Pomiń menu

Deklaracja Wójta Gminy Postomino

 Wójt zadeklarował

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i aktywności Pieńkowo – Pieńkówko „Razem lepiej” w Pieńkowie uczestniczy w ogólnopolskiej akcji Masz głos, masz wybór. Akcja jest organizowana przez Fundację im. Stefana Batorego i Stowarzyszenie Szkoła Liderów. Jej celem jest zachęcenie Polaków do udziału w życiu publicznym, m.in. w wyborach samorządowych. Uczestnicy akcji (organizacje pozarządowe i grupy nieformalne z całej Polski) prowadzą w swoich miejscowościach działania na rzecz rozszerzenia debaty publicznej o lokalnych problemach i sposobach ich rozwiązywania, budowania dialogu pomiędzy władzami samorządowymi, a mieszkańcami oraz wzmacnianie poczucia współodpowiedzialności – wyborców i wybranych – za losy gminy. Akcja będzie prowadzona do kolejnych wyborów w roku 2010.

Dotychczas w ramach akcji nasze stowarzyszenie prowadziło aktywne działania profrekwencyjne, mające na celi zwiększenie udziału mieszkańców gminy w wyborach Wójta Gminy Postomino. Pierwsza i druga tura wyborów zakończyła się zwiększoną liczbą wyborców przy urnach wyborczych – 50,4%. Nie udało się przeprowadzić debaty przedwyborczej z przyczyn niezależnych od organizatora – jeden z kandydatów nie podjął współpracy.

Kolejnym etapem akcji Masz głos – masz wybór jest stworzenie dokumentu -deklaracji wójta zawierającego listę (maksymalnie pięciu) najważniejszych problemów naszej gminy, które w trakcie całej kadencji władze samorządowe będą starały się rozwiązać oraz maksymalnie 5 zadań, które planowane są do realizacji na 2008, a które pokazane zostały w programie wyborczym nowego wójta.

Rozmowy z Wójtem Gminy Postomino Januszem Bojkowskim, który w pełni akceptuje jawność pracy samorządu i prowadzoną akcję społeczną „Masz głos, masz wybór”, doprowadziły do wypracowania tego dokumentu.

Wprawdzie natłok obowiązków nowego gospodarza spowodował drobne opóźnienie w opublikowaniu deklaracji w sprawie realizacji zobowiązań przedwyborczych ówczesnego kandydata, a obecnego wójta, jednak mimo to powstał dokument,  z którego wiemy już, czego możemy spodziewać się w najbliższym czasie i do końca kadencji władzy samorządowej w gminie Postomino.

Za najważniejsze lokalne problemy wójt uważa:

– niewystarczająco rozwiniętą infrastrukturę rekreacyjno-sportową,
– zły stan dróg,
– niski stan obiektów kulturalnych (świetlice wiejskie),
– niewystarczającą ofertę spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży,
– niski stopień skanalizowania gminy.

W trakcie kadencji będzie starał się zniwelować te problemy poprzez:

– rozbudowę infrastruktury rekreacyjno-sportowej: budowę placów zabaw i boisk,
– systematyczną przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
– inwestycje poprawiające stan świetlic wiejskich oraz organizację ich pracy – stworzenie atrakcyjnej oferty dla mieszkańców gminy,
– utworzenie Domu Kultury w Postominie,
– rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej.

W roku 2008 wójt zamierza doprowadzić do:

– utworzenia placu zabaw w Postominie oraz przygotowania planu rozbudowy sieci placów zabaw oraz stref rekreacji na terenie gminy,
– przebudowy dróg gminnych w Marszewie,
– dokończenia przebudowy chodników w Postominie i Karsinie,
– rozpoczęcia przygotowania terenu pod budowę boisk sportowych w Chudaczewie, Pałowie, Jarosławcu i Pieszczu.

Dalszym działaniem naszego stowarzyszenia będzie monitoring deklaracji wójta i stworzenie raportu. Celem monitoringu jest sprawdzenie w jakim stopniu udało się wójtowi wykonać zobowiązania na 2008 r. zawarte w deklaracji.

Teresa Rysztak

Akcja  społeczna „Masz Głos- Masz Wybór” jest współfinansowana ze środków Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe oraz ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Środki Przejściowe PL 2005/017-488.01.01.01.

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i aktywności Pieńkowo – Pieńkówko