Pomiń menu

Protokół ze spotkania mieszkańców miasta Bielsko-Biała z przedstawicielami Rady Miasta

PROTOKÓŁ
ZE SPOTKANIA MIESZKAŃCÓW MIASTA BIELSKA -BIAŁEJ
Z PRZEDSTAWICIELAMI  RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ
SPOTKANIE ODBYŁO SIĘ  W DNIU 09.07.2008 O GODZINIE 17.00
W SIEDZIBIE OŚRODKA KREATYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ
W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY  UL. KOMOROWICKIEJ 15

Spotkanie odbyło się w ramach ogólnopolskiej akcji społecznej: „ Masz głos, masz wybór”.

Otworzyła je p. Władysława Pabijan – Koordynator Projektu Ośrodek Kreatywności Obywatelskiej i Przedstawicielka czterech bielskich organizacji pozarządowych realizujących w Bielsku-Białej Projekt: „ Masz głos, masz wybór”.

Powitała wszystkich przybyłych a w szczególności przedstawicieli Rady Miejskiej Bielska-Białej:

p. Jarosława Klimaszewskiego – Przewodniczącego Rady Miejskiej, radnego Klubu  Wyborczego Platforma Obywatelska RP ( III okręg wyborczy)

p. Andrzeja Gacka            – radnego Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość ( I okręg wyborczy)

p. Janusza Okrzesika        – radnego Klubu  Wyborczego Platforma Obywatelska RP (IV okręg wyborczy)

Następnie przedstawiła zebranym Kierowników Projektu Ośrodek Kreatywności Obywatelskiej, Prezesów bielskich NGO – uczestników Akcji.

W krótkim zarysie poinformowała zebranych, że w 2008 roku w ramach Akcji: „ Masz głos,. masz wybór ” bielskie organizacje będą kontynuowały część zadań monitorowanych w 2007 roku.

Należą do nich:

l  Przebudowa Placu Wojska Polskiego

W tym miejscu poinformowała zebranych, że w 12 grudnia 2007 roku odbyła się debata z udziałem znakomitych gości – autorytetów w dziedzinie zagospodarowania przestrzeni miejskiej.

Z niepełnych informacji, jakie posiadają organizacje monitorujące to zadanie wynika, że autor koncepcji architekt pan Stanisław Nastrypke wycofał się z wdrażania projektu do dalszej realizacji.

Zapowiedziała, że na ten temat wypowie się p. Jarosław Hess.

A o komentarz zostanie poproszony p. Przewodniczący Klimaszewski.

– Przebudowa ciągu pieszego ul. 11 Listopada – Przechód Schodowy

Poinformowała obecnych, że sprawa przebudowy tego ciągu budzi wiele kontrowersji zarówno wśród osób niepełnosprawnych jak i tych sprawniejszych i dziś jeszcze do tego tematu wrócimy.

– Budowa wiaduktu nad torami PKP na ul Wyzwolenia i włączenie ulicy Nowopiekarskiej do ulicy  Warszawskiej z wlotem do ulicy Czechowickiej.

Przebudowa wiaduktu  – to zadanie oczekiwane przez mieszkańców od wielu lat.

Sama ulica Nowopiekarska będzie przedmiotem szczegółowego badania

– Program SEKP

Do tego programu mieszkańcy zgłaszają pewne zastrzeżenia. Powiedziała…, my jeszcze nie bardzo jesteśmy zorientowani jak ten program w Bielsku-Białej funkcjonuje. Częściową wiedzę na ten temat ma kolega Bogdan Oś, który podzieli się nią z Państwem a do wątpliwości być może odniosą się tu obecni radni.

– Komisja Edukacji i Kultury – łączenie szkół o profilach zawodowych.

Poinformowała przybyłych, że osobiście monitoruje to zagadnienie w ramach Projektu Ośrodek Kreatywności Obywatelskiej. Ponieważ ten temat bulwersuje środowisko nauczycielskie, rodziców i uczni tych szkół oraz opinię publiczną, to trudno jest ten temat odizolować całkowicie od projektu akcji społecznej Masz głos, masz wybór. Powiedziała, że była obecna na wszystkich komisjach, na których był poruszany problem łączenie szkoły J. Tuwima z Zespołem Szkół Gastronomicznych i Handlowych oraz Szkoły Elektronicznej na ul. Lompy z Zespołem Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych na ul. Słowackiego. Monitorujący to zadanie będą się bacznie przyglądać w jakim kierunku zmierza postępowanie w tym temacie. Dodatkowo sprawie łączenia placówek oświatowych o profilu zawodowym poświęcimy  oddzielną debatę z udziałem wszystkich zainteresowanych, na która i Państwa zaprosimy.

– Komisja Ochrony Środowiska – program ochrony środowiska

W ramach tego zadania będziemy poświęcać czas na zbadanie realizacji programu recyklingu, ochrony wód i powietrza i badać programy edukacyjne w tym zakresie. Jest to również zadanie częściowo realizowane

z programu OKO, zwłaszcza program recyklingu natomiast programy promocji ochrony środowiska są realizowane w ramach akcji Masz głos, masz wybór.

– Współpraca z bielskimi organizacjami pozarządowymi.

Przypomniała, że w 2007 roku 32 bielskie organizacje spisały postulaty do Rocznego Programu Współpracy z trzecim sektorem. Postulaty złożono na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej p. Wiesława Handzlika i Sekretarza Miasta. Niestety tylko dwa postulaty zostały częściowo  uwzględnione a pozostałe  władze samorządowe całkowicie zlekceważyły. Powiedziała: mamy nadzieję, że nowy Przewodniczący Rady Miejskiej zechce przyjrzeć się tym postulatom a nowi przedstawiciele Rady Miejskiej wezmą je pod uwagę przy opracowywaniu nowego Rocznego Programu dla NGO na 2009 rok.

Poinformowała, że Wydział Spraw Obywatelskich rozesłał już do organizacji pozarządowych informacje

o możliwości włączenia się do konsultacji. Podkreśliła, że ma nadzieję, iż sprawy zmierzają w dobrym kierunku

– Pas startowy w Aleksandrowicach

W tym temacie w mieście krąży szereg informacji. Mówi się o rozparcelowaniu terenów Aeroklubu pod mieszkalnictwo mieszkaniowe. W każdej pogłosce jest trochę prawdy, dlatego monitorujący będą ten temat zgłębić korzystając z wiedzy radnych i zaprzyjaźnionych mediów.

– Przebudowa podstocza

Sprawa sportów ekstremalnych i budowa zaplecza rodzi szereg kontrowersji.

Jedni twierdzą, że podstocze jest w Programie Natura 2000 drudzy temu zaprzeczają a sprawa zagospodarowania jest odsuwana na kolejne lata. Temat ten rodzi szereg kontrowersji.

Sprawa sportów ekstremalnych i budowa zaplecza turystyczno -sportowego jest w wielu miejscach niespójna z informacjami podawanymi przez władze samorządowe i bielskich ekologów, dlatego postanowiliśmy, że poddamy tą sprawę szczególnemu zbadaniu.

– Budowa hali sportowo wystawienniczej

Jest to kolejny  temat do monitorowania w 2008 roku.

Tym zadaniem interesuje się wielu bielszczan, którzy do niego podchodzą z nutą niedowierzania.

Obawy idą w kierunku dotrzymania terminu jak i możliwości finansowych miasta  wykonania tej inwestycji.

Na zakończenie swojej wypowiedzi podziękowała za uwagę, zaprosiła kolegów do zajęcia miejsca za stołem i poprosiła o głos p. J. Hessa.

Przypomniała jeszcze, że mieszkańcy są głęboko zbulwersowani sytuacją, która ma miejsce po dodaniu do użytku schodów pomiędzy ul. 11 Listopada a 3 Maja, dlatego temat będzie dziś jeszcze poruszany.

Poprosiła również p. Przewodniczącego by wyraził zgodę na udzielenie głosu mieszkańcom, którzy przed spotkaniem zgłosili chęć do zabrania głosu.

Pan Hess

Podsumowując monitoring przebudowy Placu Wojska Polskiego,  poinformował zebranych o tym, że  we wrześniu 2007 roku w holu Urzędu Miejskiego obyła się prezentacja wybranych prac.

Zdaniem organizacji monitorujących to zadanie, prezentacja była źle przygotowana, nie zadbano o jej promocję, co ewidentnie wskazuje na to, że nie starano się nawet by dać możliwość przeprowadzenia społecznej debaty/ konsultacji.

Zapowiedziana w ogłoszeniu konkursowym debata z mieszkańcami tak naprawdę się nie odbyła.

Konkurs został ogłoszony 15 maja 2007 roku. Do 15 czerwca miały napływać zgłoszenia konkursowe a już 24 sierpnia miały już być gotowe projekty. Pośpiech organizacyjny wzbudził nie tylko nasze zastrzeżenia.

Konkurs rozstrzygnięto na początku września. Po przyjrzeniu się zaproponowanej koncepcji przystąpiliśmy do zorganizowania społecznej debaty. Odbyła się ona 12 grudnia 2007.

Była dość interesująca, żywa, wzbudzała wiele emocji.

Jest zapisana na filmie wykonanym przez telewizję Super Nowa.

Po dogłębnej analizie zaprezentowanej pracy podsumowaliśmy głosy przemawiające za koncepcją i głosy jej przeciwne.

Argumenty, które przemawiały za wybraną koncepcją:

– współgra z resztą sąsiadującego miejsca ( np. z granitową kostką pasującą do ul. 11 Listopada,)
– na środku ma być odtworzona stara pompa, którą ewentualnie można uzupełnić formą fontanny
– zostaną zamocowane świetliki – jest to element małej architektury
– pusta przestrzeń, która daje szansę na organizację wielu imprez plenerowych ( plac dając szansę na organizowanie imprez plenerowych powoduje, że tchnie w ten plac życie.)
– usunięcie z placu samochodów i budowa podziemnego parkingu
– pojawienie się nowej inwestycji, która ma zasłonić Klimczok
– oszczędna, nowoczesna forma ( nie szokuje, nie razi gustów estetycznych, daje łatwość w poruszaniu się)

Argumenty które były przeciwne kontynuowaniu wdrażania zaproponowanej koncepcji przebudowy:

– zabrakło analizy, po co taki plac jest potrzebny miastu i jego mieszkańcom
– nie było jasno sprecyzowane, czego od takiej przestrzeni oczekują zlecający to zadania
– obecni na debacie zastanawiali się czy opracowujący konkurs wiedzą jakie oczekiwania w tym zakresie mają sami mieszkańcy Bielska-Białej?
– Brak informacji, jak ten plac się będzie miał do propozycji Sfery II
– nie znaleźliśmy żadnej informacji o tym, że zlecając to zadanie w jaki kol wiek sposób analizowano jak przyciągnąć mieszkańców na taki plac i czy takie zadanie otrzymali opracowujący prace projektowe koncepcji przebudowy placu?
– plac nie harmonizuje z otaczającą zabudową, co wielokrotnie podkreślali uczestnicy debaty
– mówiono i podkreślano, że będzie to kolejna pustynia betonowa, na której pojawią się tylko kolejne  ogródki piwne.
– w okresie jesienno zimowym będzie to odpychająca przestrzeń, przez którą pod ścianami budynków będą przemykać mieszkańcy
– nie zaproponowano wystarczającej liczby elementów małej architektury ,
– brakuje zieleni i „czegoś” atrakcyjnego, czegoś, co byłoby elementem przyciągającym a nie odpychającym
– nie ma atrakcyjnych elementów, które zbudowałyby miejsce spotkań i to dla większych grup np dla całej rodziny, grupy znajomych, uczestników wycieczek i turystów
– projekt jest mało atrakcyjny,
– brak fontanny,
– plac powinien być miejscem dla całych rodzin a w takiej propozycji na ławkach ze świetlikami z ciepłym nawiewem będą się gromadzić jednolite grupy naszego miasta

Wypowiadający się powiedział: …, nie wnikamy, które argumenty są słuszne, które nie. Niepokojące jest to, (główny zarzut), że to my musieliśmy zorganizować taką debatę i to już po rozstrzygnięciu konkursu.

Takie debaty powinny się odbywać przed ogłaszaniem konkursu. Powinny dawać szansę na wypowiedzenie się szerszej grupie mieszkańców.

To temu powinny służyć spotkania, ankiety i inne formy komunikacji społecznej.

Zabrakło dyskusji z mieszkańcami okolicznych budynków, nikogo nie zapytano czego oczekują mieszkańcy.

Zabrakło również dyskusji po konkursie. A to jest już bardzo niepokojące. Wymiernym efektem naszej debaty jest to, że podobno architekt p. S. Nastrypke – autor wybranej koncepcji wycofał się z jej wdrażania.

Powiedział: powinna być ciągła dyskusja. Powinno się przyciągać mieszkańców do włączania się w sprawy miasta a nie ciągle ich odrzucać.

Można wyznaczyć specjalne miejsce na stronie internetowej, poświęcone zagadnieniu przebudowy tego placu, tak by mieszkańcy mogli wypowiedzieć się, zacząć myśleć i dyskutować o swoim mieście.

Jest to dobry pomysł dla władz miasta, które powinny starać się przyciągać mieszkańców a nie usilnie ich odpychać. Można zrobić przy tym temacie dobrą promocją, co ożywiłoby mieszkańców Bielska-Białej.

W trakcie wypowiedzi p. J. Hessa  padła informacja, że wiadomość o wycofaniu się p. S. Nestrypke jest nie do końca prawdziwa, dlatego p. Hess poprosił p. Przewodniczącego Jarosława Klimaszewskiego o doprecyzowanie swojej wypowiedzi.

Pan Jarosław Klimaszewski:

Jeśli chodzi o p. Nestrypke, rzeczywiście wycofał się z dalszych prac. Jednocześnie miasto ma prawo dysponowania tą koncepcją. Co się dalej stanie?