Pomiń menu

Komisja Rewizyjna

W naszej Radzie Gminy Komisja Rewizyjna liczy 3 członków. W statucie jest zapis,że komisje mogą liczyć od 3 do 5 członków. Czy komisja rewizyjna może być poszerzona o kolejną osobę tj. osobę wytypowaną przez nowo powstały klub radnych. Jak powinno się to odbyć. Czy wystarczy wniosek klubu radnych i czy taki wniosek może być odrzucony przez radę. Jak należy interpretować przepis art.18a ust 2 i art. 21 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym

Odpowiedź

 

Zgodnie z art. 18a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. jw.) w skład komisji rewizyjnej musi wchodzić przynajmniej jeden przedstawiciel każdego klubu radnych. Regulacja jest kategoryczna i jednoznaczna. Jednolita jest w tym zakresie także praktyka. Nowo powstały klub radnych ma prawo do swojego przedstawiciela w komisji rewizyjnej. Kultura polityczna i dobre obyczaje (także dbanie o powagę Rady Gminy) wymagają, aby rada bez kwestionowania przegłosowała kandydaturę zgłoszoną przez klub. Naturalnie rada może tę kandydaturę odrzucić, w sensie nie podjąć uchwały o wyborze do komisji rewizyjnej osoby zaproponowanej przez nowo powstały klub radnych. Nie ma bowiem prawnych możliwości zmuszenia radnego do głosowania za, przeciw lub wstrzymania się od głosu w określonej sprawie. Tak długo jednak, jak w komisji rewizyjnej nie ma przynajmniej po jednym przedstawicielu każdego klubu radnych, tak długo rada narusza art. 18 ust. 2 przytoczonej ustawy. W pierwszej kolejności obarcza to odpowiedzialnością przewodniczącego rady, który zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy ma obowiązek organizować pracę rady. Rażące naruszenie art. 18 ust. 2 jest równoznaczne z sytuacją, w której  przewodniczący nie wywiązuje się ze swoich zadań.
Co jednak może zrobić klub radnych, którego kandydat do komisji rewizyjnej zostanie odrzucony w głosowaniu przez większość w radzie i sytuacja taka okaże się stanem trwałym? Radni mogą wówczas zwrócić się o pomoc do wojewody, który sprawuje nadzór nad samorządem terytorialnym pod kątem legalności (przestrzegania prawa). Wojewoda może pismem wezwać radę do rozszerzenia składu komisji rewizyjnej o przedstawiciela nowo powstałego klubu. Wojewoda może uprzednio zażądać szczegółowej informacji w tym temacie od przewodniczącego rady (art. 88). Wojewoda może także ostrzec radę gminy, że w razie niezastosowania się do przepisów prawa (w tym wypadku art. 18a) rada może zostać rozwiązana (art. 96) lub zawieszona (art. 97), a w gminie przeprowadzone nowe wybory. Przepis prawny nie daje wojewodzie prawa wydania rozstrzygnięcia nadzorczego, a zgodnie z art. 87 organy nadzoru mogą wkraczać w działalność gminną tylko w przypadkach określonych ustawami. Pozostają zatem jedynie środki wskazane powyżej, niemniej obserwacja praktyki wskazuje, że pisma wojewody zmieniają „zatwardziałość” radnych nie stosujących się do przepisów prawa (w tym przypadku administracyjnego prawa ustrojowego).
 
Dr Bartosz Skwara