Pomiń menu

Mapa problemów lokalnych gminy Wólka

Na przełomie czerwca i lipca 2010 roku Studenci drugiego roku socjologii z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przeprowadzili badania ankietowe dotyczące głównych problemów lokalnych gminy Wólka. Celem  szczegółowym kwestionariusza ankiety było poznanie potrzeb oraz opinii mieszkańców na temat swojego środowiska lokalnego. Badania były realizowane w Urzędzie Gminy Wólka przez okres dwóch tygodni. Koło Studentów Socjologii zapewniło respondentom pełną  poufność poprzez  wykorzystanie urn, w których badani umieszczali swoje wypełnione kwestionariusze. Pomysł ten okazał się bardzo dobrym rozwiązaniem, gdyż odsetek  zwróconych ankiet wynosił 75%  Badania  zostały zrealizowane na podstawie próby celowo-losowej. W momencie przeprowadzania badania wszyscy respondenci mieszkali na terenie gminy Wólka. W badaniu brały udział osoby powyżej osiemnastego roku życia. Najmłodszy respondent miał 21 a najstarszy 62 lata .Wybór zróżnicowanej grupy respondentów miał na celu zgromadzenie informacji najbliższych całej gminie. Problematyka badawcza została oceniona przez respondentów bardzo pozytywnie i czuli się w niej kompetentni. Badani chętnie udzielali odpowiedzi na pytania i wykazywali duże zainteresowanie poruszaną tematyką. Udzielali odpowiedzi trafnych oraz istotnych z punktu widzenia tematyki badań. Kwestionariusz ankiety składał się z 9 bloków pytań dotyczących takich zagadnień jak: ochrona środowiska, ochrona zdrowia, infrastruktura, oświata, pomoc społeczna, wspieranie przedsiębiorczości oraz sport, turystyka i rekreacja.

Odnośnie punktu pierwszego najczęściej wskazywanym zagadnieniem dotyczącym ochrony środowiska wg ankietowanych( 46%) jest: Prowadzenie kontroli przez Urząd Gminy przestrzegania przez mieszkańców obowiązku pozbywania się odpadów komunalnych. Kwestia wywożenia śmieci i odpadów komunalnych wg zdania mieszkańców plasuje się na średnim poziomie.

Odnoście zdrowia mieszkańcy wypowiadają się pozytywnie.  Dostęp do publicznej służby zdrowia na wysokim poziomie ocenia (60%) respondentów. Infrastruktura ośrodka zdrowia zadawala (26%) mieszkańców.

Kolejne pytanie poruszające kwestię infrastruktury miało dwojaki oddźwięk. Dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oceniany jest  pozytywnie, na wysokim poziomie 53% respondentów. Natomiast wzbudza niepokój informacja na temat stanu dróg gminnych ok. 80% badanych ocenia je na niskim poziomie natomiast kwestia oświetlenia dróg jest oceniana na średnim poziomie wg 60% .

Warto również wspomnieć o przedsiębiorczości w gminie, która ogólnie jest plasowana na średnim lub niskim poziomie. Informacje na temat możliwości inwestowania na terenie gminy są znikome.  Przeciwdziałanie bezrobociu jest uplasowane na niskim poziomie. Dla 66% mieszkańców gmina nie współpracuje z przedsiębiorstwami. Pytania o kulturę i sport potwierdziły przypuszczenia: 80% uważa dostęp do palcówek bibliotecznych na wysokim poziomie. Organizowanie imprez kulturalnych i sportowych jest umiarkowanie realizowane przez gminę wg 53% respondentów.

 Zadawane pytania respondenci uznali za proste, zrozumiałe i zwięzłe. Przeprowadzenie tych badań umożliwiło ujrzeć gminę oczami mieszkańców. Z przeprowadzonych badań można łatwo wywnioskować co w tej gminie należy zmienić a co podtrzymać i ulepszyć. Kwestie te powinny być wytycznymi dla przyszłych kandydatów ubiegających się o władzę w tej gminie. Wyniki uzyskane w tym badaniu posłużą jako temat do debaty z lokalnymi liderami, która odbędzie się w październiku 2010 roku na terenie gminy Wólka .

 

Katarzyna Otachel

Studenci II roku socjologii KUL

Studenci II roku Socjologii KUL