Pomiń menu

Raport z monitoringu

 

Raport z monitoringu

 

 

 

Z pięciu zadań, które były przedmiotem naszego monitoringu, zakończyły się dopiero trzy i te obejmuje niniejszy raport. Są to:

 

1. Przebudowa skrzyżowania ul. Grażyńskiego – ul. Kwiatkowskiego (I.B.12 MZD)

 

2. Rewitalizacja Bielskiej Starówki – remont konserwatorski zabytkowej kamienicy ( II.2 PRS )

 

3. Rewitalizacja Bielskiej Starówki – remont konserwatorski muru oporowego Plac Żwirki   Wigury (II.10 PRS)

 

 

Raport na temat dwóch pozostałych,. czyli 

 

 

4. Zakupu zintegrowanego systemu informatycznego (ZSI) do tworzenia baz danych w celu wspomagania zarządzania nieruchomościami (II 15 ZGM)

 

5. Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej Województwa śląskiego SEKAP – zapewnienie bezpiecznego, elektronicznego dostępu do usług publicznych i wymianę dokumentów elektronicznych pomiędzy urzędami (IV.5 Wydz. INF )

 

 

przedstawimy po ich zakończeniu

 

 

 

1. Przebudowa ul. Grażyńskiego–ul. Kwiatkowskiego (I.B.12 MZD)

 

 

Budowa ronda na krzyżowaniu ulicy Kwiatkowskiego – Grażyńskiego jest zadaniem własnym Gminy Bielsko-Biała przyjęte do programu: Transport i Łączność Drogi – zadania część B

 

 

Zadanie ujęte w Czteroletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2004 – 2007 zgodnie z uchwałą Nr XXXI/951 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 6 lipca 2004 r.

 

 

W czteroletnim planie na lata 2004 – 2006 na to zadanie zaplanowano kwotę 1.500,00 zł z podziałem 950,00 na 2006 i 500,00 na 2007 rok. Zadanie w tym okresie nie zostało rozpoczęte. Ponownie zostało ujęte w Czteroletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2007 – 2010 w Dziale I. Transport i łączność w części B.

 

 

Zadanie w swoim zakresie obejmowało budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Grażyńskiego–Kwiatkowskiego, przebudowę mostu na potoku Starobielskim, przebudowę kolidującej infrastruktury.

 

 

Na zrealizowanie tego zadania w Czteroletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2007 – 2010 zaplanowano kwotę 3.135,00 zł.

 

 

Odpowiedzialnym za wykonanie tego zadania przyjętego przez Radę Miejską był Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, który ogłosił przetarg nieograniczony z terminem składania i otwarcia ofert w dniu 26.01.2007

 

 

Złożone zostały 3 oferty. Wybrana została oferta Firmy RADEX, która zobowiązała się wykonać to zadanie za kwotę 2.969.782,17 gr (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych siedemset osiemdziesiąt dwa złote i 17 groszy.) brutto z Vat.

 

 

Z kolei MZD ogłosił przetarg na roboty uzupełniające dla zadania przebudowy skrzyżowania ul. Grażyńskiego z ul. Kwiatkowskiego o roboty budowlane mające na celu remont drogi dojazdowej na terenie zakładu Befared.

 

 

Termin składania ofert był do 21.02.2007. Termin otwarcia złożonych ofert w dniu 20.03.2007.

 

 

W uzasadnieniu wybrania oferty Firmy Radex jest napisane:

 

Na podstawie art. 67 ust 1 punkt 6 PZP(Prawo Zamówień Publicznych ), zamówienie uzupełniające udzielone zostało wykonawcy, który realizuje zamówienie podstawowe.

 

Zadanie w swoim zakresie obejmowało przebudowę istniejącego skrzyżowania na wybudowanie ronda.

 

Dodatkowo zaplanowano wybudowanie kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci uzbrojenia w tym, sieci gazowej, energetycznej, wodociągowej i teletechnicznej.

 

Kolejnym elementem tego zadania była przebudowa mostu w ciągu ulicy Grażyńskiego na potoku Starobielskim

 

PLUSY:

 

Zadanie zostało zrealizowane przed czasem, gdyż rondo zostało oddane do użytku 8 lipca 2007 roku z dużym wyprzedzeniem. Planowany odbiór prac to 31.08.2007 roku.

 

Rondo było odpowiedzią na oczekiwania kierowców korzystających z tego rozwiązania drogowego.

 

Jak dużym odciążeniem dla kierowców było wybudowanie ronda świadczą artykuły:

 

Rondo na kłopoty bielskich kierowców oraz artykuły z dnia:

 

02.03.2007 Koniec komunikacyjnego horroru

 

25.06.2007 Luźniej w Komorowicach

 

24.07.2007 Jeden objazd mniej

 

01.08. 2007 Rondo w Bielsku – Białej pokonało korki.

 

Zadanie budowy ronda jest kolejnym zadaniem wychodzącym na przeciw oczekiwaniom mieszkańców naszego miasta.

 

 

 

2. Rewitalizacja Bielskiej Starówki – remont konserwatorski zabytkowej kamienicy ( II.2 PRS )

 

 

APTEKA POD JELENIEM –  Zadanie własne Gminy Bielsko-Biała, przyjęte do programu: Rewitalizacja Bielskiej Starówki – remont konserwatorski budynku Rynek 15

 

Zadanie zostało ujęte w Czteroletnim Planie Inwestycyjnym na lata: 2004 – 2007 zgodnie z uchwałą Nr XXXI/951 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 6 lipca 2004 r.

 

Inwestycja została wdrożona w ramach Poddziałania 3.3.1, które wynika z Lokalnego Programu Rewitalizacji projektów, czyli: renowacji budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym.

 

 

Renowację zaplanowano według następujących działań wspierających:

 

         prace konserwatorskie

 

         odnowienie zabudowań

 

 

Zadanie to zostało ponownie ujęte

 

w Czteroletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2007 – 2010 w Dziale II. Gospodarka mieszkaniowa

 

Za realizację tego zadania odpowiedzialnym był Pełnomocnik ds. Rewitalizacji Starówki.

 

W zakresie rzeczowym tego zdania ujęto remont lokali mieszkalnych, wymianę instalacji c.o, wodnokanalizacyjnej, elektrycznej, remont więźby dachowej, wymianę pokrycia dachowego, wymianę stolarki, remont elewacji budynku wraz z remontem zabytkowej witryny apteki.

 

Wartość kosztorysowa tego zdania to 1.790,00 zł.

 

Na prace konserwatorskie i odnowę zabudowań w 2007 roku zaplanowano kwotę 1.318,00 zł, natomiast prace zostały wykonane za około 1.268,00 zł czyli zmniejszono planowany koszt o ok. 49 tys. zł.

 

 

Rys historyczny:

 

Apteka „ Pod Jeleniem” mieści się w kamienicy Rynek 15. Jest to budynek dawnej gospody z XVIII wieku, przebudowany około 1865 roku na siedzibę najstarszej apteki bielskiej założonej w 1775 roku.
W aptece znajduje się neorenesansowe, drewniane wyposażenie wnętrz o bogatym wystroju snycerskim oraz wystawa starych przyrządów aptecznych.

 

 

Zadanie zostało w pełni zrealizowane. Personel apteki jest bardzo zadowolony z wykonania tego zadania i podniesienia komfortu warunków pracy personelu.

 

 

Elewacja budynku apteki jest piękna, zwraca uwagę na zdobienia i elementy architektoniczne, pięknie wyeksponowaną witrynę, za którą można podziwiać stary sprzęt apteczny z przełomu wieków.

 

Z funduszy innych dokonano częściowego remontu konserwatorskiego mebli. Pomieszczenie apteczne wyposażono w urządzenie do utylizacji przeterminowanych leków. Zadanie zostało zauważone i docenione przez mieszkańców Bielska-Białej i turystów.

 

 

 

3. Rewitalizacja Bielskiej Starówki – remont konserwatorski muru oporowego Plac Żwirki   Wigury (II.10 PRS)

 

 

MUR OPOROWY NA PLACU ŻWIRKI i WIGURY – Zadanie własne Gminy Bielsko-Biała przyjęte do programu: Rewitalizacja Bielskiej Starówki – remont konserwatorski muru oporowego przy placu Żwirki i Wigury.

 

 

Zadanie ujęte w Czteroletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2004 – 2007 zgodnie z uchwałą Nr XXXI/951 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 6 lipca 2004 r.

 

 

Inwestycja została wdrożona w ramach Poddziałania 3.3.1, które wynika z Lokalnego Programu Rewitalizacji projektów, czyli: renowacji budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym.

 

 

Renowację zaplanowano według następujących działań wspierających:

 

         prace konserwatorskie

 

         odnowienie zabudowań

 

 

Zadanie to zostało ponownie ujęte w Czteroletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2007 – 2010 w Dziale II. Gospodarka mieszkaniowa.

 

Za realizację tego zadania odpowiedzialnym był Pełnomocnik ds. Rewitalizacji Starówki.

 

W zakresie rzeczowym tego zdania ujęto remont konserwatorski muru oporowego na odcinku równoległym do ul. Schodowej, wykonanie odwodnienia i drenażu podwórka wraz z wykonaniem nawierzchni wewnątrz podwórka, rekonstrukcję bramy wjazdowej od ul. Sikorskiego ( wymiana wtórnej, pełnej bramy stalowej, na bramę ażurową, kutą, która umożliwi wgląd na atrakcyjne, wyremontowane wnętrze podwórka) i kładki dla mieszkańców.

 

 

Na wykonanie tego zadania zaplanowano kwotę 305 tys. zł.

 

Prace zostały wykonane za 271 tys. zł, czyli zostało 33 tys. zł.

 

 

Remont muru oporowego polegał na wykonaniu w części nowego muru oporowego z przyporami w konstrukcji żelbetonowej z okładziną kamienną i czapką betonową a w pozostałej na czyszczeniu i poprawieniu spoinowania z dodatkowym zabezpieczeniem impregnacyjnym.

 

Zostało wykonane odwodnienie i drenaż, zniwelowano podwórko, co umożliwiło naturalny odpływ wody.

 

Zostało również zaprojektowane odwodnienie powierzchniowe korytem wzdłuż murów z kostki granitowej spoinowanej wpustami podwórzowymi.

 

Nawierzchnia podwórka została zaprojektowana z wykorzystaniem istniejącego przed remontem na fragmentach podwórka dzikiego kamienia „ polnego”. Na części podwórka zaplanowano zieleń trawnika i niską zieleń ozdobną.

 

W części muru zaprojektowano odtworzenie otworów okiennych, w których zaplanowano parapety kamienne i kraty okienne nawiązujące do stylowej ażurowej bramy.

 

Dokonano również remontu kładki dla mieszkańców polegającej na czyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym wsporników kładki z uzupełnieniem brakujących elementów podestów, które dodatkowo zabezpieczono preparatem ogniochronnym.

 

 

Remont muru oporowego wzdłuż ul. Schodowej jest kolejnym dowodem na to, że miasto Bielsko-Biała rozwija się w kierunku przyjęcia na siebie miasta o charakterze turystycznym, przyjaznym dla mieszkańców.

 

 

Remont w pełni zaspokoił oczekiwania bielszczan i podniósł walory estetyczne w tej części miasta.

 

Podwórko może w przyszłości być wykorzystywane do rekreacji bliskiej.

 

 

 

 

Informacje dodatkowe:

 

W ramach Akcji zorganizowaliśmy również III edycję Festiwalu Ulicy Wzgórze oraz debatę podsumowującą i etap monitoringu, podczas której – oprócz omówienia raportu – poddano dyskusji projekt przebudowy Placu Wojska Polskiego (który jest także przedmiotem naszego monitoringu w części zadań przeznaczonych do realizacji podczas całej kadencji władz samorządowych).

 

 

STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW OSIEDLA GRAŻYŃSKIEGO