Pomiń menu

Zarządzenie Nr 216/2011 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 20 września 2011 r. w sprawie utworzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Legionowie  

 

Zarządzenie Nr 216/2011

Prezydenta Miasta Legionowo

z dnia 20 września 2011 r.

w sprawie utworzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Legionowie

 

Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.1), w związku z art. 41e ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn.zm.) oraz w związku z § 1 ust.1 uchwały Nr V/51/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, zarządza się co następuje:.

 

§ 1. Tworzy się Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego w Legionowie w składzie:

1. Przedstawiciele Prezydenta Miasta Legionowo:

1)Danuta Szczepanik

2)Ewa Milska – Wieteska

2. Przedstawiciele Rady Miasta Legionowo:

1)Małgorzata Luzak

2)Agata Zaklika

3. Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

1)Roman Biskupski – Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym ”Nadzieja”,

2)Dorota Wróbel – Górecka – Powiatowa Izba Gospodarcza,

3)Wiesław Jakubczak – Arbale Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki,

4)Jan Skakluk – Klub Biegacza Legionowo,

5)Krystyna Mazuchowska-Pujdak – Stowarzyszenie Abstynenckie „Lepsze Dziś”,

6)Czesław Wojcieszek – Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Stołeczna Hufiec Legionowo im. Szarych Szeregów „Rój-Tom”,

7)Marzena Litwinek – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Legionowie.

 

§ 2. Kadencja Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Legionowie trwa dwa lata.

 

§ 3. Zadania, organizacja wewnętrzna oraz tryb pracy Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego zostaną określone w Regulaminie.

 

§ 4. Obsługę administracyjno-biurową zapewnia Urząd Miasta Legionowo.

 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Legionowo.

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta

mgr Roman Smogorzewski

____________________

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.z 2002r. Nr 23,poz.220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441, z 2006r. Nr 17,poz. 128 i Nr 181 poz. 1337 z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 , poz.1218, z 2008r. Nr 180,poz.1111,Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52 , poz. 420 i Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28 poz.142 i poz.146, Nr 106, poz. 675 oraz Nr 40 ,poz.230

 

Legionowskie Stowarzyszenie AMICUS