Pomiń menu

Uchwała Nr XLIX/621/2010 Rady Miasta Legionowo z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ogólnych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Legionowo

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm1) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedmiot oraz cele konsultacji:

1. Przedmiotem konsultacji mogą być projekty uchwał w sprawach szczególnie ważnych dla miasta w tym zamieszkującej go społeczności lokalnej.

2. Celem konsultacji jest zebranie opinii i zgłoszenie wniosków co do sposobu w jaki ma być rozstrzygnięta sprawa poddana konsultacji.

3. Konsultacje mogą mieć charakter obowiązkowy i fakultatywny.

4. Konsultacjom obowiązkowym podlegają uchwały Rady Miasta Legionowo dotyczące:

1)zmiany granic miasta,

2)nadawania oraz zmiany nazwy ulic,

3)rocznych i wieloletnich programów współpracy Gminy Legionowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

4)studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy,

5)miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

5. Konsultacjom fakultatywnym podlegają uchwały Rady Miasta Legionowo dotyczące w szczególności:

1)strategii rozwoju miasta,

2)strategii i programów rozwiązywania problemów społecznych,

3)programów promocji zdrowia,

4)innych ważnych kwestii wymagających pozyskania opinii społecznej;

§ 2. Zasięg konsultacji

Konsultacja w zależności od przedmiotu może mieć zasięg: gminny, osiedlowy lub środowiskowy.

§ 3. Uczestnicy konsultacji:

W konsultacjach mają prawo uczestniczyć mieszkańcy gminy, w tym również zrzeszeni w działających na jej terenie organizacjach społecznych oraz inne osoby fizyczne i prawne.

§ 4. Tryb zarządzania konsultacji:

1. Konsultacje przeprowadza Prezydent Miasta Legionowo zapewniając należyte warunki i środki.

2. Prezydent Miasta Legionowo wydaje zarządzenie o przeprowadzeniu konsultacji określając w nim:

1)przedmiot konsultacji,

2)zasięg konsultacji,

3)sposób prowadzenia konsultacji, w tym formy oraz tryb zgłaszania opinii i wniosków,

4)datę rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

5)sposób oraz tryb podsumowania opinii i wniosków zgłoszonych w toku konsultacji,

6)podmiot odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji.

3. Zarządzenie w sprawie konsultacji podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

4. Prezydent Miasta Legionowo może powierzyć przeprowadzenie konsultacji społecznych wyspecjalizowanym podmiotom.

§ 5. Zasady prowadzenia konsultacji społecznych:

1. Konsultacje społeczne powinny być przeprowadzane nie później niż na 30 dni przed wniesieniem projektu uchwały pod obrady Rady Miasta Legionowo.

2. Konsultacje społeczne powinny być prowadzone bezstronnie i przy poszanowaniu reguły przejrzystości i powszechnej dostępności.

3. Konsultacje społeczne powinny być poprzedzone akcją informacyjną.

§ 6. Sposób prowadzenia konsultacji społecznych:

1. Inicjatywa w przeprowadzeniu konsultacji społecznych należy do:

1)organów gminy,

2)mieszkańców gminy w liczbie co najmniej 100 osób.

3)organizacji społecznych, w dziedzinach dotyczących prowadzonych przez nie działalności statutowej.

2. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji powinien zawierać:

1)termin i zakres terytorialny konsultacji,

2)formę konsultacji,

3)zestawienie kosztów proponowanej konsultacji,

4)uzasadnienie z określeniem celu, jaki ma zostać osiągnięty,

5)listę osób popierających wniosek, ze wskazaniem imion, nazwisk, adresów i numerów ewidencyjnych PESEL oraz własnoręcznymi ich podpisami, a w przypadku organizacji pozarządowej – jej nazwę, siedzibę, określone w statucie cele działania oraz wykaz osób wchodzących w skład zarządu,

6)wskazanie osoby, z którą należy się kontaktować w sprawie złożonego wniosku.

3. Wniosek spełniający wymogi określone w § 6 ust. 2 jest rozpatrywany przez Prezydenta Miasta Legionowo w terminie 7 dni, od dnia złożenia.

4. Wnioski niekompletne nie podlegają rozpatrywaniu.

5. O przeprowadzeniu lub odmowie przeprowadzenia konsultacji, Prezydent MIasta Legionowo informuje wnioskodawcę, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania wniosku z zastrzeżeniem ust. 4.

§ 7. Formy prowadzenia konsultacji społecznych:

1. Konsultacje społeczne mogą być prowadzone z wykorzystaniem dostępnych instrumentów dialogu społecznego, a w szczególności:

1)za pośrednictwem miejskiej platformy internetowej poświęconej konsultacjom,

2)poprzez powołanie zespołów roboczych składających się z przedstawicieli mieszkańców i przedstawicieli Prezydenta Miasta Legionowo,

3)poprzez badania ankietowe,

4)poprzez sondaże internetowe,

5)w ramach otwartych spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami miasta,

2. Możliwe jest łączenie kilku form prowadzenia konsultacji.

§ 8. Wyniki konsultacji społecznych:

1. Informacje o wynikach konsultacji podaje się do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia konsultacji.

2. Wyniki konsultacji społecznych zawierają zestawienie zgłoszonych opinii wraz z uzasadnieniem stanowiska Prezydenta Miasta Legionowo do danej opinii.

3. Konsultacje społeczne uznaje się za ważne bez względu na liczbę osób i podmiotów biorących udział w konsultacjach, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób zgodny z niniejszą uchwałą.

§ 9. Koszty konsultacji społecznych pokrywane są z budżetu Gminy Legionowo.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legionowa.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady

Wiesław Karnasiewicz

____________________

1Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 978 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146 i Nr 106, poz. 675.

 

Legionowskie Stowarzyszenie AMICUS