Pomiń menu

Jak SEEiK zaplanował działania w Gminie Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie

Jak Stowarzyszenie SEEiK realizuje akcję w Gminie Mrągowo ?

Harmonogram realizacji akcji w ramach programu „Masz głos-masz wybór”

27 kwietnia – 12 maja 2009 r. – przeprowadzenie ankiet, identyfikacja problemów
22 maja- spotkanie w miejscowości Marcinkowo
29 maja- spotkanie w miejscowości Szestno

maj-październik – kampania prowadzona wśród mieszkańców Gminy Mrągowo majce na cele zainteresowanie ich problemami lokalnymi.
kwiecień- październik- gromadzenie danych dotyczących problemów społecznych w Gminie Mrągowo
listopada- debaty w 3 miejscowościach podsumowujące  akcją „Masz głos-masz wybór” w Gminie Mrągowo , przedstawienie opublikowanego raportu

Opis realizacji  projektu „Masz głos- masz wybór” w Gminie Mrągowo  w 2009r.
W Gminie Mrągowo, w województwie warmińsko-mazurskim w roku 2009 przeprowadzone zostaną działania w ramach akcji „Masz głos-masz wybór”.

W miesiącu maju zostaną  zorganizowane  2 debaty z udziałem mieszkańców w miejscowościach Marcinkowo ( 15 maja) ; Szestno (29 maja)  na temat lokalnych problemów.

Do udziału w debatach zostaną zaproszeni mieszkańcy Gminy Mrągowo oraz władze gminy i radni. Działania te poprzedzone zostaną badaniem ankietowym, które będzie polegało na odpowiedzi (anonimowo) na postawione pytania .

Pytania będą dotyczyły dziedzin, którymi zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym z dn. 8 marca 1990 r. (Dz.U.z 2001 r. , Nr.142, poz.1591  z późn. zm.), w szczególności art.7 odnoszący się do zaspokojenia potrzeb wspólnoty rozumianych jako zadania własne gminy, tj.:
  1)   ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
  2)   gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
  3)   wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
  4)   lokalnego transportu zbiorowego,
  5)   ochrony zdrowia,
  6)   pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
  7)   gminnego budownictwa mieszkaniowego,
  8)   edukacji publicznej,
  9)    kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
  10)  kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
  11)  targowisk i hal targowych,
  12)  zieleni gminnej i zadrzewień,
  13)  cmentarzy gminnych,
  14)   porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
  15)  utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
  16)  polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
  17)   wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;
  18)  promocji gminy,
  19)  współpracy z organizacjami pozarządowymi,
  20)  współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

W maju – październiku 2009 r.  będzie prowadzona kampania informacyjna wśród mieszkańców Gminy Mrągowo mająca na celu zwiększenie zainteresowania problemami lokalnymi. W maju równolegle planowane jest informowanie o parlamencie europejskim i znaczenia wyborów dla Zjednoczonej Europy.

Akcję informacyjną będziemy prowadzili:

1. W ramach spotkań z mieszkańcami na terenie gminy Mrągowo;
2. Na łamach czasopisma internetowego „Stowarzyszenie Edukacji Ekologicznej i Kulturalnej SEEiK” oraz czasopisma „Zapiski Mazurskie”.
3. Poprzez akcję ulotkową, plakaty i sieć Internet – bloog  Stowarzyszenie „SEEiK

1 czerwca 2009 r. zostanie do władz Gminy Mrągowo i rady Gminy Mrągowo skierowane pismo z postulatami mieszkańców.

W listopadzie zostaną zorganizowane 3 debaty z udziałem mieszkańców i władz gminy, na których omówione zostaną problemy poruszone w okresie realizacji oraz przedstawiony zakres zmian, który się przez ten okres dokonał ( od chwili złożenia postulatu).

Na ostatnim listopadowym spotkaniu wójt Gminy Mrągowo zostanie poproszony o podpisanie deklaracji rozwiązania kilku głównych  spraw, a także obietnicą powtórzenia debaty w roku 2010 oraz przedstawienia wyników  monitoringu z realizacji przedstawionych postulatów.

Podsumowanie działań w III roku kadencji 2006-2010.

Działania prowadzone w ramach akcji „Masz głos-masz wybór” mają przyczynić się do budowania platformy wymiany informacji pomiędzy urzędem a obywatelami, a co szczególnie  ważne, stać się punktem formułowania postulatów rozmaitych środowisk wobec władz Gminy Mrągowo .

Stowarzyszenie SEEiK chcąc  zachować bezstronność w organizacji  akcji, unikając konfliktu z władzami gminy oraz dbając o własną wiarygodność zastosuje następujące standardy :
1. osoby zaangażowane w organizację akcji ze strony Stowarzyszenia SEEiK ( tj. Marcin Łupkowski, Anna Sobiech ) zdeklarują na piśmie oświadczenie, że nie będą kandydować w wyborach samorządowych w gminie Mrągowo w roku 2010.

2. zostanie powołany komitet monitorujący złożony z :
– 1 przedstawiciela Gminy ;
– 1 przedstawiciela  Rady Gminy ;
– 2 mieszkańców Gminy Mrągowo ;
– 1 osoby reprezentującej   Stowarzyszenie SEEiK;

3. raport przed drukiem będzie musiał podlegać autoryzacji, do której będzie  przysługiwało  prawo każdemu mieszkańcowi gminy.
Raport będzie wyłożony w sekretariacie Urzędu Gminy Mrągowo; sołectwach; biurze Stowarzyszenia SEEiK .
Raport  zostanie opublikowany do listopada 2009 roku. Raport  będzie udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy Mrągowo, siedzibach sołectw,  biurze Stowarzyszenia SEEiK.

W trakcie akcji  będą rozmieszczane plakaty informujące o akcji „Masz głos-masz wybór” na terenie Gminy Mrągowo , oraz inne materiały związane z akcją.
Projekt jest częścią ogólnopolskiego programu  „Masz głos-masz wybór” realizowanego przez Fundację Batorego  i Stowarzyszenie Szkoła Liderów.

Jak działamy?

tak wygląda nasze biuro czynne w poniedziałki, wtorki i piątki od 16.00. Zainteresowanych zapraszamy, czasem warto jednak umówić się wcześniej telefonicznie lub mailowo, bo nie zawsze możemy być, czasem jesteśmy w terenie.
Podaję dane kontaktowe:
Email:[email protected]
Tel. 500 571 234
Serdecznie Państwa Zapraszamy,
Wszystkie uwagi mogące mieć znaczenie i dotyczą akcji „Masz głos Masz wybór” w Gminie Mrągowo zostaną uwzględnione.

O akcji piszemy w naszym codzienniku internetowym: www.seeik.webpark.pl oraz na bloogu www.seeik.bloog.pl . Zapraszamy. Pisaliśmy również w naszym czasopiśmie „Zapiski Mazurskie” (Nr 2 – 3 z 10 marca 2009 r. Nr ISSN 1689-8745).