Pomiń menu

Monitoring i debata z udziałem mieszkańców i Burmistrza Włoch podsumowująca działania w 2007 r.

W deklaracji podpisanej 17 maja 2007 r. Burmistrz Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy, oceniając obecną sytuację i liczne postulaty mieszkańców Starych i Nowych Włoch (Miasta Ogrodu Włochy), za najważniejsze problemy lokalne uznał:

  • Brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i związany z tym postępujący chaos urbanistyczny; 
  • Uciążliwość lotniska im. F.Chopina; 
  • Brak obiektów sportowo – rekreacyjnych, przedszkoli, nieutwardzone drogi; 

 

W 2007 roku zamierzał:

Wesprzeć organizację debaty na temat  miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ładu urbanistycznego we Włochach (jesień 2007r.), z udziałem mieszkańców i przedstawicieli władz i biur Miasta Stołecznego Warszawy, w których kompetencjach są decyzje i działania dotyczące tego problemu. Zarząd Dzielnicy dołoży wszelkich starań, aby zapewnić w tym celu właściwą reprezentację Urzędników Ratusza.

Podjąć inicjatywę zmierzającą do zmiany ustawy kierunku objęcia PPL obowiązkiem płacenia podatku od nieruchomości (obecnie PPL jest ustawowo zwolnione od płacenia podatku od nieruchomości);

Rozpocząć realizację zadań dot. modernizacji i rozbudowy dawnego kina Olsztyn przy ul. Ks. Chrościckiego  (ogłoszenie przetargu – maj 2007, rozpoczęcie prac wykonawczych  – jesień 2007r)

Udostępnić do konsultacji mieszkańców koncepcję kompleksu planowanego na terenie Fortu Włochy (lub w innej lokalizacji Starych Włoch) wraz z harmonogramem jego realizacji.

Przyjąć wspólnie z organizacjami pozarządowymi dzielnicowy program dbałości o wygląd i wizerunek Włoch, obejmujący m.in.:
 
–          Zwiększenie i utrzymanie do końca 2008 r zwiększonej liczby publicznych pojemników (na odpady wielkogabarytowe i selektywną zbiórkę materiałów wtórnych) przy równolegle prowadzonej akcji promocyjno-informacyjnej na rzecz dbałości o wspólne dobro i ochronę środowiska w dzielnicy,
–          sukcesywne nasadzanie zieleni i zapewnienie środków na jej utrzymanie,
–          zadania doprowadzenia systemu i form oświetlenia ulicznego Włoch do standardów europejskich XXI wieku.

Zakres przedmiotowy podpisanej deklaracji działań na 2007 rok jest bardzo konkretny, dlatego wykonanie zadań nie wymagało stałego monitoringu. Dla oceny wykonania deklaracji wystarcza system zero/jedynkowy czyli tak/nie.

Planowanie i ład przestrzenny. Ze względu na brak kompetencji dzielnicy w uchwalaniu planów miejscowych, Stowarzyszenie samodzielnie zorganizowało debatę o planach i zaprosiło na nią Burmistrza. Stowarzyszenie podjęło wiele wysiłków, aby skutecznie zaprosić  urzędników ratusza i niezależnych ekspertów właściwych dla tego trudnego, a niesłychanie ważnego tematu. Nieobecna Prezydent Warszawy reprezentowana była przez Dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Marka Mikowa. Celem debaty było uświadomienie urzędnikom, a szczególnie Prezydent Warszawy, jak ważne jest dla mieszkańców Włoch zachowanie historycznego charakteru miasta ogrodu i jak wielkie szkody wyrządził już w przestrzeni urbanistycznej Miasta Ogrodu Włochy brak planów i nieodpowiedzialne decyzje urzędnicze zezwalające na wielkogabarytową zabudowę wśród domów jednorodzinnych. Przygotowane przez organizatorów prezentacje zasilały także mieszkańców w wiedzę o ich prawach i obowiązkach dbania o ład przestrzenny, oraz o odpowiedzialności i narzędziach kształtowania przez nich charakteru osiedla.  Pełna relacja z tej konferencji eksperckiej „Jak zachować Miasto Ogród Włochy” (wraz z prezentacjami) jest na stronie www.wlochy.org.pl i została (w skróconej formie) przedstawiona w odrębnym raporcie z przebiegu akcji Masz głos – masz wybór.

Przed konferencją Stowarzyszenie wydało lokalną gazetkę Kula Włochowska poświęconą pierwszej debacie z burmistrzem, problematyce planowania przestrzennego, procedurom z których należy skorzystać w przypadku konieczności wprowadzenia zmian do projektu planu i omówieniu wyłożonych projektów planów.

Program dbałości o wygląd i wizerunek Włoch, Stowarzyszenie oczekiwało od Burmistrza propozycji spotkania wszystkich organizacji pozarządowych z obszaru dzielnicy, aby wspólnie stworzyć Program dbałości o wygląd  i wizerunek Włoch. Ponieważ do połowy października nie padła żadna taka propozycja współpracy, dnia 29 października Stowarzyszenie zwróciło się do Burmistrza z wnioskami do objęcia w programie:

Przejęcia w 2008 roku w ciężar budżetu Dzielnicy Włochy kosztów odbioru od mieszkańców selektywnej zbiórki materiałów wtórnych;

Wskazania na terenie Miasta Ogrodu Włochy 4-ch lokalizacji (2 dla Nowych i 2 dla Starych Włoch) publicznych pojemników na selektywną zbiórkę odpadów wtórnych;
 
Przejrzystych reguł i zasad korzystania przez mieszkańców z udostępnianych im pojemników na odpady wielkogabarytowe;
 
Innych form pomocy samorządu w utrzymaniu czystości Miasta Ogrodu Włochy (wywóz liści, trawy itp.)
 
Zakresu przedmiotowego,  podmiotowego oraz kosztowego, a także terminu rozpoczęcia akcji promocyjno-edukacyjnej na rzecz dbałości o wspólne dobro  i ochronę środowiska;
 
Wskazania przewidzianych na 2008rok środków budżetowych oraz harmonogramu planowanych nasadzeń zieleni;
 
Uwzględnienia wybranych przez Zarząd Dzielnicy w Studium wykonalności terenów zielonych oraz wskazania dodatkowych nieruchomości gminnych na terenie M-O Włochy przeznaczonych do realizacji zieleni urządzonej (zgodnie z prowadzoną od czerwca do sierpnia korespondencją);

Koncepcji wymiany form oświetlenia ulicznego M-O Włochy, elementów kosztowych tego projektu i możliwego harmonogramu realizacji;

Publiczna debata z udziałem mieszkańców i Burmistrza Włoch

Debata podsumowująca działania i zamierzenia Burmistrza w 2007r. odbyła się w dniu 15 listopada 2007. Burmistrz dokonał prezentacji :

realizacji zadań dot. modernizacji i rozbudowy dawnego kina Olsztyn przy ul. Ks. Chrościckiego.  
 
·         modernizację wykona  konsorcjum firm: Tiwwal Sp. z o.o. i Holma Sp. z o.o.
·         początek prac – październik 2007r.
·         planowane zakończenie – grudzień 2008r.
·         Koszt 3 mln. 700 tys. zł.
·         obiekt będzie w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

koncepcji kompleksu planowanego na terenie Fortu Włochy obejmującym obszar – 9,5 ha
 
W 2005r wykonano studium urbanistyczne zagospodarowania obszaru

I etap prac w 2006r. obejmował teren pod boisko, pielęgnację zieleni, wytyczenie terenu pod ścieżkę rekreacyjne. (od ul. Ryżowej po skarpie do dziedzińca )

W 2007r. nastąpiło wytyczenie i wybudowanie parkingu dla 40 pojazdów

Według wstępnej koncepcji, od ul. Ryżowej będzie przedszkole, hala i pływalnia, oraz zespół towarzyszący (siłownia, sauna, restauracja), Przewidywany okres realizacji inwestycji 2008 – 2011.

Na pozostałej części Fortu  brak jest możliwości stawiania obiektów kubaturowych,  więc przewiduje się tam boisko.  

Działań z zakresu ochrony środowiska wspierających programy Urzędu m.st. Warszawy (trwających obecnie):

a.      „Oddaj stary samochód do recyklingu”

       – możliwość bezpłatnego wycofania pojazdu z eksploatacji w jednym z punktów na terenie miasta – informacje – Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Włochy

b. „Elektrośmieci”

    – możliwość bezpłatnego oddania zużytego sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego w specjalnym punkcie zbierania
    – punkt zbierania – ul. Podborska – Urząd Dzielnicy Włochy (wejście od parkingu), soboty – godz. 10-16     

Lotnisko Okęcie. Burmistrz wyjaśniał mieszkańcom, że dotychczasowe jego starania o inicjatywę ustawodawczą Miasta Stołecznego Warszawy nie powiodły się, ale będzie jeszcze podejmował działania sprawdzające wszelkie możliwości złożenia takiej inicjatywy. Spotkanie zbiegło się w czasie z artykułem w Gazecie Wyborczej o wniosku złożonym do Prezydent Warszawy o zgodę na zmianę przebiegu obwodnicy tak, aby jej przesunięcie pozwoliło na budowę nowego pasa startowego na lotnisku Okęcie. Wzbudziło to ogromne oburzenie mieszkańców. Burmistrz zadeklarował, że będzie bronił obszaru Włoch przed dalszą uciążliwością lotniska i niezwłocznie zwróci się do Pani Prezydent o udzielenie odmowy na wniosek o przesunięcie trasy.
 
Na zakończenie mieszkańcy pytali o dalsze losy planów miejscowych. Pytali, jak Burmistrz może pomóc w obronie naruszanych praw własności poszczególnych mieszkańców zapisami projektu planu i jak broni Włoch przed wydawaniem w Delegaturze Biura Architektury i Planowania Przestrzennego kolejnych decyzji dopuszczających zabudowę wielorodzinną wśród domów jednorodzinnych.

Było wiele pytań o sprawy bieżące. Przybyli mieszkańcy uznali potrzebę częstych spotkań, ale przede wszystkim większej skuteczności działania ze strony Urzędu. Relacja ze spotkania ukazała się w dzienniku Gazeta Wyborcza. 

Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy