Pomiń menu

List otwarty uczestników Akcji Masz Głos – Masz Wybór w Tarnobrzegu

List otwarty do Przewodniczącego Rady Miasta Tarnobrzega

 

Jako przedstawiciele tarnobrzeskich organizacji pozarządowych, jesteśmy zaniepokojeni – pojawiającymi się w ostatnim czasie w lokalnych mediach – informacjami, dotyczącymi podejrzenia złamania zapisów ustawy o samorządzie gminnym przez radnych Jacka Sadrakułę i Tomasza Pawlika.

 

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym w art. 24 f czytamy: Radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności. Opierając się na informacjach prasowych oraz po zapoznaniu się z oświadczeniami majątkowymi wspomnianych radnych za rok 2007, uważamy, że mogło dojść do naruszenia przepisów ustawy.

Radny Jacek Sadrakuła w swoim oświadczeniu wykazał, że prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Euro Szkoła Bis, zlokalizowaną w budynku przy ul. Św. Barbary 1C. Jak wynika z informacji zamieszczonych w dzienniku (Echo Dnia z 07.07.2008) nieruchomość, w której znajduje się szkoła, jest własnością gminy Tarnobrzeg, a radny jedynie ją dzierżawi.

 

Podobnie przedstawia się sytuacja radnego Tomasza Pawlika, który w swoim oświadczeniu majątkowym za rok 2007, wykazał że prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Grupowa Praktyka Lekarska Centrum Medyczne Puls 1 w budynku przy ul. 1 Maja 9. Analogicznie jak w przypadku radnego Sadrakuły, działalność prowadzona jest w nieruchomości będącej własnością gminy Tarnobrzeg (Echo Dnia z 16.08.2008).

Uważamy, że obie sytuacje są dwuznaczne i nieetyczne z punktu widzenia mieszkańców miasta, a także rodzą podejrzenia, że doszło do złamania ustawy o samorządzie gminnym. Dlatego zwracamy się do Pana Przewodniczącego o wyjaśnienie powyższych informacji, które mogą negatywnie wpłynąć na wizerunek Rady Miasta, a co za tym idzie całego miasta Tarnobrzega i jego mieszkańców.

 

Grzegorz Lipiec – Prezes Tarnobrzeskiego Stowarzyszenia Kulturalnego
Maciej Matyka – Prezes SIO „Tak dla Tarnobrzega”

 

PS. kopia listu została wysłana do wiadomości Wojewodzie Podkarpackiemu.

 

Tarnobrzeska Rada Organizacji Pozarządowych