Pomiń menu

@ktywny Radzyminiak – już rusza

 @ktywny Radzyminiak to projekt realizowany przez Stowarzyszenie "Radzymińskie Forum" dzieki dotacji otrzymanej od Fundacji im. Stefana Batorego.

Projekt składa się z 4 komponentów:

1. „Impuls dla osiedla” – zasadnicza część projektu. Jest to cykl działań zmierzający do powołania przez gminę jednostek pomocniczych w postaci rad osiedlowych. W gminie Radzymin istnieją już sołectwa, jednak w 10-tysięcznym mieście wciąż nie ma ich odpowiedników – rad osiedlowych. „Impuls dla osiedla” ma na celu rozbudzenie potrzeby powołania takich rad zarówno po stronie mieszkańców, jak i przedstawicieli władz samorządowych.

2. „Edukacja obywatelska” – działania mające na celu objaśnienie mieszkańcom podziału kompetencji pomiędzy poszczególnymi szczeblami samorządu terytorialnego, poszczególnymi organami danego szczebla (w tym kompetencje rad osiedlowych) oraz struktury i sposobu uchwalania budżetu gminy.

3. „Radny kontaktuje” – to działanie mające na celu zachęcenie wszystkich radnych do założenia skrzynek poczty elektronicznej (imienne maile) oraz regularnego ich sprawdzania i komunikowania się za ich pośrednictwem z mieszkańcami, jak również ustanowienia stałych dyżurów (najlepiej w godzinach umożliwiających jak najszerszy kontakt z mieszkańcami).

4. „Monitoring pracy randnych”. Chcąc zmobilizować radnych do bardziej wytężonej pracy oraz wdrażania standardów z poprzedniego punktu, organizator przewiduje przyznanie statuetki trzem najciężej pracującym radnym oraz antynagrody temu, który nie wykazuje się żadnymi efektami pracy (bądź najmniejszymi). Statuetka będzie przyznawana w oparciu o ustalone obiektywne kryteria (w dalszej części wniosku).

Już wkrótce więcej szczegółów.

Koordynator projektu
Krzysztof Chaciński

Stowarzyszenie "Radzymińskie Forum"