Pomiń menu

Zgierz: Tworzymy mapę problemów i potrzeb

Ankieta „Moje najbliższe otoczenie” dotyczy ważnych dla mieszkańców problemów, przedsięwzięć, inwestycji, oceny podejmowanych działań (z uwzględnieniem potrzeb konkretnych wspólnot lokalnych). Jest rozpowszechniana w wersji papierowej oraz elektronicznej, dostępna na stronach internetowych gminy wiejskiej i miejskiej Zgierz oraz na stronie fundacji „Twórczy, Aktywni”. Jej wyniki pozwolą lepiej zdiagnozować lokalne problemy i potrzeby.

„NASZE NAJBLIŻSZE OTOCZENIE”

(ankieta)
Uzyskane dane zostaną wykorzystane do diagnozy lokalnych problemów przez fundację „Twórczy, Aktywni” www.tworczyaktywni.org.pl
Fundacja na terenie gminy Zgierz realizuje program „Masz glos, masz wybór” Fundacji Batorego i Stowarzyszenia Szkola Liderów.
 
1.       Proszę ocenić swoje miejsce zamieszkania na tle innych miejscowości powiatu, zaznaczając wybraną odpowiedź:
1.1 jest lepsze (_do pytania 2)
1.2 niczym się nie różni (_do pytania 4)
1.3 jest gorsze (_do pytania 3)
1.4 jest zdecydowanie gorsze (_do pytania 3)
1.5 trudno powiedzieć
 
2.       Jeżeli w Pani(a) przekonaniu miejsce zamieszkania jest lepsze, to dlaczego Pan (i) tak sądzi?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.       Jeżeli w Pan (a) przekonaniu miejsce zamieszkania jest gorsze lub zdecydowanie gorsze, to dlaczego Pan (i) tak sądzi?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.       Które z poniższych opisuje problemy występujące w Pani(a) miejscu zamieszkania? Proszę wskazać najwyżej 5 problemów, zaznaczając „1” przy najważniejszym a „5” przy najmniej istotnym:
 
 4.1 Brak/mało miejsc do spędzania wolnego czasu na otwartym powietrzu bezpłatnie udostępnianych dla mieszkańców 
 4.2 Brak/mało miejsc o charakterze klubowym bezpłatnie udostępnianych mieszkańcom zainteresowanych wspólnym spędzaniem czasu wolnego
   4.3 Brak lub zły stan zagospodarowania miejsc przeznaczonych do spędzania wolnego czasu
(np. ………………………………………………………………………………………………………………………………..)
  4.4 Brak dostępu do zajęć hobbystycznych (dla dorosłych), pozalekcyjnych/pozaszkolnych (dla młodzieży, dzieci) ze względu na ich odpłatność
    4.5 Nie znam istniejącej oferty zajęć hobbystycznych, pozaszkolnych, pozalekcyjnych, itp. oferowanych przez instytucje z terenu miejscowości
4.6 Dostępna oferta zajęć jest nieodpowiednia do moich potrzeb, ponieważ …………………………. …………………….. ……………………………………………………………………………………)
    4.7 Brak zorganizowanych zajęć dla małych dzieci (od 2- 5 lat)
    4.8 Brak miejsca w przedszkolu dla mojego dziecka w wieku …………
    4.9 Brak dbałości o środowisko, otoczenie
    4.10 Wandalizm
   4.11 Brak miejsc parkingowych
    4.12 Brak stojaków dla rowerów
    4.13 Brak lokalnej oferty dla turystów
   4.14 Duża anonimowość mieszkańców
   4.15 Inne (jakie?)………………………………………………………………………………………………………………………….
 
5.       Czy w Pani (a) przekonaniu sami mieszkańcy byliby w stanie rozwiązać zasygnalizowane problemy?
   5.1    Tak, wszystkie
   5.2    Tak, ale tylko niektóre (np………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………)
   5.3    Nie, żadne z nich
 5.4   Trudno powiedzieć
 
6.       Czy były podejmowane w Pana (i) miejscu zamieszkania jakieś próby rozwiązania problemów występujących na osiedlu? 
   6.1       Tak (_do pytania 7 i 8)
   6.2       Nie
   6.3      Nie przypominam sobie
 
7.       Jeżeli były podejmowane jakieś próby rozwiązania problemów występujących w Pani(a) miejscu zamieszkania, to na czym one polegały?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8.       Kto był inicjatorem tych działań?
 8.1 Nie wiem
 8.2 Pan(i) osobiście
 8.3 Sami mieszkańcy
8.4 Rada Sołecka
 8.5 Rada Gminy
 8.6 Organizacje społeczne, jakie?………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
   8.7 Inne możliwości, jakie?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9.                        Jakie działanie wybierze Pan(i) w celu rozwiązania problemów w Pani(a) miejscu zamieszkania?
     9.1 podpisanie się pod petycją do władz
     9.2 zredagowanie petycji i zbieranie pod nią podpisów
     9.3 włączenie się w działania zorganizowanej grupy mieszkańców
    9.4 zorganizowanie grupy mieszkańców do rozwiązania określonego problemu
    9.5 przygotowanie różnych materiałów promujących działania na rzecz rozwiązania określonego problemu
  9.6 planowanie działań
  9.7 pozyskiwanie koniecznych materiałów, narzędzi, środków itp.
 9.8 ofiarowanie pewnej sumy pieniędzy na takie działania
 9.9 inne, jakie?……………………………………………………………………………………………………………..
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………
10. Jaka forma komunikacji, informacji w lokalnej społeczności jest dla Pani(a) najlepsza (proszę wskazać jedną formę):
10.1 bezpłatna gazeta lokalna (osiedlowa)
10.2   internetowe forum mieszkańców
10.3 strona internetowa
10.4 regularne (np. co kwartalne) spotkania mieszkańców
10.5      tablice ogłoszeniowe
10.6      spotkania z lokalnymi władzami i radnymi
12. Co wg Pani(a) powinno powstać w miejscowości
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
13. Co wg Pani(a) powinno zostać zlikwidowane w miejscowości
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
14. Proszę ocenić stopień zaangażowania władz lokalnych w rozwiązywanie lokalnych problemów, przyznając punkty w przedziale od 0 do 5
14.1 sieć wodno-kanalizacyjna
14.2 rozwój sieci dróg
14.3 kultura
14.3 rozwój i promocja turystyki w regionie
14.4 sport
14.5 ochrona środowiska
14.6 ochrona zdrowia
14.7 dostępność opieki przedszkolnej
14.8 stan infrastruktury oświatowej i wyposażenie szkół
14.9 pomoc społeczna dla ubogich, bezrobotnych, niepełnosprawnych…
14.10 bezpieczeństwo
14.11 komunikacja miejska
15. Największym sukcesem wladz lokalnych jest: ……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
16. Największą porażką wladz lokalnych obecnej kadencji jest: …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
Dziękujemy za odpowiedzi na pytania ankietowe i prosimy o wypełnienie „metryczki”: 
 
MIEJSCOWOŚĆ/ DZIELNICA/ SOŁECTWO
………………………………………………
PŁEĆ
1.        kobieta………………….
2.        mężczyzna…………….
ROK URODZENIA
…………….
 
WYKSZTAŁCENIE
1.        podstawowe………………
2.        zasadnicze i niepełne średnie…………….
3.        średnie i policealne……………
4.        wyższe i niepełne wyższe………………..
 
GRUPA ZAWODOWA, KTÓRĄ PAN (i) REPREZENTUJE
1.        wyżsi urzędnicy i kierownicy zakładów…………
2.        wolne zawody, specjaliści z wyższym wykształceniem………
3.        prywatni przedsiębiorcy………….
4.        rolnicy…………
5.        robotnicy……….
6.        pracownicy administracyjno – biurowi…………..
7.        pracownicy handlu i usług…………..
8.        wojsko, policja, straż pożarna………….
9.        gospodynie domowe…………..
10.     uczniowie, studenci…………..
11.     bezrobotni…………………..
12.     inne (jakie?)………………
Dziękujemy za wypelnienie ankiety i prosimy o przesłanie jej na adres mailowy: [email protected]
 
Jeśli są Państwo zainteresowani wynikami tej ankiety, prosimy o podanie adresu zwrotnego:
.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

"Twórczy, Aktywni"