Pomiń menu

Mapa lokalnych problemów (diagnoza lokalna)-Zabrze

Miasto na prawach powiatu : Zabrze

Partner akcji: Stowarzyszenie „Zawsze Zabrze”

Opracował: Krzysztof Wieczorek

Źródło: STRATEGIA ROZWOJU MIASTA ZABRZE NA LATA 2008-2020

1. Czynniki o charakterze polityczno – prawnym

Niekorzystny wizerunek Zabrza jako miasta drugiej kategorii w skali Aglomeracji Górnośląskiej

Przez lata przemysłowa orientacja Zabrza, niewysokie (w porównaniu z innymi miastami) przeciętne wykształcenie mieszkańców i cechy zlokalizowanych w nim usług, wpływały na postrzeganie miasta. Przemiany ustrojowe wywołały szereg problemów w jego ekonomicznych realiach i przyczyniły się do utrwalenia wielu niekorzystnych elementów wizerunku miejskiego.

Niski procent powierzchni gminy objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego

Rezultatem wieloletnich zaniedbań oraz nowych wyzwań rozwoju jest brak rozstrzygnięć planistycznych określających warunki zagospodarowania przestrzennego, obejmujących cały obszar miasta. Obecnie ok. 80% powierzchni miasta wymaga podjęcia decyzji dotyczących lokalizacji funkcji.

2. Czynniki o charakterze ekonomicznym

Zmniejszający się potencjał miejsc pracy

Zabrzańskie firmy ograniczają zatrudnienie i wydaje się, iż sytuację mogą poprawić tylko nowe inwestycje, na obszarze miasta. Zmniejszający się potencjał miejsc pracy ma też swoje niekorzystne przełożenie na rozmiary migracji.

Mała przedsiębiorczość mieszkańców mierzona liczbą podmiotów gospodarczych na 1000 osób w relacji do pozostałych miast Aglomeracji Górnośląskiej

Dotychczasowy profil gospodarczy miasta, zdominowany działalnością tradycyjnych przemysłów nie sprzyjał promowaniu postaw przedsiębiorczych. Od kilkunastu lat powstają nowe firmy, ale proces ten odbywa się w mniejszym zakresie, niż ma to miejsce w innych miastach Aglomeracji Górnośląskiej.

3. Czynniki o charakterze społecznym

Brak monitoringu wizyjnego

Nowoczesne zarządzanie miastem obejmuje konieczność szybkiego reagowania na zjawiska dziejące się na jego obszarze, szczególnie w miejscach intensywnie uczęszczanych przez jego użytkowników. Potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa, wielokrotnie zgłaszane przez mieszkańców Zabrza, powinny znaleźć swoje potwierdzenie w lepszym pilnowaniu wybranych ulic, placów, zaułków itp., poprzez stworzenie monitoringu wizyjnego.

Niskie poczucie bezpieczeństwa mieszkańców

Mieszkańcy Zabrza we wszystkich formach wyrażania opinii o funkcjonowaniu miasta zgłaszali konieczność poprawy bezpieczeństwa. Dotyczyło to szczególnie centrum i sąsiednich dzielnic, gęsto zaludnionych i użytkowanych. Ludzie boją się przebywać po zmroku w wielu miejscach, dostrzegają konieczność zabezpieczania mieszkań, pilnowania samochodów itp.

Utrzymywanie się negatywnych tendencji w zakresie zjawisk patologicznych

Zmiany w realiach gospodarczych Zabrza przyczyniły się do powiększenia zjawiska bezrobocia i utraty społecznej pozycji wielu rodzin. Mimo poprawiania się warunków ekonomicznych istotna grupa osób nie potrafi się odnaleźć w nowej rzeczywistości.

Najmniejsze wydatki na sport i rekreację wśród miast Aglomeracji Górnośląskiej

Analiza struktury wydatków miast Aglomeracji Górnośląskiej wykazała, że Zabrze najmniej wydaje na działalność sportową i rekreacyjną. Tłumaczyć to można na wiele sposobów, w tym również usprawiedliwiając decyzje władz miejskich innymi, pilniejszymi potrzebami użytkowników miasta.

Duża liczba mieszkań komunalnych wymagających remontów, modernizacji i podniesienia standardu

Mieszkania komunalne są najczęściej pozyskane jako dziedzictwo poprzednich realiów społecznych czy gospodarczych i należą do starych zasobów miasta. Tym samym wymagają remontów, modernizacji i podnoszenia standardów(Dzielnica Zantka). To zaś zmusza do wydatkowania znacznych środków i podejmowania tego rodzaju przedsięwzięć.Jest to poważne obciążenie budżetu.

4. Czynniki o charakterze infrastrukturalno-środowiskowym

Brak systemu ścieżek rowerowych

Zabrze posiada wiele cennych terenów zieleni miejskiej, które mogłyby stać się miejscem lokalizacji ścieżek rowerowych, stanowiących urządzenia sportowo-rekreacyjne,ale i szczególną alternatywę komunikacyjną. Popularyzowane trendy aktywnych form spędzania wolnego czasu również stanowić mogą motywację dla ich budowy. Mieszkańcy zgłaszają zainteresowanie tego rodzaju aktywnością i brak ścieżek zmniejsza atrakcyjność osadniczą Zabrza.

Zły stan dróg

W Zabrzu sytuację komplikują dodatkowo szkody górnicze. Miasto remontuje i modernizuje drogi, ale skala prac jest tak wielka, iż może potrwać to jeszcze wiele lat.

Duże zatłoczenie w centrum miasta

Wzmożony ruch samochodowy w centrum dużych miast jest zjawiskiem obecnie powszechnym i Zabrze niczym szczególnym wśród nich się nie wyróżnia. Jest to skutek zarówno dużego ruchu samochodowego, niedostosowanej zabudowy, małej przepustowości wielu odcinków ulic i skrzyżowań itp. Rozwiązaniem zwykle są obwodnice wyprowadzające ruch tranzytowy z najbardziej użytkowanych ulic, ale w realiach przestrzennych Zabrza, te problemy, może do końca nie rozwiązać budowa Drogowej Trasy Średnicowej.

Zaniedbane parki, skwery, place, zieleń miejska

Zabrze postrzegane jest jako miasto zielone. Gorzej z jakością oferty parków, skwerów, urządzeń miejskich itp., która pozostawia wiele do życzenia. Szczególne zastrzeżenia dotyczą tego rodzaju obiektów poza centrum miasta i przestrzeniami centralnymi dzielnic. Zaniedbane tereny zielone zniechęcają mieszkańców na co dzień spragnionych kontaktu z naturą i drobnymi elementami estetyki miasta.

 

 

stowarzyszenie zawsze zabrze