Pomiń menu

Zgierski dialog

Budowanie społeczeństwa obywatelskiego i dialogu między obywatelami Zgierza a samorządem to zadania, które fundacja „Twórczy, Aktywni” podejmuje już od kilku lat, również w ramach akcji „Masz głos, masz wybór”.

Od kwietnia do połowy czerwca 2011 roku rozmawialiśmy z grupami mieszkańców na temat istniejących kanałów współpracy i komunikacji między urzędem a obywatelem, starając się poznać zdanie i propozycje różnych środowisk: osób w wieku poprodukcyjnym, młodzieży z liceum powiatowego, studentów, osób aktywnych zawodowo (m. in. nauczycieli), przedstawicieli organizacji pozarządowych. Duża debata na ten temat nie była możliwa ze względu na niewielkie zainteresowanie, dlatego efektywniejsze wydawały nam się dyskusje w grupach 9 – 14 osobowych.

W wypowiedziach osób starszych pojawiało się poczucie  bezradności w kontaktach z urzędem, skargi na bezduszne traktowanie przez urzędników, określanych podobnie jak władze lokalne jako „oni”. Dopiero z dalszej rozmowy wynikało, że pretensje dotyczą sytuacji nawet sprzed wielu lat.  Wskazanie form współpracy było kłopotliwe, nieliczni słyszeli o e-urzędzie, nie zaproponowano też konkretnych rozwiązań. Powszechnie przywoływanym kanałem informacyjnym był „Ilustrowany Tygodnik Zgierski” i obwieszczenia/ogłoszenia.

W kwestii kanałów informacyjnych i komunikacyjnych najwięcej do powiedzenia mieli ludzie młodzi, którzy zgłosili  szereg pomysłów wykorzystania Internetu i portali społecznościowych. Rozumieli również, że obywatel w urzędzie nie jest petentem, bo samorząd terytorialny to lokalna wspólnota, a nie władza; urzędnicy są przedstawicielami tej społeczności i pracują na jej rzecz.

W maju odbyło się spotkanie p. wiceprezydent Zgierza Bogumiły Kapusty, radnych i przedstawicieli organizacji pozarządowych (łącznie 16 osób) w ramach Komisji Inicjatyw Gospodarczych na temat możliwości, obszarów współpracy i potrzeb. Powstał wtedy pomysł, by utworzyć grupę radnych, którzy ściśle będą współpracować z organizacjami pozarządowymi. Na sesji Rady Miasta postanowiono utworzyć taką grupę, złożoną z radnych (niestety tylko trojga, co może świadczyć o nikłym zainteresowaniu tym pomysłem ze strony radnych; dostrzegamy jednak szanse budowania dialogu i porozumienia, które ten pomysł niesie).

Lepiej ułożyła się współpraca między organizacjami pozarządowymi, które utworzyły Radę Organizacji Pozarządowych Miasta Zgierza i w lipcu uzyskały jej rejestrację w KRS. 14 czerwca 2011 na spotkaniu przedstawicieli organizacji pozarządowych, współpracujących w ramach Rady Organizacji Pozarządowych („Twórczy, Aktywni”,  Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”, „Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Zdolności Dzieci im. A. Gołąba”, Uniwersytet Trzeciego Wieku) z udziałem przedstawiciela UM Zgierza p. Ilony Majewskiej zgłaszano uwagi, dotyczące obecnego i przyszłorocznego programu współpracy z miastem, a także rozważano, jak rozwinąć dialog członków lokalnej wspólnoty ze swoim samorządem. Istniejące rozwiązania nie są zadowalające. Mieszkańcy nie są wystarczająco informowani o pracach Rady Gminy i Urzędu Miasta. Ze względów oszczędnościowych zmienia się finansowanie i częstotliwość ukazywania się „ITZ”. Zniknęła też prasa niezależna, bo dotychczasowi redaktorzy zmienili optykę, gdy znaleźli się na miejscu tych, których wcześniej krytykowali i np. zostali zatrudnieni w spółce miejskiej.

 W tej sytuacji wydaje się konieczne uzupełnienie tej luki przez organizacje pozarządowe, które w sposób apolityczny mówią o lokalnych problemach i sposobach ich rozwiązania. Temu celowi mógłby też służyć biuletyn w wersji elektronicznej i papierowej oraz Zgierskie Forum Dialogu Społecznego.

E-urząd nie wyeliminował opóźnień w załatwianiu spraw, bo niekiedy pismo krąży między urzędnikami, którzy zapominają o obowiązujących terminach. Opcja śledzenia dokumentu poprzez e-urząd pozwala na zdobycie ogólnikowej informacji: skierowane do komisji – bez nazwy komisji (może się też okazać, że pismo trafia do urzędnika), nie ma możliwości przesłania komentarza czy zapytania.

Wypracowane uwagi i postulaty dotyczące: zasad powiadamiania mieszkańców o sprawach realizowanych przez jednostki organizacyjne miasta oraz programu współpracy organizacji pozarządowych z samorządem zostały skierowane do  p. prezydent Iwony Wieczorek.

Na spotkaniu z p. prezydent Iwoną Wieczorek 21 czerwca 2011 prezes fundacji „Twórczy, Aktywni”, Jolanta Podwysocka przedstawiła założenia Konkursu Super Samorząd oraz projekt zarządzenia, dotyczącego ustalenia zasad powiadamiania mieszkańców o sprawach realizowanych przez Urząd Miasta Zgierza i inne jednostki organizacyjne miasta.

Działania budowania dialogu między mieszkańcami a samorządowcami  i projekt zarządzenia spotkały się z zainteresowaniem i przychylnością p. Prezydent.  Niepokój budziły tylko rozwiązania, które wymagałyby dodatkowych nakładów finansowych, np. Poradnia Obywatelska, na którą organizacje pozarządowe spróbują pozyskać środki z innych źródeł. Do współpracy nad ostatecznym kształtem dokumentu włączyła się p.o sekretarza miasta Zgierz p. Anna Majewska , z-ca naczelnika Wydziału Informatyki, p. Joanna Snarska  i  p. Monika Wiaderkiewicz odpowiedzialna za informację publiczną. Projekt był też konsultowany przez prawnika.

"Twórczy, Aktywni"