Pomiń menu

Mapa lokalnych problemów (diagnoza środowiska)

 

 Stowarzyszenie Dolny Śląsk XXI przy współpracy Stowarzyszenia Amazonek, Bractwa Ziemi Bogatyńskiej oraz Klubu Nauczycielskiego Izis z Bogatyni w miesiącu maju 2010r przeprowadza na terenie Miasta i Gminy Bogatynia badania środowiskowe dotyczące diagnozy środowiska lokalnego pod kątem występowania lokalnych problemów. Badania przeprowadzane są w ramach Zadania 1. Mapa lokalnych problemów (diagnoza środowiska). Ankieta poniżej.

Pozdrawiam: Adam Balcer

Diagnoza środowiska lokalnego

Szanowni Państwo,

     Stowarzyszenie Dolny Śląsk XXI Koło Powiatowe z siedzibą w Bogatyni oraz   Amazonki, Bractwo Ziemi Bogatyńskiej,  Klub Nauczycielski „Izis” w ramach akcji „Masz głos masz wybór” organizowanej przez Fundację Batorego oraz Szkołę Liderów z Warszawy przeprowadza badanie środowiska lokalnego pod kątem diagnozy potrzeb mieszkańców Gminy Bogatynia. Wyniki wykorzystamy przy budowie strategii rozwoju Gminy, którą zaprezentujemy mieszkańcom oraz  władzy samorządowej.

   1. Jak ocenia Pani/Pan warunki życia w Gminie Bogatynia?

(proszę zaznaczyć odpowiedź stawiając symbol x;  gdzie 5 = b. dobre, 4 = dobre, 3 = przeciętne, 2 = złe, 1 = b. złe/ )

Pytania i oceny

1

2

3

4

5

1. Lokalny rynek pracy

 

 

 

 

 

2. Opieka społeczna

 

 

 

 

 

3. Opieka zdrowotna

 

 

 

 

 

4. Bezpieczeństwo mieszkańców

 

 

 

 

 

5. Edukacja przedszkolna

 

 

 

 

 

6. Szkolnictwo podstawowe

 

 

 

 

 

7. Szkolnictwo gimnazjalne

 

 

 

 

 

8. Szkolnictwo ponadgimnazjale.

 

 

 

 

 

9. Dostępność do kultury i rozrywki

 

 

 

 

 

10. Dostępność do internetu

 

 

 

 

 

11. Stan środowiska naturalnego

 

 

 

 

 

12. Stan infrastruktury sportowej

 

 

 

 

 

13. Stan dróg

 

 

 

 

 

14. Utrzymanie czystości w gminie

 

 

 

 

 

15. Placówki usługowe

 

 

 

 

 

16. inne jakie…………………………………..

 

 

 

 

 

2.Proszę zaznaczyć obszary, które według Pani/Pana są największym problemem w Gminie (proszę o zaznaczenie 4.)

 • Patologie społeczne – narkomania, alkoholizm, wandalizm, prostytucja, rozboje, kradzieże. (wybraną odpowiedź proszę otoczyć kółkiem)
 • Brak miejsc pracy
 • Mała ilość miejsc w przedszkolach publicznych i żłobkach
 • Brak kąpieliska miejskiego
 • Niski poziom opieki społecznej
 • Zły stan dróg
 • Słabo rozwinięta turystyka – baza turystyczna
 • Źle funkcjonująca służba zdrowia
 • Trudności w załatwianiu spraw w UMiG
 • Słabo rozwinięte szkolnictwo
 • Brak ścieżek rowerowych
 • Budowa mieszkań komunalnych i socjalnych
 • inne jakie……………………………………………………………………………

 

3.Które zdaniem Pani/Pana zadania powinny być realizowane na początku? (proszę zaznaczyć 4 odpowiedzi)

 • Przeznaczenie większych środków na zwalczanie patologii społecznych
 • Poszerzanie  rynku pracy, walka z bezrobociem
 • Rozwój sieci przedszkoli gminnych i żłobków
 • Budowa kąpieliska miejskiego
 • Zwiększenie środków oraz form oddziaływań pomocy społecznej
 • Poprawa stanu nawierzchni dróg
 • Rozbudowa bazy turystycznej i ścieżek rowerowych
 • Zwiększenie środków na polepszenie funkcjonowania opieki medycznej
 • Polepszenie funkcjonowania UMiG
 • Zwiększenie środków i rozwój szkolnictwa w Gminie oraz poszerzenie oferty edukacyjnej
 • Budowa mieszkań komunalnych i socjalnych
 • Inne, ……………………………………………………………………….

 4. Jakie problemy społeczne zdaniem Pani/Pana należy rozwiązać w pierwszej kolejności (proszę ponumerować od najważniejszego do najmniej ważnego stawiając przy wskazaniu cyfry od 1 do 9. Wskazanie 1 oznacza największą wartość).

 • Przestępczość
 • Bezrobocie
 • Bieda
 • Przemoc w rodzinie
 • Narkomania
 • Niedobór organizacji pozwalających znaleźć miejsce pracy
 • Mała aktywność środowisk lokalnych
 • Słaba dostępność do nowoczesnych technologii – Internet
 • Brak mieszkań komunalnych i socjalnych
 • Słabo rozwinięta baza turystyczna
 • inne, jakie ………………………………………………………………………

5.Jakie kierunki rozwoju według Pani/Pana są najważniejsze? (proszę zaznaczyć 4)

 • Wsparcie podejmowania przez mieszkańców wsi działalności pozarolniczej (zakładanie firm, agroturystyka)
 • Współpracy międzynarodowej dążącej do szerszej wymiany zarówno na poziomie kulturalnym jak i ekonomicznym.
 • Wsparcie firm działających lokalnie w celu organizowania nowych miejsc pracy
 • Wsparcie samozatrudnienia w usługach na rzecz ludności  i turystów.
 • Działania wspierające jakość edukacji
 • Poprawę dostępności do usług społecznych i kulturalnych.
 • Wpływanie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów gminnych.
 • Poszukiwanie inwestorów zewnętrznych
 • Inny (jaki?) …………….. 

 

 

METRYCZKA  (proszę wstawić „X” we właściwej kratce)

 

Płeć:

 • K   
 • M

Wiek:

 • 15-17
 • 18-24
 • 25-35
 • 36-64
 • powyżej 65lat

Wykształcenie:

 • Podstawowe
 • Zawodowe
 • Średnie
 • Średnie zawodowe 
 • Wyższe

 

Grupa zawodowa:

 • Bezrobotny 
 • Zatrudniony
 • Rolnik
 • Pracodawca

Sektor zatrudnienia:

 • PGE Elektrownia
 • PGE Kopalnia
 • Oświata
 • Urzędy
 • Służba zdrowia
 • Handel i usługi
 • Sektor prywatny

Bardzo serdecznie dziękujemy za wypełnienie ankiety!

 

Stowarzyszenie Dolny Śląsk XXI Koło terenowe w Bogatyni