oraz południowo – wschodniej części miasta (Trzebiatowska).

Wypracowanie koncepcji ochrony brzegu morskiego.

Korekta dokumentacji projektowej stadionu sportowego.

Opracowanie koncepcji modernizacji portu jachtowego.

 

Monitoring deklaracji

Realizacja zadań wymienionych w deklaracji jest monitorowana przez członków Kołobrzeskiej Inicjatywy Obywatelskiej wpółpracującej w tym zakresie z Porozumieniem Samorządowym ,,Kołobrzeg 2010”. W celu ustalenia stanu faktycznego realizacji zadeklarowanych zadań zespół monitorujący dokonał wizji lokalnej oraz przeprowadził rozmowy z pracownikami Urzędu Miasta Kołobrzeg, w wyniku których sporządził niniejsze sprawozdanie. Do opracowania sprawozdania wykorzystano również informacje zawarte na oficjalnej stronie internetowe miasta www.Kolobrzeg.pl.

 

 

 

Wyniki monitoringu

Zadanie nr 1 – Opracowanie projektu małej obwodnicy (I i II etap)

Zadanie pod nazwą „Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) – ETAP I i II” został wpisany w lutym 2007r. do „Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych, w tym dużych, w Ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007 – 2013” programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Na I i II etap zostały przewidziane z Budżetu Państwa 23,4 mln euro.

04.06.2007r. Urząd Miasta Kołobrzeg ogłosił przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) ETAP I”. Przetarg ten obejmował:

wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej w fazie projektu budowlanego i wykonawczego dla drogi klasy G od ulicy Szkolnej do mostu na kanale drzewnym w Kołobrzegu (wraz z infrastrukturą);

przeprowadzenie procedur formalno – prawnych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w/w drogi.

Terminem realizacji zamówienia do 15.03.2008r.

20.07.2007r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) ETAP I”.

Wybrano ofertę złożoną przez firmę Scott Wilson Ltd Sp. z o.o. Oddział w Polsce na kwotę 1.355.420,00 brutto.

04.06.2007r. Urząd Miasta Kołobrzeg ogłosił przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) ETAP II”. Przetarg ten obejmował:

wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej w fazie projektu budowlanego i wykonawczego;

przeprowadzenie procedur formalno – prawnych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Termin realizacji zamówienia do 15.03.2008r.

17.07.2007r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) ETAP II”.

Wybrano ofertę złożoną przez firmę Scott Wilson Ltd Sp. z o.o. Oddział w Polsce na kwotę 1.784.860,00 brutto.

28.06.2007r. Urząd Miasta Kołobrzeg ogłosił przetarg nieograniczony na roboty przygotowawcze w ramach zadania – poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) – ETAP I. Przetarg ten obejmował:

przeprowadzenie procedur formalno – prawnych pozwalających na dokonanie rozbiórki budynków;

dokonanie całkowitej rozbiórki 6 budynków wraz z fundamentami;

usunięcie z placu budowy materiałów rozbiórkowych oraz uporządkowanie i wyrównanie terenu;

wykonanie dokumentacji powykonawczej geodezyjnej.

Termin realizacji zadania do 30.12.2007r.

03.08.2007r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na roboty przygotowawcze w ramach zadania – poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) – ETAP I.

Wybrano ofertę złożoną przez firmę Handlowo – Usługowo – Transportową Krzysztofa Piotrowskiego z Kołobrzegu na kwotę 126.385,64 zł brutto.

Zadanie określone w deklaracji jako „Opracowanie projektu małej obwodnicy (I i II etap)” jest w trakcie realizacji.

Zadanie nr 2 – Doprowadzenie do zatwierdzenia miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania strefy uzdrowiskowej oraz południowo – wschodniej części miasta (Trzebiatowska)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg – Uzdrowisko Wschód – prace zostały podjęte w lipcu 2005r. Projekt został złożony na Kolegium Prezydenta Miasta w dniu 20.02.2007r. (protokół nr 10 z dnia 20.02.2007r.), po którym został przekazany Radzie Miasta w celu uchwalenia. W związku z wieloma wątpliwościami wycofany z obrad IX sesji Rady Miasta w dniu 24.05.2007r i przeniesiony na kolejną sesję. W związku ze zmianami dokonanymi w zapisach planu „Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części obszaru miasta Kołobrzeg – Uzdrowisko Wschód” został ponownie wyłożony do publicznego wglądu w terminie od 31.10.2007r. do 20.11.2007r. Dyskusja publiczna nad zaproponowanymi rozwiązaniami odbyła się w dniu 15.11.2007r. Do dnia 05.12.2007r. można wnosić uwagi dotyczące ustaleń zawartych w przedmiotowym projekcie planu miejscowego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg – Uzdrowisko Wschód nie trafił pod obrady Rady Miasta do dnia dzisiejszego.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg część południowo – wschodnia (Trzebiatowska) – prace zostały podjęte w październiku 2005r. Projekt został złożony na Kolegium Prezydenta Miasta w dniu 22.02.2007r. (protokół Nr12 z dnia 06.03.2007r.). Prezydent Miasta oddalił wniosek do rozpatrzenia w późniejszym terminie. Projekt planu wraz z listą nieuwzględnionych uwag został ponownie złożony na Kolegium Prezydenta Miasta w dniu 30.10.2007r.(protokół Nr 45 z dnia 30.10.2007r.). Prezydent Miasta po raz kolejny oddalił wniosek do rozpatrzenia w późniejszym terminie. Projekt Uchwały Rady Miasta w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg „5 – Trzebiatowska” wraz z listą nieuwzględnionych uwag do w/w projektu planu został ponownie złożony na Kolegium Prezydenta w dniu 13.11.2007r. (protokół nr 47 z dnia 13.11.2007r.). Prezydent Miasta po raz kolejny oddalił wniosek do rozpatrzenia w późniejszym terminie.

Zadanie określone w deklaracji jako „Doprowadzenie do zatwierdzenia miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania strefy uzdrowiskowej oraz południowo – wschodniej części miasta (Trzebiatowska)” nie zostało zrealizowane.

 

Zadanie nr 3 – Wypracowanie koncepcji ochrony brzegu morskiego

Początkowo wycofano się z proponowanego rozwiązania budowy ostróg oraz refulacji plaży. W chwili obecnej powrócono do tego rozwiązania.

Na liście podstawowej indywidualnych projektów kluczowych z zakresu środowiska, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko znalazł się projekt pn. „Ochrona brzegów morskich w Kołobrzegu – rewitalizacja plaż, refulacja, budowa ostróg” z kwotą dofinansowania 5,5 mln euro. W projekcie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007 – 2013 na zadanie „Ochrona brzegu morskiego, rewitalizacja plaż – refulacja, budowa ostróg” zapisano 8.142.699 zł. Różnica w kwotach jest związana z różnym zakresem zadań zapisanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Pieniądze na realizację zadania pochodzić będą z budżetu miasta oraz w przypadku pozyskania, z funduszy europejskich.

Zadanie określone w deklaracji jako „Wypracowanie koncepcji ochrony brzegu morskiego” jest w trakcie realizacji.

 

Zadanie nr 4 – Korekta dokumentacji projektowej stadionu sportowego

W poprzedniej kadencji samorządu została opracowana koncepcja zagospodarowania terenów sportowych przy ul. Śliwińskiego, w tym opracowano dokumentację modernizacji stadionu sportowego. W obecnej kadencji zakwestionowano część zapisów znajdujących się w dokumentacji oraz zaproponowano wykonanie korekty projektu. Korekta obejmuje między innymi zmianę projektu zaplecza stadionu, polegającą na zwiększeniu ilości pomieszczeń, w tym szatni, oraz zmianę rozwiązań komunikacyjnych w obrębie stadionu, spowodowaną trwającymi pracami przygotowawczymi do budowy obwodnicy miasta.

W związku z koniecznością natychmiastowego dostosowania stadionu do wymogów rozgrywek ligowych Prezydent Miasta podjął decyzję o zakupie trybun.

Zadanie określone w deklaracji jako „Korekta dokumentacji projektowej stadionu sportowego” jest w trakcie realizacji.

 

Zadanie nr 5 – Opracowanie koncepcji modernizacji portu jachtowego

04.06.2007r. w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta z kołobrzeskimi żeglarzami. W spotkaniu udział również wzięli: Prezes Zarządu Portu Morskiego, naczelnik Wydziału Inwestycji oraz urzędnicy Urzędu Miasta. Celem spotkania było opracowanie wskazówek dla projektantów przebudowy kołobrzeskiego portu jachtowego. W trakcie spotkania wybrano koordynatora grupy roboczej zajmującej się opracowaniem programu dla projektów.

05.11.2007r. komisja konkursowa wybrała koncepcję rozbudowy portu jachtowego i budowy mariny. Na konkurs wpłynęły 3 oferty. Konkurs na opracowanie projektu zagospodarowania portu jachtowego wygrała Architektoniczna Pracownia Projektowa Zbigniewa Andruszkiewicza ze Szczecina. W koncepcji zawarto rozbudowę basenów portowych, remont fortu oraz budowę budynku socjalnego dla żeglarzy. W projekcie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007 – 2013 na zadanie „Modernizacja i rozbudowa portu jachtowego w Kołobrzegu – etap I” zapisano 10 mln złotych. Pieniądze pochodzić będą z budżetu miasta oraz w przypadku pozyskania, z funduszy europejskich.

Rozstrzygnięcie dokonane przez komisję zostało zaakceptowane przez Marszałka woj. Zachodniopomorskiego, gdyż opracowanie projektu będzie finansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego.

Zadanie określone w deklaracji jako „Opracowanie koncepcji modernizacji portu jachtowego” zostało zrealizowane.

 

Autorzy raportu

Kołobrzeska Inicjatywa Obywatelska

 

Stowarzyszenie "Porozumienie Samorządowe Kołobrzeg 2010"