Pomiń menu

Sprawozdanie z przebiegu kampanii informacyjnej prezentującej osiągnięcia i problemy I roku kadencji władz samorządowych

Pierwszym elementem kampanii było rozdanie mieszkańcom w głównym punkcie miasta przy centrum handlowym 250 szt. ulotki z konspektem sprawozdania z monitoringu deklaracji burmistrza oraz dalsze jej kolportowanie własnym sumptem wśród mieszkańców poprzez wkładanie do skrzynek pocztowych. W wydaniu listopadowym prasy lokalnej stowarzyszenie zamieściło artykuł pt.,, Sprawdzali burmistrza”, który opisuje przeprowadzony monitoring deklaracji burmistrza i osiągnięte przez władze lokalne efekty realizacji zobowiązań w 2007r. Do prasy ogólnowojewódzkiej: ,,Glos Wielkopolski” i ,,Gazeta Wyborcza” przekazaliśmy materiał na artykuł lub notę prasową dotyczącą zadań realizowanych przez stowarzyszenie w ramach akcji ,,masz głos masz wybór”. Punktem kulminacyjnym działań informacyjnych stowarzyszenia było spotkanie z mieszkańcami połączone z prelekcja tematyczną dotyczącą osiągnięć i problemów w pierwszym roku kadencji nowych władz lokalnych. Spotkanie to odbyło się dnia 28 listopada br. o tradycyjnej już godzinie 17.30. w sali Montana na ul. Sienkiewicza 45. W spotkaniu wzięli udział również radni powiatowi z terenu naszego miasta, którzy zaprezentowali swoje doświadczenia w kontaktach i relacjach z samorządową władzą lokalną i powiatową. Wprowadzenie do dyskusji wygłosiła Jolanta Korcz – prelegent stowarzyszenia, prezentując zebranym zakres przedmiotowy działania gminy i powiatu oraz podział kompetencji między tymi jednostkami.

Dyskusja skupiała się na relacjach między władzami miasta Luboń i powiatu oraz możliwościach i sposobach oddziaływania i lobbingu na rzecz naszego miasta we władzach powiatu poznańskiego. W jej trakcie podkreślano fakt nieobecności powiatu w życiu mieszkańców i nieznajomości zagadnień w wzajemnych relacjach gmina – powiat.

W kontekście bieżących problemów miasta rozważano możliwość ubiegania się o środki finansowe z budżetu powiatu poprzez pryzmat uzyskania statutu drogi powiatowej, miejskiego zespołu szkól lub liceum. Prelegenci stowarzyszenia zwracali uwagę na stopień efektywności prowadzonych przez władzę lokalną działań w tym przedmiocie oraz możliwości jej udoskonalenia. Zaproponowali radnym powiatowym wspólne wystąpienie do władz miasta z listem intencyjnym postulującym skonsolidowane działania z sąsiednimi gminami mającymi na celu zmuszenie władz powiatowych do przyjęcia niektórych z postulatów dotychczas zgłaszanych przez władze Lubonia.

W dalszej części spotkania, osoby przeprowadzające analizę merytoryczną z realizacji zobowiązań władz lokalnych wykazały różnice w punktach widzenia stowarzyszenia i władz w sposobie rozwiązania  dwóch z pięciu zobowiązań zawartych w deklaracji burmistrza. Różnice te dotyczą w jednym przypadku przyjętej metody realizacji, w drugim stopnia efektywności realizacji. Prelegenci Marek Bartosz i Jolanta Korcz starali się wykazać odmienne motywy działania i sposób przyjętych rozwiązań przez władze lokalne w kontekście uwarunkowań prawno- organizacyjnych tutejszego urzędu miasta. Stowarzyszenie uważa że istnieją w tym względzie możliwości których wykorzystanie powinno przyczynić się do uzyskania lepszych efektów działania z uwzględnieniem nadrzędnego celu – dobra miasta i jego mieszkańców tworzących lokalną wspólnotę samorządową.

W kolejnym punkcie spotkania, poinformowano jego uczestników jakie lokalne problemy zawarte w deklaracji podpisanej przez burmistrza udało się władzom rozwiązać w minionym roku. Jako istotne osiągnięcie prelegenci wskazali na fakt przystąpienia do opracowania aktualizacji strategii, studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w sposób tak kompleksowy. Działanie takie należy uznać za pożądane i wysoce  celowe, umożliwia bowiem uporządkowanie procesów planistyczno-inwestycyjnych w sytuacji tak dynamicznego rozwoju demograficznego miasta. Kontynuacja budowy sali widowiskowo-sportowej aczkolwiek na obecnym etapie zaawansowania robót jest naturalną konsekwencją zastanego stanu rzeczy, to jednak ze względu na perturbacje z wykonawcami robót i ciągle rosnącymi kosztami budowy, wymaga znacznej mobilizacji ze strony jednostek organizacyjnych miasta zaangażowanych w ten projekt. Za ważną ze względu na wartość i skalę inwestycji należy uznać podpisanie przez władze miasta perspektywicznej, czteroletniej umowy ze spółką akcyjną AQUANET, której realizacja rozpocznie się w II kwartale 2009r. Jej skutkiem będzie 17 km. nowej kanalizacji sanitarnej dalszej części tzw. kolektora wirskiego i kanałów  jego zlewni. Wartość inwestycji szacowana jest na ok. 25 mln. zł. i będzie finansowana ze środków spółki i Funduszu Spójności. Szczegółowe zapisy umowy wiążą się jednak ze sporym ryzykiem kosztowym i wykonawczym (m.in. wysokie kary umowne za każdy dzień zwłoki, zwrot części lub całości dofinansowania).

Pod koniec spotkania, mieszkańcy zwrócili także uwagę na pogarszający się standard warunków zamieszkania w mieście ,ze względu na narastający hałas tzw. echa autostrady i loty samolotów F16 oraz największe w powiecie poznańskim (ponad 3- krotnie większe od średniej) zaludnienie i związane z tym niedogodności. Ta interesująca formuła spotkania po 2,5 godzinnej dyskusji, połączonej z prelekcją zakończyła się zgodnym wnioskiem jej uczestników, o dalszą kontynuację przez stowarzyszenie monitoringu zobowiązań z deklaracji burmistrza w podobnej do dotychczasowej formie, w przyszłym 2008r.
 

Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu