Pomiń menu

Sprawozdanie merytoryczne z realizacji Akcji Masz głos, masz wybór w Redzie w 2007 roku

 W oparciu o ustalenia podjęte z burmistrzem z czerwca 2007 roku realizacja debaty, poprzedzonej działaniami przygotowawczymi miały przebiegać we wrześniu i październiku 2007. W związku z kampanią do parlamentu stowarzyszenie EUREKA zmuszone było przesunąć całość działań głównie na listopad. W czasie kilku spotkań organizatorów z przedstawicielami władz samorządowych omawiana była sytuacja realizacji inwestycji ujętych w deklaracji burmistrza z czerwca 2007. Monitoring podjętych działań przedstawiony został w czasie debaty. Z inwestycji zaplanowanych na  2007r. obecnie przeprowadzana jest kanalizacja ulicy Gdańskiej. Przygotowanie pozostałych inwestycji to projekty, które będą mogły być realizowane po uruchomieniu środków UE na lata 2007-2013.

Zarząd Stowarzyszenia „EUREKA” podjął decyzję o przeprowadzeniu ankiet, dających odpowiedź na temat opinii mieszkańców Redy o najważniejszych problemach w gminie oraz stanie wiedzy o planowanych projektach i programach. Pytania miały określić stosunek mieszkańców do gminy, w której mieszkają oraz zainteresowanie jej sprawami, problemy, które uznają za najważniejsze, a także ocenę pracy urzędu oraz polityki informacyjnej. W celu przeprowadzenia akcji ankietowej zaangażowani zostali wolontariusze z Centrum Wolontariatu w Gdańsku. Badania opinii społecznej w Redzie, po raz pierwszy przeprowadzone w Redzie, dają możliwość wykorzystania ich w późniejszym czasie, np. w celu porównania wyników z danymi w latach przyszłych.

Debata, której termin został ustalony na 29 listopada 2007, wymagała wielu przygotowań, którymi zajął się siedmioosobowy zespół członków oraz wolontariuszy. W związku ze specyfiką miasta Redy, typowej sypialni trójmiasta, pozbawionej centrów kultury, podzielonej na dwie części przez drogę tranzytową, nacisk położono na kampanię informacyjną  w celu zainteresowania mieszkańców inicjatywą debaty. Informacja o debacie przedstawiona została w lokalnej telewizji, biuletynie urzędu, na stronie urzędu. Zastosowano także nośniki reklamy takie jak plakaty oraz ulotki rozprowadzane w urzędzie, sklepach, na dworcu oraz osiedlach mieszkaniowych. Na budynku organizacji, przy głównej ulicy miasta umieszczony został baner informujący o spotkaniu. Na stronie internetowej Stowarzyszenia EUREKA znalazła się informacja o akcji, jej program, a także ankiety do wypełnienia w wersji elektronicznej.

Organizatorzy debaty zdecydowali się wyeksponować jako wiodący temat sprawę budowy Obwodnicy Północy Aglomeracji Trójmiejskiej. Temat jest szczególnie istotny w związku z problemem nadmiernego obciążenia drogi tranzytowej, przebiegającej przez środek miasta, co dzieli je na dwie części, utrudniając poruszanie się z jednej strony miasta na drugą. W związku z tym  zaproszeni zostali goście z instytucji  związanych z realizacją inwestycji oraz z sąsiednich gmin, przez które przebiegać ma obwodnica. Urząd marszałkowski był reprezentowany przez Włodzimierza Kubiaka – Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich, urząd gdyński reprezentowany był przez kierownika wydziału drogowego oraz pracownika wydziału przygotowania inwestycji. Obecny był Sekretarz Powiatu Wejherowskiego Marek Panek oraz pracownik biura projektowego, który zaprezentował projekt obwodnicy i możliwości jej umiejscowienia .

Na spotkanie, które odbyło się w auli Zespołu Szkół nr 1 przy ulicy Łąkowej, zebrało się ponad sto osób, mieszkańców Redy. Pojawili się przedstawiciele lokalnych mediów – lokalnej telewizji TTM, Radia Kaszebe oraz gazety – Panorama Powiatu. Przed samą debatą młodzież ze szkoły przy ul Norwida wystawiło krótką etiudę.

Debata prowadzona była przez Romanę Aziewicz – prezesa Stowarzyszenia EUREKA. Po przedstawieniu gości i zaprezentowaniu założeń akcji „Masz głos, masz wybór”, głos zabrał Burmistrz Miasta Redy Krzysztof Krzemiński przedstawiając w formie multimedialnej projekty inwestycji ujętych w deklaracji z czerwca 2007, szerzej zatrzymując się na inwestycjach drogowych.  Kolejni goście przedstawiali swoją ocenę szans i zagrożeń realizacji inwestycji OPAT. Wśród zagrożeń  najistotniejszy jest koszt – powyżej miliarda złotych oraz sprawa przyznania jej statusu inwestycji krajowej, który został zakwestionowany przez poprzedniego ministra.  Po prezentacjach i wypowiedziach przyszedł czas na pytania mieszkańców dotyczące tej problematyki. Dominowały wśród nich sprawy związane z uciążliwością nadmiernego obciążenia ruchu drogowego, w tym synchronizacji świateł przy przejściach dla pieszych, stan dróg, szczególnie  ulic bocznych, kwestia bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły.

Następnie przedstawione zostały wyniki akcji ankietowej przeprowadzonej wśród mieszkańców w ilości 120 przeprowadzonych ankiet. Wyniki ankiet nie uwidoczniły odmienności poglądów mieszkańców ze względu na wiek czy czas zamieszkiwania w Redzie . Zdecydowana większość za najważniejsze problemy uznała problemy transportu, stan dróg oraz brak oferty kulturalno-sportowej w mieście. Praca urzędu gminy uzyskała ocenę 3,2 w skali od 1 do 5.

W drugiej części spotkania poświęconej sprawom społecznym głos zabrał zastępca burmistrza Janusz Molak. Stwierdził, że mieszkańcy nie wykorzystują  możliwości istniejących obecnie, dotyczące oferty sportowej i kulturalnej. W dalszej części mieszkańcy zadawali pytania, poświęcone głównie sprawom szkolnym. Bulwersującą dla obecnych była informacja na temat planów umiejscowienia szkoły zasadniczej w Zespole Szkół nr 1. Ta kontrowersyjna dla obecnych propozycja  stała się głównym tematem tej części spotkania.

Na koniec pożegnano obecnych zapewnieniem o podobnych spotkaniach, które będą organizowane w przyszłości. Spotkanie trwało ponad dwie godziny, w większości poświęcone było wypowiedziom i pytaniom mieszkańców.

 

Europejskie Ugrupowanie na rzecz Edukacji i Kreowania Aktywności EUREKA