Pomiń menu

Skarżysko: Sesja pełna wyzwań

Głównym celem przedkładanego projektu porządku obrad XXVI sesji Rady Miasta Skarżyska –Kamiennej w dniu 31.07.2008 są kolejne zmiany w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007 – 2011. Ostatnia zmiana w tej uchwale została zapisana na sesji w dniu 26.06.2008. To świadczy, że budżet miasta jest bardzo odporny na często wprowadzone zmiany, które usprawniają poprzednio wprowadzone poprawki. Ważne jest, aby zmiany mniej interesujące były zastąpione wersją lepszą bardziej interesującą. Pytanie brzmi, kiedy ruszy ten plan.

Radni zainteresują się również sprawami społecznymi. Program sesji przewiduje przyjęcie uchwały o charakterze pomocy socjalnej w sprawie: przyznawania stypendiów i zasiłków szkolnych, ustalenia zasad odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach i w sprawie korzystania z wyżywienia pracowników w przedszkolach.
 
Odczuwana przez samych radnych niechęć społeczna do aktywności jest tematem, jaki został opisany w „Programie aktywności lokalnej – lata 2008 – 20013”. Założenie programowane w zakresie aktywności mają zachęcić społeczeństwo do przejawiania inicjatyw obywatelskich. Ten pakiet aktywności nie dotyczy radnych. Radni zaświecą zielone światło, aby umożliwić wdrożenie w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, chodzi o „Centrum” miasta oraz o podjęcie decyzję w sprawie finansowania tego zadania.  Po tej decyzji ruszy na plac budowy ciężki sprzęt, twierdzą z przymrużeniem oka radni..

Głównym tłem sesji będzie zmiana uchwał w sprawie powołania stałych Komisji RM oraz dokonania wyboru przewodniczącego tych komisji. Ten plan jest ustalony w ostatnie części porządku obrad. W uzupełnieniu informacji dodam, że w tej sprawie radni nie prowadzili szerszych konsultacji. Znane są próby proponujące radnym koalicji większości pojedyncze negocjacje, wszelkie pojedyncze próby w ustaleniach personalnych zostały odrzucone. .

Projekt nowego układu personalnego przewiduje, że pracami w komisjach będą kierować.. 

Komisja Rewizyjna
Andrzej Kazanowski

Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Marek Miernik

Komisja Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Współpracy z Zagranicą
Jarosław Tarasiński

Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Rekreacji
Halina Karpińska

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Praworządności
Joanna Robakowska

Komisja Ładu Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska
Lubosław Langer

Nowa sytuacja w Radzie Miasta Skarżyska – Kamiennej wymaga od radnych i nie tylko, bo też od prezydenta i jego zastępców, sekretarza i skarbnika wysiłku, poświęcenia. Nowe wyzwania podjęte w ostatnich miesiącach w Radzie Miasta są też sprawdzianem wiedzy, umiejętności współdziałania radnego z mieszkańcami a od prezydenta otwartości na takie współdziałanie. 

Wojciech Markiewicz 

Grupa Społeczna – Miasto Wspólne