Pomiń menu

Gmina Mrągowo: Debata w Marcinkowie już za nami

22 maja 2009 roku w ramach ogólnopolskiej społecznej akcji „Masz głos Masz wybór” spotkaliśmy się w Marcinkowie z mieszkańcami i władzami Gminy Mrągowo.

Wśród gości był Wójt Gminy Mrągowo Pan Jerzy Krasiński, Przewodniczący Rady Gminy Mrągowo Pan Sławomir Olender, Kierownik Referatu Rolnictwa, Kształtowania Środowiska i Gospodarki Komunalnej Pan Roman Wołosz, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pan Józef Maciejewski, Dyrektor Samorządowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Mrągowo Pan Bogdan Kossakowski oraz Pan Stanisław Bułajewski, dr prawa, pracownik Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, nauczyciele oraz mieszkańcy.

W trakcie debaty wójt przedstawił dotychczasowe działania podejmowane przez samorząd.

Za rzecz zadowalającą mieszkańcy i samorząd uznali zakup komputerów do szkół i wyposażenie sal komputerowych w nowoczesny sprzęt teleinformatyczny.

Mieszkańcy wspólnie z samorządem podnieśli temat tworzenia systemowych rozwiązań dla tworzenia bazy dla oświaty. Podkreślili, że rząd wprowadza reformy, ale nie idą za nimi pieniądze, ani nie ma dość dobrze przygotowanej lokalnie bazy, która umożliwiłaby samorządowi na realizację założeń w sposób dostatecznie dobry, stąd rozliczne trudności na tym polu. Zdaniem zebranych polityczne hasła powinny mieć poparcie w realiach tu na dole.

Mieszkańcy za główne palące problemy uznali konieczność wykonania remontu Sali gimnastycznej w Marcinkowie, która służy nie tylko do ćwiczeń dla dzieci, ale również za miejsce do różnych spotkań integracyjnych mieszkańców oraz dobudowanie do budynku szkoły podstawowej stołówki.

Poruszany był również temat przebiegu trasy drogi krajowej nr 16 przez teren Gminy Mrągowo. Pan Roman Wołosz przedstawił możliwe warianty przebiegu trasy. Wyjaśniło to zebranym osobą stan faktyczny związany z drogą, ponieważ do tej pory nie mieli dostatecznej wiedzy w tym zakresie.

Innym z kolei problemem okazało się budowanie wiatraków na terenie gminy Mrągowo. Wiatraki mają służyć do tworzenia energii elektrycznej, ich budowę prowadzi prywatna firma. Realizacja inwestycji oznacza dla gminy wpływy z podatków i opłat rzędu 4 000 000 rocznie, co oznacza, że w obecnej sytuacji kondycja finansowa gminy uległa by poprawie. Mieszkańcy przyznali, że kwestia finansowa jest tu bardzo ważna i taki dochód gminy jest zadowalający.

Kolejna kwestia dotyczyła funduszy unijnych. Ich wykorzystanie nie jest zadowalające. Składa się na to kilka kwestii. Po pierwsze zbyt wysokie wkłady własne do inwestycji – przy występujących wielu potrzebach, np. Gmina otrzymała dofinansowanie w Programie „Blisko boisko”, ale musiała zrezygnować z dotacji z powodu braku środków własnych. Nie może też skorzystać z pieniędzy na Program „Orlik 2012”, ponieważ nie stać samorządu na pokrycie wkładu. W Gminie brakuje profesjonalnych boisk. Zainteresowanie sportem jest. Dzieci ze szkół uczestniczą wielu wymianach młodzieży z krajami europejskimi.

Budowa Góry Czterech Wiatrów jest zadowalająca mieszkańców, jednak zdają sobie oni sprawę, że inwestycja ta spowodowała duży dług i konieczność zaciągania kredytów. Górka jest atrakcją turystyczną nie tylko Gminy Mrągowo, ale również mieszkańców całego powiatu. To pierwsza inwestycja, która faktycznie przyczynia się do przedłużenia sezonu turystycznego na miesiące zimowe.

Temat ten wśród mieszkańców jest dość żywy. Wiele głosów mówi, że z powodu górki nie możliwy jest dalszy rozwój i jej funkcjonowanie spowodowane krótkimi zimami i brakiem śniegu powoduje długi. Poniżej prezentujemy faktyczne koszty budowy Góry Czterech Wiatrów.

„BUDOWA INFRASTRUKTURY OŚRODKA SPORTÓW ZIMOWYCH GÓRA CZTERECH WIATRÓW"

Podstawą rozpoczęcia inwestycji był opracowany przez  gminę „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  terenów rekreacyjnych „Góra  Czterech Wiatrów" w obrębie  Probark gmina Mrągowo", którego przedmiotem ustaleń jest wprowadzenie terenów urządzeń i budowli służących obsłudze wypoczynku oraz uprawianiu sportów zimowych i letnich, a także wybudowane w 2003r. 4,75 km sieci sanitarnej z dwiema przepompowniami strefowymi łączące Górę Czterech Wiatrów z ul. Giżycką na łączną kwotę 1.245.139,22 zł  (w tym 634.343 zł. w ramach otrzymanych środków finansowych z PHARE 2000). Realizacja zadania inwestycyjnego „Budowa infrastruktury ośrodka sportów zimowych Góra Czterech Wiatrów" została podzielona na następujące trzy etapy:

Etap I

Roboty budowlane rozpoczęto dnia 03.09.2004r.,  zakończono 10.12.2004r.
Wykonawca – wybrany drogą przetargu nieograniczonego – Ekomelbud S. A. Mrągowo.
Całkowity koszt zadania inwestycyjnego – 2.398.723,89 zł.

Źródła finansowania:

Środki pozyskane z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu- 399.300,00 zł.
Środki pozyskane z  Kontraktu Wojewódzkiego  – 1.157.230,00 zł.
Środki Urzędu Miasta Mrągowo- 550.443,25 zł
Środki własne Urzędu Gminy Mrągowo- 291.750,64 zł.

Uzyskane efekty rzeczowe:

-wyciągi narciarskie – szt.2,
-naśnieżnie – instalacja wodna i powietrzna – 1196 mb,
-linia kablowa inst. elektrycznej – 3.200 mb,
-sieć wodociągowa PCV 225 – 1.154 mb,
-sieć wodociągowa PCVI10 – 1.599 mb,
-stacja podwyższonego ciśnienia- l kpl,
-oświetlenie zewnętrzne – szt.24,
-zakup ratraka, skutera, lanc do naśnieżania, tyczek i materacy ochronnych.

Etap II

Roboty budowlane rozpoczęto 06.10.2005r., zakończono 26.10.2006r. Wykonawca wybrany drogą przetargu nieograniczonego – Ekomelbud  S. A. Mrągowo.  

Całkowity koszt zadania inwestycyjnego – 1.301.106,68 zł.

Źródła finansowania:

Środki pozyskane z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu- 200.000,00 zł.
Środki własne Urzędu Gminy Mrągowo- 1.101.106,68 zł                                               

Uzyskane efekty rzeczowe :
– droga dojazdowa o nawierzchni z płyt typu JOMB o dł. 620 m.,szer.5,0 m,
– plac parkingowy utwardzony o pow. l .820 m2,
– sieć wodociągowa o dł. 669 mb,
– budynek stróżówki – szt. l,
– czytniki elektroniczne – 2 kpl.

Etap III

Decyzją   Zarządu   Województwa   Warmińsko-Mazurskiego   wniosek   Gminy   Mrągowo dotyczący  realizacji  Etapu III  został przyjęty   do  programu Phare 2003/004-379/01/08 „Wdrażanie ZPORR na poziomie centralnym i regionalnym w zakresie pomocy technicznej". Poprawnie wykonany wniosek wraz ze studium wykonalności realizacji Etapu III został złożony  20.02.2006r.   do   Europejskiego   Funduszu  Rozwoju   Regionalnego  w  ramach Priorytetu    l    –    Rozbudowa    i    modernizacja    infrastruktury    służącej    wzmacnianiu konkurencyjności   regionów   i   Priorytetu   3   –   Rozwój    lokalny   celem   otrzymania dofinansowania   ze   środków   ZPORR   2004-2006. W   wyniku   przeprowadzonej   oceny merytorycznej i technicznej przez panel  Ekspertów wniosek został bardzo wysoko oceniony i otrzymał 47,66 pkt, co stanowi 91,66 % maksymalnej ilości punktów. 05.10.2006r. został przekazany   pod   obrady   Regionalnego   Komitetu   Sterującego   (RKS)   ds.   Rozwoju  Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Pozytywna decyzja  RKS-u umożliwiła otrzymanie środków ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Zakres rzeczowy:
-budowa  budynku  kubaturowego  obsługującego osrodek,
-budowa toru saneczkowego, trasy pieszo-rowerowej, pieszej, rowerów górskich,
-montaż wyciągu narciarskiego dla dzieci,
-montaż Snow-Parku,
-wykonanie sztucznej nawierzchni z igielitu,
-zakup armatury do naśnieżania oraz materiałów zabezpieczających stoki,
-przygotowanie podłoża pod plażę oraz lodowisko.  

Zakres robót zrealizowanego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa infrastruktury ośrodka sportów zimowych Góra Czterech Wiatrów – Etap III" w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu – 3 Rozwój Lokalny ZPORR 2004-2006 oraz ze środków budżetu państwa Nr Umowy: Z/2.28/III/3.1/013/06/U/88/06 :

1.Nawierzchnia polbruku -207 m2,                                                                  
2. Wjazd do budynku z płyt typu „EKO" – 118 m2,                                         
3. Parking z płyt typu JOMB – 4410 m2,                                                   
4. Nawierzchnia z igielitu – 2830 m2                                                
5. Odwodnienie stoku – 360 mb,                                             
6. Powierzchnia lodowiska -1250 mb,                                        
7. Podłoże pod plażę – 600 m2
8. Snowpark – 1800m2,                                                                
9. Trasa piesza szer. 3m. – L- 144m,                                          
10.Trasa rowerów górskich szerokość 3m-L-900 m,                     
11 .Trasa pieszo-rowerowa 3m – L-1800 m,                                  
12. Tor saneczkowy szerokość 3,3 m – L-213 m,                             
13. Zakup armatki do zaśnieżania, typ Lenko  Nr 6856 -1 kpl,
14.Zakup Lancy do zaśnieżania typ Lenko Nr 6909 – szt.1,
15. Zakup Akcesorii zabezpieczających stoki:
-siatka -12 szt.,
-tyczki -120 szt.,
-wieszaki-60 szt.
16.Zakup wyciągu narciarskiego dla dzieci -1 kpl.

Łączny całkowity koszt zadań inwestycyjnych Etapu I-III

Środki własne Urzędu Gminy Mrągowo- 2.016.004,00 zł. -30,73 %
Środki pozyskane- 4.543.730,81 zł- 69,27 %                               

Wykorzystanie funduszy byłoby łatwiejsze, gdyby nie konieczność ponoszenia tak dużych kosztów. Generalnie zebrani uznali, że fundusze unijne wbrew zapewnieniom rządu nie są dla biednych tylko dla bogatych. Ta sama sytuacja ma się do programów na rozwój mikroprzedsiębiorczości na wsi, gdzie wymagany wkład własny w projekt wynosi 50 %.

Uczestnicy spotkania otrzymali znaczki z logo programu Masz głos masz wybór oraz Pępek Europy. Zachęcaliśmy – co warto podkreślić do gromadnego udziału w wyborach europejskich i walki Gminy o status Pępka Europy.

29 maja 2009 r. planujemy drugą i ostatnią majową debatę. Planujemy zaprosić Pana Posła z ziemi mrągowskiej Jerzego Gosiewskiego, Pana Przewodniczącego Sejmiku Warmińsko-Mazurskiego Juliana Osieckiego, Starostę Mrągowskiego Dominika Damiana Tarnowskiego i lokalne media.

Spotkanie odbędzie się w szkole podstawowej w Szestnie o godz. 17.00. Oprócz debaty planujemy również powiedzieć o Pępku Europy. Serdecznie zapraszamy do udziału w dyskusji.

Marcin Łupkowski
Anna Sobiech

Stowarzyszenie SEEiK Mrągowo

Stowarzyszenie Edukacji Ekologicznej i Kulturalnej SEEiK