Pomiń menu

Toruń – Sprawozdanie z monitoringu deklarowanych zadań

 Sprawozdanie z spotkań z osobami odpowiadającymi za realizację obietnic Prezydenta Miasta Torunia Pana Michała Zaleskiego zawartych w „Deklaracji Prezydenta Miasta Torunia Pana Michała Zaleskiego dotycząca rozwiązywania lokalnych problemów sporządzonej na podstawie protokołów ze spotkań Prezydenta Miasta z mieszkańcami w miesiącach luty i marzec 2007 r.”

Od dnia 21. maja 2007 roku, dnia podpisania przez Prezydenta Miasta Torunia deklaracji dotyczącej rozwiązywania lokalnych problemów, rozpoczęliśmy monitorowanie wywiązywania się prezydenckiej administracji z postulatów zawartych w dokumencie.

Zwieńczeniem tych działań był listopadowy szereg spotkań z pracownikami Urzędu Miasta odpowiedzialnych za poszczególne zadania zawarte w deklaracji.

5 listopada odbyło się pierwsze ze spotkań, związane z realizacją postulatu dotyczącego rozwoju sieci kanalizacyjnej w Toruniu. Podczas kilkunastominutowej rozmowy z prezesem Toruńskich Wodociągów Panem Władysławem Majewskim dowiedzieliśmy się, że projekt unijny FS/ISPA jest w trakcie realizacji. W momencie spotkania prace zaplanowane na rok 2007 były zrealizowane w 80%. 

Drugie spotkanie dotyczyło realizacji punktu deklaracji związanego z oczyszczaniem miasta. 13 listopada br. spotkaliśmy się z prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania, panem Grzegorzem Brożkiem. W chwili podpisywania deklaracji Prezydent Miasta Pan Michał Zaleski zapowiadał zakup nowego sprzętu pomocnego w oczyszczaniu miasta, a także kontynuację realizacji projektu „Gospodarka odpadami komunalnymi w Toruniu”.  Podczas spotkania prezes MPO zaznaczył, że utrzymanie czystości poza centrum jest faktycznym problemem Torunia (podobne zdanie mieli mieszkańcy podczas marcowych spotkań z Prezydentem).  Jak jednak podkreślił „MPO radzi sobie z problemem, lepiej niż niejedno miasto na zachodzie, na przykład w Niemczech, gdzie stosy śmieci walają się po ulicach”. Podczas rozmowy podkreślał ponadto, że problem nie leży w niesprawnym funkcjonowaniu służb oczyszczania miasta, a w mentalności ludzi, którzy rzucają papierki pod nogi, mimo iż kosz na śmieci stoi 10 metrów dalej, czy też nie mogą posprzątać nieczystości po swoim pupilu. W odniesieniu do realizacji punktów w deklaracji – program gospodarki odpadami komunalnymi wciąż trwa i zaplanowany jest na kolejne lata. Udało się też zakupić obiecany przez Pana Prezydenta sprzęt pomocny w oczyszczaniu miasta, między innymi nowe śmieciarki, pługi a w planach do końca roku 2007 jest zakup maszyny do usuwania narastającego problemu – gum do żucia na chodnikach.

Ostatnie spotkanie miało miejsce w Wydziale Ochrony Ludności (28.11.07). Pan Tadeusz Wierzba przedstawił bardzo szczegółowy plan realizacji zadań w 2007 r. przez Wydział Ochrony Ludności wynikających z podpisanej przez PMT „Deklaracji Prezydenta Miasta Torunia Pana Michała Zaleskiego dotycząca rozwiązywania lokalnych problemów sporządzonej na podstawie protokołów ze spotkań Prezydenta Miasta z mieszkańcami w miesiącach luty i marzec 2007 r.”

Zadanie: zakup 13 kamer do monitoringu osiedlowego:

W ramach realizowanego wspólnego projektu: „Organizacji Systemu Monitoringu Wizyjnego na Obszarach Osiedli Mieszkaniowych Miasta Torunia" pomiędzy Urzędem Miasta Torunia, a zarządami Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu, Spółdzielni Mieszkaniowej „KOPERNIK", Spółdzielni Mieszkaniowej „ZIELENIEC" Wydział Ochrony Ludności zakupił i przekazał do użytkowania tym spółdzielniom odpowiednie urządzenia.

Koszt całkowity przekazanego sprzętu: 114 404,23 zł

Najważniejsze i i najpilniejsze lokalne problemy do rozwiązania w latach 2006-2010: Problem:

Niskie poczucie bezpieczeństwa. Zadanie:

Rozbudowa Toruńskiego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności (m.in. monitoring wizyjny miasta).

Elementy do realizacji:

–    organizacja i uruchomienie funkcjonującego całodobowo Centrum Zarządzania Kryzysowego;

–   uruchomienie portalu internetowego Centrum Zarządzania Kryzysowego;

–   rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia o nowe obszary monitorowania – główne trasy wyjazdowe, miejsca szczególnie niebezpieczne poza obszarem Staromiejskim;

–   rozbudowa stanowiska monitoringu wizyjnego o dodatkowe stanowiska operatorskie;

–    rozbudowa systemu monitoringu osiedlowego w zakresie 14 nowych obszarów monitorowania;

– uruchomienie systemu pozycjonowania patroli Straży Miejskiej.

Zadanie: zwiększenie składu osobowego Straży Miejskiej do 122 strażników:

Rada Miasta Torunia na wniosek Prezydenta Miasta Torunia podejmując Uchwałę nr 34/07 z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2007 przyznała środki finansowe celem zwiększenia liczby etatów.

W budżecie Straży Miejskiej w Toruniu na rok 2007 r. uwzględniono zwiększenie z dniem 01 marca 2007 r. stanu etatowego Straży Miejskiej ze 111 etatów do 122 etatów.

Zadanie: zapewnienie stałych patroli służby kandydackiej Policji na ulicach Torunia:

W dniu 01.02.2007 r. podpisano Porozumienie pomiędzy Gminą Miasta Toruń a Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy w sprawie przekazania z budżetu Gminy środków finansowych dla KWP, z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie kosztów służby kandydackiej.

W myśl porozumienia, za przekazane przez Gminę środki w wysokości 400 000 zł, od 1 kwietnia do 31 grudnia 2007 r. do dyspozycji Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu skierowano 25 funkcjonariuszy służby kandydackiej. W wymienionym okresie funkcjonariusze pełnią służby patrolowe na ulicach Torunia w rejonach oraz terminach wskazanych przez Gminę, z zadaniem zabezpieczenia ładu i porządku publicznego oraz przestrzegania przepisów o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na terenie miasta Torunia.

Niestety do dnia 11. grudnia br. nie udało nam się spotkać z Panem Andrzejem Glonkiem, dyrektorem Miejskiego Zarządu Dróg,  z tego względu  wystosowaliśmy prośbę o pisemne sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w deklaracji Prezydenta.

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK