Pomiń menu

Spotkanie z seniorami dotyczące kanałów przepływu informacji w gminie zorganizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Katowicach

 W ramach realizacji etapu 1 zadania I Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach zorganizowała spotkanie z seniorami dotyczące kanałów przepływu informacji w gminie.

Data: 25 maja 2011 r.
Temat: Kanały przepływu informacji w gminie
Cel: zebranie uwag na temat modelu komunikacji w gminie
Uczestniczy: spotkanie adresowane do osób +50
Miejsce: Filia nr 7 MBP Katowice, Katowice – Ligota

W czasie spotkania, w którym uczestniczyło 6 osób, poddano ocenie dwa dokumenty:

wzorcowy model komunikacji w gminie (dokument „Efektywny model komunikacji w gminie”, pobrano ze strony www.maszglos.pl)

tworzony projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych.

Do dyskusji o tym, jak przebiega komunikacja samorządu z mieszkańcami Katowic oraz jakie są w tej sprawie społeczne oczekiwania, zaproszono osoby w wieku powyżej 50. lat. Wyboru tej grupy dokonano ze względu na fakt, iż jest to część społeczeństwa zagrożona wykluczeniem  cyfrowym.

Przeprowadzone rozmowy pozwoliły sformułować następujące wnioski: zebrani uważają, że potrzebny jest lepszy kontakt społeczności lokalnej z władzami samorządowymi. Osoby starsze, nie korzystające z internetu, odczuwają brak informacji w sprawach ważnych dla miasta i jego mieszkańców. Na terenie Katowic nie ma tablic ogłoszeniowych zawierających, m.in. aktualności miejskie, ogłoszenia, komunikaty, informacje o działaniach podejmowanych przez radnych, terminach ich dyżurów.

Jedynym forum przekazywania informacji dotyczących konsultacji społecznych jest elektroniczna Platforma Konsultacji Społecznych, co blokuje aktywność osobom nie posługującym się internetem.

Uczestniczy podkreślali, że chcieliby mieć możliwość korzystania również z tradycyjnych środków przepływu informacji. Zaproponowano, usytuowanie w mieście, co najmniej kilku kilka tablic ogłoszeń, na przykład przy kościołach, siedzibach miejskich instytucji.

Zebrane informacje przedstawione zostaną radnej Stanisławie Wermińskiej w czasie planowanego w  połowie czerwca spotkania z mieszkańcami oraz członkami Rady Jednostki Pomocniczej nr 6.