Pomiń menu

DZIAŁANIA FUNDACJI INICJATYW OBYWATELSKICH IM. MARCINA FUHRMANNA

 

Fundacja Inicjatyw Obywatelskich Marcina Fuhrmanna w Chojnicach przystąpiła do ogólnopolskiej akcji organizowanej pod auspicjami Fundacji im. Stefana Batorego „Masz głos, masz wybór”, ponieważ cele akcji wpisują się w ustalone przez fundatorów zadania statutowe naszej organizacji. Obejmują one bowiem m.in.:

  1. Organizowanie wsparcia dla projektów działań obywatelskich.
  2. Monitoring obowiązujących regulacji prawnych.
  3. Prowadzenie akcji informacyjnych.
  4. Działanie na rzecz poprawy stanowionego prawa i jakości jego stosowania.
  5. Wspomaganie obywatelskiej kontroli nad władzami wszelkich szczebli.

Debata pomiędzy mieszkańcami Chojnic oraz burmistrzem Arseniuszem Finsterem odbyła się 28 maja 2008r. i dotyczyła dwóch tematów, których wybór poprzedzony został działaniami angażującymi społeczność lokalną – sondażem publicznym na temat realizacji zadań przypisanych prawem Gminie Miejskiej Chojnice.

W ankiecie udział wzięło 508 chojniczan, głównie w trakcie publicznie zorganizowanego ankietowania na ulicach miasta. Dla ustalenia tematu debaty Fundacja Fuhrmanna postanowiła połączyć dwie dziedziny, z których jedna (zagospodarowanie przestrzenne) była oceniona przez respondentów bardzo pozytywnie, zaś druga (mieszkalnictwo) spotkała się z najniższym poziomem akceptacji. Całość tematu postanowiono uzupełnić o problematykę barier architektonicznych, tak istotnych z punktu widzenia integracji osób niepełnosprawnych.

Hasło debaty „Jak powinny wyglądać Chojnice” jak i wybrane wg powyższych reguł tematy spotkały się również z pozytywną oceną władz miasta, które postanowiły przyjąć zaproszenie Fundacji i poddać się ocenie obywateli w trakcie powszechnego spotkania.

Podczas debaty, która odbyła się w Szkole Muzycznej, udział wzięła spora grupa ok. 80 chojniczan. Moderator spotkania Zdzisław Tabath zapoznał obecnych z zasadami spotkania ujętymi w specjalnym regulaminie. Jego rygorom zgodził się również poddać główny gość debaty burmistrz Chojnic dr Arseniusz Finster, któremu towarzyszyła liczna świta współpracowników, w tym m.in. zastępca burmistrza Jan Zieliński, dyr. Gospodarowania Przestrzenią i Nieruchomościami Jacek Marczewski oraz dyr. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Jarosław Rekowski. Większa część dyskusji została zdominowana problematyką barier dotykających osoby niepełnosprawne i to nie tylko tych stricte architektonicznych. Swoje stanowisko na temat oceny stanu obecnego i planów na przyszłość w tej dziedzinie przedstawił zastępca burmistrza Jan Zieliński, którego wypowiedź uzupełnił następnie sam burmistrz. Zgromadzeni żywiołowo i bez skrępowania podjęli temat. Posypały się postulaty, w których wnioskujący zgłaszali potrzeby, ale także własne propozycje służące usprawnieniom bądź rozwiązaniom istniejących problemów. Każda z propozycji była na bieżąco komentowana przez burmistrza Finstera i jego współpracowników. Zwracał on uwagę na stan ogólny w zakresie dostępności przestrzeni publicznej dla niepełnosprawnych w mieście, jak i postęp, jakiego w tym zakresie w ciągu ostatnich lat władze samorządowe dokonały.

W sumie pierwszy temat debaty przeciągnął się znacznie, przekraczając czas który wyznaczyli sobie w tym zakresie organizatorzy. Z drugiej strony poziom debaty był stosunkowo wysoki, merytoryczny i nacechowany szukaniem tego, co w ocenie wspólne.

Po przerwie problematykę mieszkalnictwa i zagospodarowania przestrzennego połączono, aby usprawnić tok debaty. Organizatorzy liczyli na pewne przyspieszenie dyskusji, ale późna pora i zauważalne zmęczenie nie pozwoliło na pełne odniesienie się do wszystkich kwestii związanych z tematem.

Niemniej poruszono najbardziej drażliwe sprawy: w szczególności ideę wzniesienia na miejscu obecnego CHDK nowego kompleksu budynków, obejmującego m.in. galerię handlową, temat związany z zasadami zbywania mieszkań komunalnych oraz kwestię historyczną związaną z wciąż istniejącym, a bardzo kontrowersyjnym nazewnictwem niektórych ulic (np. Armii Ludowej) – w tej sprawie padła propozycja, aby Fundacja Fuhrmanna spróbowała znaleźć platformę dla pogłębionej debaty w tym przedmiocie.

Równie trudny okazał się problem planowania przestrzennego w mieście, stanu przygotowania do uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy  i konsekwencji jego uchwalenia. W sumie, w tej części debaty, nie poruszono wielu kwestii. Wiele z nich zostało zaledwie zasygnalizowane. Dlatego szybko padła propozycja, także ze strony Pana Burmistrza, aby do debaty w tym względzie możliwie prędko powrócić.

            Zgodnie z założeniami akcji „Masz głos, masz wybór” debatę zakończyło przyjęcie przez włodarza miasta w formie stosownej deklaracji zobowiązań w zakresie spraw, które pojawiły się w trakcie debaty, a które pozostają w granicach jego gestii i możliwości. Burmistrz Finster podjął wyzwanie i zobowiązał się do permanentnej likwidacji najbardziej uciążliwych barier architektonicznych, a przede wszystkim do:

  1. Przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych fosy staromiejskiej, w której mieści się podium koncertowe.
  2. Zbudowania w mieście do końca swojej kadencji toalety  przystosowanej również dla osób niepełnosprawnych.
  3. Poprawy dostępności pomieszczeń w Gimnazjum nr 1 dla uczniów klas integracyjnych.

Spotkanie skończyło się późnym wieczorem, chociaż spora grupa uczestników rozmawiała wciąż o wielu sprawach. Powszechnie chwalono organizatorów za pomysł i sposób jego wykonania. Sama fundacja zdaje sobie jednak sprawę, iż wiele jest jeszcze do poprawienia.

                        Pokłosiem pierwszej debaty obywatelskiej w Chojnicach jest ponadto lista 17 postulatów mieszkańców Chojnic, jakie fundacja wynotowała w trakcie spotkania. Zostały one przekazane w piśmie do burmistrza i będą stanowiły przyczynek do kolejnych zmian poprawiających jakość życia obywateli naszej społeczności lokalnej.

Oto treść wspomnianych postulatów, które zachęcają do realizacji następujących kwestii:

1. Likwidowania barier w dostępie do cywilizacji dla podopiecznych Warsztatów    Terapii Zajęciowej, którzy nie mogą znaleźć pracy – rozbudowa tychże warsztatów. 

2. Rozwoju mieszkalnictwa chronionego – mieszkań dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.

3. Utworzenia Zakładów Aktywizacji Zawodowej.

4. Większej dyspozycyjności dla osób niepełnosprawnych w zakresie czasu pracy samochodu należącego do MOPS-u.

5. Uzgadniania dokumentacji budowlanych poprzez konsultacje z zespołem osób niepełnosprawnych – Komisją Pokonywania Barier Architektonicznych.

6. Poprawienia oznakowania dotyczącego komunikacji dla osób niepełnosprawnych w urzędach.

7. Zwrócenia uwagi na prawidłowe umiejscowienie skrzynek infrastruktury technicznej stwarzających bariery architektoniczne podczas modernizacji i budowy dróg oraz chodników.

8. Rozszerzenia zakresu komunikacji Urzędu Miejskiego z obywatelami za pomocą internetu.

9. Możliwości zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim.

10. Zniwelowania schody stanowiącej barierę dla wózków inwalidzkich przed Szkołą Muzyczną.

11. Powołania Społecznej Komisji Historycznej w celu analizy nazewnictwa ulic (Armii Ludowej, Nowotki i Findera) oraz rozwiązywania spraw dotyczących upamiętniania przeszłości historycznej (pomnik Bohaterów Armii Radzieckiej), a także cmentarzy.

12. Konieczności wzmocnienia ulic gruntowych w mieście.

13. Poddania pod dyskusję społeczną zasad wykupu mieszkań komunalnych (sposób wykupu mieszkań, gospodarka i zarządzanie).

14. Określenia strategii rewitalizacji Parku 1000 – lecia na najbliższy okres (palącym problemem zanieczyszczone Jezioro Zakonne i Struga Jarcewska).

15. Urządzenia osiedlowego, prototypowego, pilotażowego, regularnie sprzątanego parku dla psów.

16. Zagospodarowania przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego.

17. Udostępnienia mieszkań (hostelu) dla osób z problemami psychicznymi oraz dotkniętych przemocą.

Komitet Założycielski Fundacji Inicjatyw Obywatelskich Marcina Fuhrmanna w Chojnicach