Pomiń menu

Spotkanie z radnymi w Bielsko-Białej. Program monitoringu na 2008 rok

Zapraszamy na spotkanie z przedstawicielami Rady Miejskiej w Bielsku – Białej 09.07.2007 roku
o godz. 17.00 w siedzibie Ośrodka Kreatywności Obywatelskiej w Bielsku-Białej przy
ul. Komorowickiej 15

 W programie:

    *
      przedstawienie wybranych zadań własnych Gminy Bielsko-Biała na lata 2008 – 2012 do monitorowania przez grupę bielskich organizacji pozarządowych w ramach ogólnopolskiej akcji społecznej: " Masz głos, masz wybór"
    *
      dyskusja dotycząca wybranych zadań z udziałem radnych i mieszkańców

Zapraszają:
AKADEMIA WSPIERANIA ROZWOJU CZŁOWIEKA
STOWARZYSZENIE KOLIBER
STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW OSIEDLA im. WOJEWODY GRAŻYŃSKIEGO  SMOG
STOWRZYSZENIE WSPIERANIA DZIAŁAŃ KULTUROTWÓRCZYCH UWAGA KULTURA
ZESPÓŁ OŚRODKA KREATYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ
 
Postanowiliśmy, że będziemy kontynuować część wybranych do monitorowania zadań w 2007 roku tj:

 • Przebudowa Palcu Wojska Polskiego
   (interesuje nas, czy prawdą jest, iż autor tej koncepcji p. Nestrybke po debacie w dniu 12 grudnia 2007 roku wycofał się z dalszych opracowań i wdrażania do realizacji wybranego projektu.
   W debacie uczestniczyli przedstawiciele będący autorytetami przestrzeni miejskiej.
   Debata została zorganizowana w ramach akcji: ” Masz głos, masz wybór „
   Chcielibyśmy od radnych uzyskać informację, na jakim etapie ta sprawa się znajduje, jakie są dalsze plany w tym temacie)
 • Przebudowa ulicy Piekarskiej – Komorowickiej – Grażyńskiego o roboczej nazwie Nowopiekarska
   ( zwłaszcza włączenia po wiadukcie w ul. Warszawską w obrębie ul. Czechowickiej.
   Temat ten jest przedmiotem wielu dyskusji, zwłaszcza wśród mieszkańców os. Grażyńskiego.
   Mieszkańcy tego osiedla uważają, że decyzję tą należy oddać do przedstawicieli UE, a zwłaszcza Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Posiłkując się takim argumentem Walne Zebranie Członków SMOG upoważniło Zarząd SMOG do wystąpienia do EBI by zbadano zasadność realizacji tej inwestycji w kontekście innej decyzji zatwierdzonej przez Radę Miejską umożliwiającej przebudowę wiaduktu nad ul. Grażyńskiego, ul. Trakcyjnej, skrzyżowania ul. Budowlanych
   z ul. Warszawską, budową mostu na potoku Starobielskim i włączeniem do ulicy Czechowickiej. Dodatkowo zaplanowano poszerzenie tego ciągu do dwu pasów ze ścieżkami rowerowymi.
   By nie zostać posądzonymi o dbanie o interes małej grupy społecznej zespół monitorujący to zadanie zdecydował tą sprawę przenieść na szersze gremium przestrzeni miejskiej ogółu mieszkańców Miasta Bielska-Białej. Temu tematowi zostanie poświęcona odrębna debata)
 • Budowa wiaduktu nad torami PKP na ul. Wyzwolenia
   ( monitorowanie tego zadania będzie prowadzone w kontekście połączenia obwodnicy wschodniej z zachodnią. Tu będziemy starali się zbadać oczekiwania mieszkańców z innych dzielnic, zwłaszcza będziemy zmierzać do zbadania sposobu prowadzenia dużych inwestycji drogowych, przy których unika się rozwiązań prowadzonych korytarzami podziemnymi. W ocenie mieszkańców Bielska-Białej takie rozwiązania stanowią większą ochranę warunków ekologiczno-zdrowotnych mieszkańców tych rejonów miasta przez które takie inwestycją są prowadzone.
   Będziemy starali się do tego tematu zmobilizować autorytety naukowe mając na uwadze możliwość ochrony mieszkańców przed skutkami zwiększającego się ruchu drogowego i szacunku dla mienia prywatnego. Uważamy, że dbałość o podnoszenie w/w wskaźników powinna być uwzględniana podczas sięgania po fundusze UE do zaplanowanych inwestycji drogowych )
 • Program SEKAP
   ( w kontekście zwiększenia dostępności tego systemu dla przeciętnego Kowalskiego)
 • Dokończenie monitorowania inwestycji drogowej przebudowy mostu nad rzeką Białą w ciągu ul. 11 Listopada – ul. Barlickiego – ul Przechód Schodowy
   ( Badanie będzie prowadzone w kontekście programu dostępności przestrzeni miejskiej dla osób niepełnosprawnych. Będziemy oceniać tą inwestycję po sprawdzeniu jej odbioru przez „sprawnych” mieszkańców naszego miasta. Zgodnie z przepisami osoby niepełnosprawne mają prawo liczyć na szczególne traktowanie. Wykonanie szerokich schodów zamiast np. zielonego skwerku z jednoczesnym zafundowaniem przejazdu niepełnosprawnym do wyższej przestrzeni windą pod placem Chrobrego z docieraniem do niej po wyboistych chodnikach można uważać za mijanie się z oczekiwaniami zarówno niepełnosprawnych jak i „ sprawnych”:
   Dlatego postanowiliśmy dotrzeć do osób niepełnosprawnych by sami dokonali oceny tak zrealizowanej inwestycji.)

Wyżej wymienione zadania będą monitorowane w ramach ogólnopolskiej akcji społecznej:
„ Masz głos, masz wybór”

Z nowych zadań postanowiliśmy w ramach Ośrodka Kreatywności Obywatelskiej monitorować:

 • Komisję Edukacji i Kultury,
   (w tym, sprawy łączenia szkół w zespoły szkół zawodowych o zbliżonych profilach. Temat ten budzi odczuwalny niepokój zarówno uczni, ich rodziców i nauczycieli. Jest też przedmiotem rozmów i dyskusji mieszkańców naszego miasta. Zmonitorowaliśmy trzy komisje, na których był omawiany temat łączenia szkoły im. J. Tuwima z zespołem na ul. Wyspiańskiego.
   Przeprowadziliśmy rozmowy z przedstawicielami Związku Zawodowego Nauczycielstwa „ Solidarność” i Związku Nauczycielstwa Polskiego, z p. Januszem Kapsem i wstępnie z p. Solichem oraz p. Poseł Bożeną Kotklowską, która na temat szkół zawodowych w dniu 08.07.08 uczestniczyła w Podkomisji Edukacji Sejmu RP.
   Prowadzone były ogólne rozmowy z radnymi Rady Miejskiej w Bielsku – Białej.
   Mamy obiecane, że szczegółowe dane z obrad Komisji Edukacji otrzymamy od p. Poseł Kotkowskiej po to by wyrobić sobie zdanie jak ten temat jest odbierany przez władze wyższych instancji.
   Do tematu szkół zawodowych i edukacji w naszym mieście chcemy wrócić na przełomie sierpnia – września, kiedy ludzie wrócą z urlopów)
 • Program ochrony środowiska,
   (a zwłaszcza recykling, ochrona powietrza, zieleń, zabezpieczenia na wypadek sytuacji kryzysowych i podnoszenie świadomości obywatelskiej w tej dziedzinie)
   
  Kolejne zadania będą realizowane częściowo z Akcji: " Masz głos, masz wybór" a w części w ramach Ośrodka Kreatywności Obywatelskiej:
 • Współpraca władz Miasta Bielska -Białej z bielskimi organizacjami pozarządowymi
   (a zwłaszcza tworzenia zespołów doradczych. Z informacji podawanych przez Prezydenta Miasta dowiedzieliśmy się, że przy Prezydencie działa zespół ds. osób niepełnosprawnych i ma bardzo dobre wyniki. Uważamy, że informacja publiczna w tym temacie jest niezadowalająca.
   Odczuwamy braki w tworzeniu innych zespołów i niewystarczającą współpracę z trzecim sektorem
   W 2007 roku podjęliśmy się organizowania spotkań mających na celu wypracowanie postulatów, o których rozważenie prosiliśmy p. Prezydenta Jacka Krywulta i p. Przewodniczącego Wiesława Handzlika.
   Roczny Plan Współpracy z NGO opracowano bez uwzględnienia postulatów zgłoszonych przez przedstawicieli 30 bielskich organizacji. Postulaty były zgłaszane w obecności p. Senator Mirosławy Nykiel)
 • Pas startowy w Aleksandrowicach
   ( zbadanie, jakie są plany w tym temacie, czy prawdą jest, że planuje się zaniechać inwestycji na tym terenie i rozparcelować te tereny pod budownictwo mieszkalne)
 • Budowa sali wystawienniczo -sportowej
   ( ogólnie zbadanie, zwłaszcza, zbadanie możliwości dotrzymania terminów, pozyskania środków i społecznego odbioru tego zadania )
 • Przebudowa podstocza
   (z analizą możliwości wprowadzenia oczekiwanych na tych terenach miejsc dla sportu ekstremalnego z przyjrzeniem się i zbadaniem obaw użytkowników tras turystycznych i oceny dokonanej przez zwolenników ochrony środowiska)

(Opracowanie przesłano do wiadomości bielskich organizacji uczestniczących w monitoringu.) Sporządziła:[Władysława Pabijan]

Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla im. Wojewody Grażyńskiego