Pomiń menu

Relacja z Konferencji – Warszawa-Włochy

 

W dniu 15 września 2007 r. w Szkole Podstawowej nr 94 przy ul. Cietrzewia 22a odbyła się konferencja pt. "Jak zachować Miasto Ogród Włochy" zorganizowana przez Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy jako etap realizacyjny akcji „Masz głos- masz wybór”.  Spotkanie dotyczyło planów miejscowych (w tym  wyłożonych publicznie planów dla terenu Starych Włoch) oraz relacji mieszkańców z urzędnikami w zakresie kształtowania przestrzeni we Włochach.

Stare i Nowe Włochy to tereny historycznie ukształtowane zgodnie z architektoniczną ideą miasta-ogrodu. Na początku XX wieku, rodzina Koelichenów, do których tereny Włoch należały, zleciła projekt parcelacji pod Miasto-Ogród Włochy. Plan parcelacji w 1928 roku sporządzony został przez F. Krzywdę-Polkowskiego i H. Kotyńskiego. Wolą mieszkańców Włoch jest aby kontynuowane były historyczne zamierzenia i żeby w tworzonych obecnie planach Włochy zachowane zostały jako osiedle w zieleni przyjazne ich mieszkańcom. 

W konferencji  "Jak zachować Miasto Ogród Włochy" uczestniczyli m.in.: p. Michał Wąsowicz –  Burmistrz Dzielnicy Włochy, p. Marek Mikos – Dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Przestrzennego.st Warszawy, p. Grzegorz Chojnacki –  urbanista przygotowujący plany miejscowe dla Starych Włoch na północ od ulicy Popularnej, p. Tomasz Sławiński – Prezes Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Urbanistów Polskich. Prezydent m.st. Warszawy reprezentowana była przez p. Marka Mikosa, a Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy – przez  p. Krzysztofa Rożka. Wśród panelistów zasiadł także  pan poseł Andrzej Czuma. Spotkanie moderował pan Michał Kozak z gazety Rzeczpospolita.

Celem zorganizowanej przez Stowarzyszenie „Sąsiedzkie Włochy”  debaty było wiążące wyznaczenie ścieżki zniwelowania problemu degradacji urbanistycznej Włoch i uświadomienie mieszkańcom konieczności zapoznania się z projektem planu i złożenie do niego uwag, jeśli na posesji wskazano przeznaczenie niezgodne z wolą właściciela.

Konferencję otworzyło wystąpienie pani architekt Marii Sołtys dotyczące historycznych założeń idei Miasta-Ogrodu Włochy.

Następnie przedstawiciele Stowarzyszenia dokonali multimedialnej prezentacji, której celem było przystępne wyjaśnienie mieszkańcom założeń, mechanizmów i procedur prawnych związanych z tworzeniem Studium i planów miejscowych dla Starych i Nowych Włoch.

W kolejnych prezentacjach mieszkańcy przedstawiając zgłaszane do planów wnioski, podsumowali swoje  dotychczasowe starania o poprawę jakości ich życia, przede wszystkim właśnie w trybie tworzenia planów miejscowych. Pokazali chronologicznie 7-letnią historię wydarzeń z tym związanych.  Ponadto na konkretnych przykładach przedstawione zostały decyzje urzędnicze, które konsekwentnie wprowadzają chaos urbanistyczny we Włochach, w sytuacji, gdy plany miejscowe dla poszczególnych obszarów nie są jeszcze gotowe.

Na koniec dokonali analizy jak planistyczne dokumenty (studium i projekty planów) nie realizują interesów społeczności lokalnej.

Pytano dlaczego w projekcie planów nie są uwzględnione wnioski mieszkańców. Dlaczego inwestycje publiczne projektuje się na posesjach prywatnych osób fizycznych, zamiast na działkach miejskich oraz dlaczego na terenach należących do dzielnicy planowana jest wbrew woli mieszkańców budowa domów wielkogabarytowych tuż obok domów jednorodzinnych, która skrajnie niszczy dotychczasowy ład architektoniczny. Warto zaznaczyć, że dla zabudowy wielorodzinnej istnieje lepsza lokalizacja na pięknie zaprojektowanym obszarze Pól Karolińskich. Pytano również, czy w ramach koordynacji sporządzanych planów  zapewnione zostały lokalizacje dla realizacji interesu publicznego lokalnej społeczności oraz czy w planach uwzględniono obecną i przyszłą uciążliwość lotniska (wynikającą z zamiarów budowy nowego pasa skierowanego właśnie na Stare Włochy).

Dyrektor Marek Mikos zapewnił, że realizacja trzech przygotowywanych dla obszaru Starych Włoch planów miejscowych jest koordynowana pod względem spójności charakteru i formy zabudowy, jak również realizacji potrzeb wspólnych społeczności lokalnej oraz, że wszystkie zgłaszane do 3 października 2007 r. uwagi mieszkańców do wyłożonych planów zostaną wnikliwie rozważone przed przedstawieniem projektu do zatwierdzenia planu przez Radę Warszawy. Stwierdził, iż z punktu widzenia procedur, nie ma przeszkód, aby plany na północ od Popularnej były zatwierdzone jeszcze w tym roku.

Prezes Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Urbanistów Polskich zaznaczył, że opieszałość i niestaranność tworzenia nowego prawa jest kolejnym bardzo ważnym zagrożeniem dla ładu przestrzennego.

Burmistrz Michał Wąsowicz , zapytany o plany dla pozostałego terenu Włoch, powiedział, że zgodnie z otrzymaną odpowiedzią na jego wniosek do władz Warszawy , Włochy nie są w grupie planów, których sporządzeniem zainteresowane są władze.

Nie zabrakło tematu lotniska. Mieszkańcy domagają się zmiany zapisów ustawowych zwalniających Porty Lotnicze z podatków od nieruchomości. Zdaniem mieszkańców takie podatki, podniesione jeszcze o stałą uciążliwość powinny być przeznaczone przez obecną dzielnicę Włochy na podniesienie ponad przeciętny standard życia mieszkańców, którzy nie zdecydują się z Włoch wyprowadzić. Poseł Andrzej Czuma potwierdził, że ścieżka nowelizacji jest dla mieszkańców otwarta.

Mieszkańcy Włoch chcą wejść w jubileuszowy 2008 rok (80 rocznica parcelacji Włoch pod Miasto Ogród Włochy i 70 rocznica uzyskania przez Włochy statusu miasta) z planami miejscowymi zatwierdzonymi na miarę ich aspiracji. Dlatego wierzą, że debata przyczyniła się do lepszego zrozumienia ich oczekiwań wobec tworzonych planów miejscowych oraz do przejrzystości i staranności wydawanych decyzji administracyjnych z zakresu nowych inwestycji. Prezentacje z konferencji oraz więcej informacji na stronie www.wlochy.org.pl

Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy