Pomiń menu

Podsumowanie działań w Toruniu

 

Przedstawiciele Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK współuczestniczyli, w 2007 roku, w II edycji akcji ‘Masz głos, masz wybór’.

Od 2005 roku pełnimy funkcję Organizacji Strażniczej w ramach Akcji 'Przejrzysta Polska’. Oznacza to, że zapoznaliśmy się z działalnością urzędów miast i gmin
w naszym województwie, która ewoluowała w stronę podnoszenia przez urzędy jakości świadczonych przez siebie usług da ludności.

Byliśmy również uczestnikami I edycji Akcji 'Masz głos, masz wybór’, dzięki której pogłębiliśmy znajomość społeczności lokalnej w Gminie Łysomice, jak również przeprowadziliśmy debatę z kandydatami do urzędu Wójta Gminy. Chcąc rozwijać nasze działania na styku organizacji pozarządowych i administracji samorządowej, podjęliśmy decyzję o udziale w kontynuacji Akcji.

Na przełomie lutego i marca 2007 roku odbyło się czternaście spotkań Prezydenta Miasta Torunia z mieszkańcami.

Łącznie wzięło w nich udział około 2000 mieszkańców. Podczas spotkań omawiana była strategia rozwoju miasta w perspektywie kolejnych lat, po prezentacji odbywała się debata Prezydenta z mieszkańcami.

Mieszkańcy zwracali się do Prezydenta z pytaniami, a także poruszali lokalne problemy. Na podstawie wypowiedzi mieszkańców powstała deklaracja Prezydenta Miasta Torunia w której zobowiązał się do następujących kroków:

– wydania 100 mln złotych na budowę i remonty dróg krajowych, powiatowych
i gminnych;
– dalszej realizacji projektu unijnego FS/ISPA "Gospodarka wodno-ściekowa
na terenie miast Torunia";
– zakupu nowego sprzętu do oczyszczania miasta i realizacja kolejnego etapu projektu "Gospodarka odpadami komunalnymi w Toruniu";
– zakupu 13 kamer do monitoringu osiedlowego, zwiększenia składu Straży Miejskiej do 122 strażników oraz zapewnienia stałych patroli Służby Kandydackiej Policji
na ulicach Torunia.
 
Spotkania były organizowane z inicjatywy Urzędu Miasta Torunia, w tym roku po raz trzeci z kolei.

Od dnia 21 maja 2007 roku, dnia podpisania przez Prezydenta Miasta Torunia deklaracji dotyczącej rozwiązywania lokalnych problemów, rozpoczęliśmy monitorowanie wywiązywania się prezydenckiej administracji z postulatów zawartych w dokumencie.

Uwieńczeniem zadania był listopadowy szereg spotkań z pracownikami Urzędu Miasta i przedsiębiorstw komunalnych, odpowiedzialnych za poszczególne działania zawarte w deklaracji.

5 listopada odbyło się pierwsze ze spotkań, związane z realizacją postulatu dotyczącego rozwoju sieci kanalizacyjnej w Toruniu. Podczas kilkunastominutowej rozmowy z prezesem Toruńskich Wodociągów Panem Władysławem Majewskim dowiedzieliśmy się, że projekt unijny FS/ISPA jest w trakcie realizacji. W momencie spotkania prace zaplanowane na rok 2007 były zrealizowane w 80%. 

Drugie spotkanie dotyczyło realizacji punktu deklaracji związanego z oczyszczaniem miasta. Mieszkańcy podczas marcowych spotkań z Prezydentem Zaleskim zgłaszali problem zanieczyszczenia ulic poza ścisłym centrum miasta. W deklaracji działań Prezydent Miasta Pan Michał Zaleski wymienił zakup nowego sprzętu pomocnego
w oczyszczaniu miasta, a także kontynuację realizacji projektu „Gospodarka odpadami komunalnymi w Toruniu”. 

13 listopada br. spotkaliśmy się z prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania, panem Grzegorzem Brożkiem. Podczas spotkania prezes MPO zaznaczył, że utrzymanie czystości poza centrum jest faktycznym problemem Torunia. Jak jednak podkreślił, MPO radzi sobie z problemem, lepiej niż niejedno miasto na zachodzie, na przykład w Niemczech, gdzie „stosy śmieci walają się
po ulicach”. Podczas rozmowy podkreślał ponadto, że problem nie leży
w niesprawnym funkcjonowaniu służb oczyszczania miasta, a w mentalności ludzi, którzy „rzucają papierki pod nogi, mimo, iż kosz na śmieci stoi 10 metrów dalej”, czy też nie mogą posprzątać nieczystości po swoim pupilu.

Co do realizacji  punktów z deklaracji – program gospodarki odpadami komunalnymi wciąż trwa i zaplanowany jest na kolejne lata. Udało się też zakupić obiecany przez Pana Prezydenta sprzęt pomocny w oczyszczaniu miasta, między innymi nowe śmieciarki, pługi a w planach do końca roku 2007 jest zakup maszyny do usuwania gum do żucia na chodnikach.

Ostatnie spotkanie miało miejsce w Wydziale Ochrony Ludności (28.11.07). Dyrektor wydziału, Pan Tadeusz Wierzba, przedstawił bardzo szczegółowy plan realizacji zadań w 2007 r. przez Wydział Ochrony Ludności wynikających z podpisanej przez PMT „Deklaracji Prezydenta Miasta Torunia Pana Michała Zaleskiego dotycząca rozwiązywania lokalnych problemów sporządzonej na podstawie protokołów
ze spotkań Prezydenta Miasta z mieszkańcami w miesiącach luty i marzec 2007 r.”

* zakup 13 kamer do monitoringu osiedlowego:

W ramach realizowanego wspólnego projektu: „Organizacji Systemu Monitoringu Wizyjnego na Obszarach Osiedli Mieszkaniowych Miasta Torunia" pomiędzy Urzędem Miasta Torunia, a zarządami Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Toruniu, Spółdzielni Mieszkaniowej „KOPERNIK", Spółdzielni Mieszkaniowej „ZIELENIEC" Wydział Ochrony Ludności zakupił i przekazał do użytkowania tym spółdzielniom następujące urządzenia:  

 

 

 

 

 

 

 

Kamery IP:

 

 

 

 

Sony SNC-RZ25P

 

 

 

 

13

 

 

 

 

Obudowa hermetyczna DBH24KOF28

 

 

 

 

13

 

 

 

 

Adapter do kamery SNC-RZ25P

 

 

 

 

13

 

 

 

 

Uchwyt ścienny DBH-24K

 

 

 

 

13

 

 

 

 

Transformator do zabudowy w obudowie SNCA-PS24/1

 

 

 

 

13

 

 

 

 

Szafa montażowa BRES 43 URIARTE ze stelażem CHM43

 

 

 

 

20

 

 

 

 

Wyposażenie węzłów optycznych:

 

 

 

 

Switch zarządzalny AT-8824

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Moduł GIBIC światłowodowy AT- G8L10

 

 

 

 

16

 

 

 

 

Moduł GIBIC światłowodowy AT- G8L25

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Diplekser AT- WG102-13-2

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 Koszt całkowity przekazanego sprzętu: 114 404,23 zł

Najważniejsze i i najpilniejsze lokalne problemy do rozwiązania w latach 2006-2010: Problem:

Niskie poczucie bezpieczeństwa.

Zadanie:

Rozbudowa Toruńskiego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności (m.in. monitoring wizyjny miasta).

Elementy do realizacji:

– organizacja i uruchomienie funkcjonującego całodobowo Centrum Zarządzania Kryzysowego;
– uruchomienie portalu internetowego Centrum Zarządzania Kryzysowego;
– rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia o nowe obszary monitorowania – główne trasy wyjazdowe, miejsca szczególnie niebezpieczne poza obszarem Staromiejskim;
– rozbudowa stanowiska monitoringu wizyjnego o dodatkowe stanowiska operatorskie;
– rozbudowa systemu monitoringu osiedlowego w zakresie 14 nowych obszarów monitorowania;
– uruchomienie systemu pozycjonowania patroli Straży Miejskiej.

** zwiększenie składu osobowego Straży Miejskiej do 122 strażników:

Rada Miasta Torunia na wniosek Prezydenta Miasta Torunia podejmując Uchwałę
nr 34/07 z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2007 przyznała środki finansowe celem zwiększenia liczby etatów.

W budżecie Straży Miejskiej w Toruniu na rok 2007 r. uwzględniono zwiększenie z dniem 01 marca 2007 r. stanu etatowego Straży Miejskiej ze 111 etatów do 122 etatów.

*** zapewnienie stałych patroli służby kandydackiej Policji na ulicach Torunia:

W dniu 01.02.2007 r. podpisano Porozumienie pomiędzy Gminą Miasta Toruń a Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy w sprawie przekazania z budżetu Gminy środków finansowych dla KWP, z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie kosztów służby kandydackiej.

W myśl porozumienia, za przekazane przez Gminę środki w wysokości 400 000 zł, od 1 kwietnia do 31 grudnia 2007 r. do dyspozycji Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu skierowano 25 funkcjonariuszy służby kandydackiej.
W wymienionym okresie, funkcjonariusze pełnią służby patrolowe na ulicach Torunia w rejonach oraz terminach wskazanych przez Gminę, z zadaniem zabezpieczenia ładu i porządku publicznego oraz przestrzegania przepisów o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na terenie miasta Torunia.

Niestety do dnia 10 grudnia br. nie udało nam się spotkać z Panem Andrzejem Glonkiem, dyrektorem Miejskiego Zarządu Dróg,  z tego względu  wystosowaliśmy prośbę o pisemne sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w deklaracji Prezydenta.

Do dnia 31 grudnia 2007 nie otrzymaliśmy odpowiedzi, która zawierałaby informację o stanie realizacji zadań w Miejskim Zarządzie Dróg.

Debata z prezydentem Torunia Michałem Zaleskim odbyła się 14 grudnia 2007 r. w Hotelu Filmar. Zorganizowaliśmy ją wspólnie ze Stowarzyszeniem ‘wyborcy.org’. Poprzez tą inicjatywę chcieliśmy pogłębić debatę publiczną o lokalnych problemach z udziałem mieszkańców i władz samorządowych oraz pobudzić poczucie współodpowiedzialności zarówno władz, jak i mieszkańców za los gminy. Debata z mieszkańcami była szczególnie trudna do przygotowania w okresie przedświątecznym. Niemniej jednak, był to element niezbędny aby uznać akcję
w 2007 za zakończoną.

Zorganizowane przez Ośrodek TŁOK oraz Stowarzyszenie Wyborcy.org spotkanie z Michałem Zaleskim miało charakter oficjalny. Obok prezydenta stawili się na nim jego współpracownicy, którzy uczestniczyli w debacie zajmując głos
w sprawach leżących w gestii podległych im wydziałów. W sali konferencyjnej Hotelu Filmar stawili się również przedstawiciele prasy oraz radia.

Staraliśmy się zachęcić do spotkania podsumowującego jak najszersze grono mieszkańców Torunia. Dlatego plakaty informacyjne pojawiły się w środkach komunikacji publicznej, a informacja została przekazana do lokalnych mediów. Skutkiem było dość liczne przybycie mieszkańców, chcących wysłuchać prezydenta po zakończeniu pierwszego roku kadencji.

Spotkanie rozpoczęliśmy prezentacją obietnic poczynionych przez Michała Zaleskiego oraz wyników monitoringu, które zamieszczone zostały w niniejszym sprawozdaniu.

Po prezentacji odbyła się debata, w której Torunianie zadawali pytania prezydentowi Zaleskiemu. Poruszyli kwestię najbardziej nurtujące lokalną społeczność tj. sprawa mostu, stadionu żużlowego, sposobu zagospodarowania
tzw. strefy buforowej, oraz zadłużenia miasta. Michał Zaleski z cierpliwością odpowiadał na wszystkie pytania. Był przygotowany do debaty – zaskoczył niektórych dokładną znajomością problemów miasta oraz danych liczbowych, które przytaczał na poparcie swoich argumentów. Pojawił się również apel do młodego pokolenia, którego przedstawicielki i przedstawiciele licznie uczestniczyli
w spotkaniu. „Miasto musi stawiać na młodych. To Wy już niedługo zajmiecie nasze miejsce.” – przekonywał prezydent.

Ożywiona debata oraz opinie wyrażane przez mieszkańców po spotkaniu wskazywały na dużą rolę bezpośrednich spotkań z wyborcami. Budowa społeczeństwa obywatelskiego zaczyna się od uświadomienia lokalnym społecznościom, że mają realny wpływ na politykę swojego regionu.

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK