Pomiń menu

Zarządzenie Nr 192/2011 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Legionowo, w sprawie programu współpracy Gminy Legionowo w 2012 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

Zarządzenie Nr 192/2011

Prezydenta Miasta Legionowo

z dnia 29 sierpnia 2011 r.

w sprawie przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Legionowo, w sprawie programu współpracy Gminy Legionowo w 2012 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.),w związku z art. 5a ust.5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn.zm.) oraz w związku z § 1 ust. 4 pkt 3 oraz § 4 ust. 2 uchwały Nr XLIX/621/2010 Rady Miasta Legionowo z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ogólnych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Legionowo, zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Gminy Miejskiej Legionowo o zasięgu gminnym, w sprawie programu współpracy Gminy Legionowo w 2012 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

§ 2. Konsultacje prowadzone będą w Legionowie w terminie od 29 sierpnia 2011r. do 11 października 2011 r.

 

§ 3. Konsultacje przeprowadzone będą drogą elektroniczną w formie przesyłanych opinii i wniosków do projektu programu na adres email: [email protected] oraz otwartego spotkania Prezydenta Miasta Legionowo z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego, które się odbędzie w dniu 29 września 2011r. o godzinie 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo przy ul.marsz. Józefa Piłsudskiego 41 w Legionowie.

§ 4. 1. Opinie i wnioski do projektu programu, które wpłyną drogą elektroniczną oraz podczas otwartego spotkania Prezydenta Miasta Legionowo w dniu 29 września 2011r. podlegają zaopiniowaniu przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego, która przekaże swą opinię Prezydentowi Miasta Legionowo.

2. O zasadności przyjęcia opinii i wniosków ostatecznie decyduje Prezydent Miasta Legionowo.

3. Informacja o zgłoszonych opiniach i wnioskach, ich przyjęciu lub odrzuceniu zostanie zamieszczona na stronie www.legionowo.pl w zakładce "Strefa NGO" w terminie do 11 października 2011r.

§ 5. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Główny Specjalista ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Legionowo.

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Legionowo.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta

mgr Roman Smogorzewski

Legionowskie Stowarzyszenie AMICUS