Pomiń menu

Kowal: 20.05.2009 REGULAMIN DEBATY O DZIEDZICTWIE KULTUROWYM W KOWALU I OKOLICACH
Przepisy ogólne

1. Czas i miejsce debaty: 

29 maja 2009

 godz. 17.00 – 19.30

sala OSP w Kowalu

czas trwania spotkania – 2. godziny 30 minut

2. Organizator:

nieformalna grupa mieszkańców miasta i gminy Kowal

oraz

Fundacja Ari Ari z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 44/8

3. Cel debaty:

Spotkanie mieszkańców z wójtem gminy Kowal i burmistrzem Kowala odbywa się w ramach ogólnopolskiej akcji „Masz głos, masz wybór” zorganizowanej przez Fundację im. Stefana Batorego i Szkołę Liderów. Podczas debaty przeprowadzona zostanie rozmowa o stanie ochrony zabytków i opieki nad dziedzictwem kulturowym na terenie gminy i miasta Kowal oraz przedstawiona będzie deklaracja dotycząca rozwiązywania problemów związanych z dziedzictwem kulturowym w mieście i gminie Kowal przez władze samorządowe.

4.Uczestnicy debaty:

Mieszkańcy Miasta i Gminy Kowal

Wójt Gminy Kowal

Burmistrz Miasta Kowal

Przewodniczący Rady Gminy

Przewodniczący Rady Miejskiej

Radni Gminy i Miasta

Przedstawiciele instytucji związanych z problematyką dziedzictwa kulturowego gminy

Organizatorzy – Fundacja Ari Ari

Przebieg debaty

 

5. Spotkanie mieszkańców gminy i miasta z wójtem gminy i burmistrzem prowadzone jest przez prowadzącego zgodnie ze scenariuszem

6. Scenariusz spotkania stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu

Zasady uczestnictwa w dyskusji

7. Prowadzący spotkanie udziela głosu zainteresowanym. Do końca wypowiedzi danej osoby nikt inny nie ma prawa głosu.

8. Każdy uczestnik spotkania ma wyznaczony czas na wypowiedź i jest zobowiązany do jego przestrzegania.

9. Dyskusja trwa do wyczerpania liczby chętnych mówców (pytań) lub do końca czasu przeznaczonego w harmonogramie spotkania na dyskusję

10. Prowadzący udziela głosu zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

11. Zgłoszenie do dyskusji następuje poprzez zarejestrowanie pytania (problemu) u Organizatora.

12. Dyskusja toczy się wokół działań dotyczących ochrony zabytków i opieki nad dziedzictwem kulturowym w gminie i mieście Kowal.

13. Zabrania się zachowań uniemożliwiających merytoryczną dyskusję (gwizdy, krzyki, wyzwiska, itp.) oraz ataków personalnych.

Kary porządkowe

14. Za złamanie zasad Regulaminu prowadzący stosuje następujące kary porządkowe:

– Upomnienie słowne

– Odebranie głosu przez uniemożliwienie wypowiedzi

– Usunięcie z miejsca spotkania

15. W nadzwyczajnej sytuacji prowadzący ma prawo przerwać przebieg spotkania

Przepisy końcowe

16. Czas trwania spotkania może ulec wydłużeniu w wyniku dużej ilości osób chętnych do zadawania pytań

17. Zgodę na przedłużenie spotkania wydaje prowadzący po uprzednim uzgodnieniu z Wójtem i Burmistrzem

18. Spotkanie może zostać przedłużone maksymalnie o 30 minut. Po upływie tego czasu prowadzący ma obowiązek przerwać dyskusję.

19. Uczestnictwo w Debacie jest zarazem z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie przez Fundację Ari Ari w działalności publicystycznej – twarzy i postaci osób utrwalonych za pomocą zdjęć i nagrań wideo

20. W sprawach spornych, nieuregulowanych przepisami niniejszego Regulaminu, decyzje podejmuje prowadzący po konsultacji z Organizatorem.

21. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.

22. Udział w debacie jest tożsamy akceptacją regulaminu z przez uczestników spotkania.
Fundacja Ari Ari