Pomiń menu

Sesja pełna wyzwań

 (Aktualizacja)

Głównym celem przedkładanego projektu porządku obrad XXVI sesji Rady Miasta Skarżyska –Kamiennej w dniu 31.07.2008 są kolejne zmiany w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007 – 2011. Ostatnia zmiana w tej uchwale została zapisana na sesji w dniu 26.06.2008. To świadczy, że budżet miasta jest bardzo odporny na często wprowadzone zmiany, które usprawniają poprzednio wprowadzone poprawki. Ważne jest, aby zmiany mniej interesujące były zastąpione wersją lepszą bardziej interesującą. Pytanie brzmi, kiedy ruszy ten plan.

 

Radni zainteresują się również sprawami społecznymi. Program sesji przewiduje przyjęcie uchwały o charakterze pomocy socjalnej w sprawie: przyznawania stypendiów i zasiłków szkolnych, ustalenia zasad odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach i w sprawie korzystania z wyżywienia pracowników w przedszkolach.

 

Odczuwana przez radnych niechęć do aktywności społecznej jest tematem opisanym  w „Program aktywności lokalnej – lata 2008 – 20013”. Założenie programowane mają zachęcić społeczeństwo do przejawiania inicjatyw obywatelskich. Ten pakiet programowy nie dotyczy radnych. Radni zaświecą zielone światło, aby umożliwić wdrożenie w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, chodzi o „Centrum” miasta oraz o podjęcie decyzję w sprawie finansowania tego zadania.  Po tej decyzji ruszy na plac budowy ciężki sprzęt, twierdzą z przymrużeniem oka radni..

 

Głównym tłem sesji będzie zmiana uchwał w sprawie powołania stałych Komisji RM oraz dokonania wyboru przewodniczącego tych komisji. Ten plan jest ustalony w ostatnie części porządku obrad. W uzupełnieniu informacji dodam, że w tej sprawie radni nie prowadzili szerszych konsultacji. Znane są próby proponujące radnym koalicji większości pojedyncze negocjacje, wszelkie pojedyncze próby w ustaleniach personalnych zostały odrzucone. .

 

Projekt nowego układu personalnego przewiduje, że pracami w komisjach będą kierować.. 

 

Komisja Rewizyjna

 

Andrzej Kazanowski

 


Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

 

Marek Miernik

 


Komisja Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Współpracy z Zagranicą

 

Jarosław Tarasiński

 


Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Rekreacji

 

Halina Karpińska

 


Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Praworządności

 

Joanna Robakowska

 


Komisja Ładu Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

 

Lubosław Langer

 

 

Nowa sytuacja w Radzie Miasta Skarżyska – Kamiennej wymaga od radnych i nie tylko, bo też od prezydenta i jego zastępców, sekretarza i skarbnika wysiłku, poświęcenia. Nowe wyzwania podjęte w ostatnich miesiącach w Radzie Miasta są też sprawdzianem wiedzy, umiejętności współdziałania radnego z mieszkańcami. Wymagają one od prezydenta otwartości na takie współdziałanie. 

 

Wojciech Markiewicz

 

 

Grupa Społeczna – Miasto Wspólne