Pomiń menu

Podsumowanie akcji w Gminie Łambinowice

W roku 2009 Panorama Wierzbia włączyła się do akcji Masz Głos – Masz Wybór w ramach próby rozwiązania lokalnego problemu – przeciągającej się procedury uchwalania Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Wierzbie, która to trwa od 29 listopada 2007r. Współpraca z Urzędem Gminy w tej sprawie została rozpoczęta od wysłania pisma informującego o przystąpieniu do akcji 16 lutego 2009r.  W piśmie wnioskowaliśmy o zorganizowanie publicznej debaty nad planem w Wierzbiu i wyłożenie do wglądu kopii dokumentu w bibliotece.  Ponadto wnioskowaliśmy o zorganizowanie sesji Rady Gminy zatwierdzającej plan w naszej miejscowości. 20 marca otrzymaliśmy odpowiedź z gminy, ze zgodą na umieszczenie informacji o projekcie planu na stronie internetowej Panoramy, wraz z odniesieniem do BIP oraz zgodą na wyłożenie do wglądu w Wierzbiu kopii projektu dokumentu. Nie otrzymaliśmy natomiast przyzwolenia na  zorganizowanie u nas publicznej debaty nad planem z udziałem przedstawicieli władzy.

26 lutego gościliśmy w Akademii Liderów Lokalnych (ALL) dziennikarkę Nowin Nyskich Agnieszkę Groń. W wyniku przeprowadzonej rozmowy w tygodniku ukazał się artykuł o działaniach Panoramy, w tym m.in. o udziale w akcji Masz Głos. 27 marca spotkaliśmy się w Urzędzie Gminy z Wójtem Tomaszem Karpińskim i Sekretarzem Jerzym Rosińskim, z którymi  rozmawialiśmy o akcji. Przekazaliśmy im również komplet  materiałów promocyjnych i  zaprezentowaliśmy plakaty, które pojawiały się na gminie w ramach informowania mieszkańców o postępie prac nad dokumentem. 22 kwietnia w ALL-u odbyło się spotkanie informujące mieszkańców o  działaniach związanych z monitorowaniem procedury uchwalania Planu Zagospodarowania przestrzennego. Jego efektem było zebranie i przekazanie do Urzędu Gminy uwag mieszkańców dotyczących projektu planu. Po spotkaniu wykonaliśmy dla zainteresowanych osób kopie map i części opisowej. Części osób przesłaliśmy dokument w wersji elektronicznej. Na bieżąco pozostawaliśmy w kontakcie z biurem obsługi Rady Gminy Łambinowice, w kwestii umieszczania informacji o sesji Rady Gminy zarówno na BIP oraz na tablicach informacyjnych w miejscowościach.  Nasza  wytrwałość i częste telefony, maile i rozmowy przyniosła efekt i informacje te powróciły na tablicę ogłoszeń we wsi. We wrześniu zorganizowaliśmy dwie akcje informujące mieszkańców o postępie prac i o akcji Masz Głos- Masz wybór. We wrześniu również otrzymaliśmy od Wójta informację, że termin publicznej debaty nad projektem dokumentu zaplanowany został na połowę października a podjęcie uchwały zatwierdzającej plan na sesję Rady Gminy w październiku lub listopadzie.

28 października na zaproszenie przewodniczącego Rady Gminy Panorama Wierzbia wzięła udział w sesji Rady Gminy, na której zaprezentowała  działania roku 2009, w tym m.in. akcję monitorowania procedury uchwalania Planu. 29 października  odbyła się dyskusja nad projektem Planu. Dyskutowany dokument zawierał już cześć uwag zgłoszonych przez mieszkańców Wierzbia  i przekazanych do Urzędu Gminy na początku roku. Pozytywnie rozpatrzono m.in.
– ochronę nieruchomości, na której znajduje się bunkier z okresu II Wojny Światowej,
– możliwość innego niż rolnicze zagospodarowania pozostałości lotniska wojskowego,
– ograniczenie możliwości zabudowy do wewnątrz wsi, tak aby utrzymać obecną  linię zabudowy z kierunku na Włostową,
– objęcie ochroną w planie zabudowań z początku XX wieku,
– korektę granicy  działki zabytkowego parku,
– wprowadzenie lokalizacji przyszłego cmentarza.

Dodatkowo trakcie dyskusji prezesowi Panoramy Danielowi Podobińskiemu, wpieranemu przez miejscowego Radnego  Adama Kuź udało się przekonać planistów  oraz Sekretarza dodatkowo do :
– korekty podkładu mapowego w zakresie naniesienia wszystkich istniejących stawów, – uporządkowania na podkładzie mapowym lokalizacji pomników przyrody,
– naniesienia na podkłady mapowe i objęcia ochrona prawna alei drzew,
– ograniczenia możliwości prowadzenia działalności usługowej na skrzyżowaniu w centrum wsi do działalności nieuciążliwej dla  środowiska.

Na etapie rozmów nie udało się  doprowadzić  do:
– korekty terenów przewidzianych pod budownictwo jednorodzinne na byłych działkach PGR,
– korekty podkładu mapowego w zakresie naniesienia istniejących stodół,
– wyłączenia z obszaru pod produkcję rolną parku przy budynkach dawnego PGR,
– wyodrębnienia działek na obszarach łąkowych i leśnych i  podziału ich na łąki i pastwiska.

Przedłużające się prace nad ostatecznym kształtem dokumentu oraz fakt, że po dyskusji biuro projektowe musi nanieść zgłoszone i przyjęte uwagi do projektu a następnie przedłożyć go ponownie do wglądu powodują, że Plan Zagospodarowania Przestrzennego zostanie uchwalony najwcześniej  w pierwszym kwartale 2010r.

Tym samym w 29 listopada 2009 roku minęły  dwa lata od podjęcia przez Radę Gminy Łambinowice uchwały o przystąpieniu do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego , m.in. dla wsi Wierzbie. Jest to  jeden z najdłużej opracowywanych w Gminie Łambinowice dokumentów.

Stowarzyszenie Przyrodniczo-Kulturowe Panorama Wierzbia