Pomiń menu

Protokół ze spotkania konsultacyjnego z Prezydentem Miasta Legionowo

Otwarte spotkanie konsultacyjne z Prezydentem Miasta Legionowo dotyczące akcji Masz Głos, Masz Wybór w ramach konkursu Super Samorząd 2011 oraz Programu Współpracy Gminy Legionowo w 2012 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

W dniu 29 września 2011 r. o godzinie 17.00 w sali widowiskowej Urzędu Miasta Legionowo przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41 w Legionowie odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta Legionowo Romana Smogorzewskiego, ks. Tomasza Chciałowskiego – Prezesa Legionowskiego Stowarzyszenia „Amicus” – Proboszcza Parafii Matki Bożej Fatimskiej z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie naszego miasta.

Gości przywitała Ewa Milner-Kochańska – Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, moderator spotkania dotyczącego akcji Masz Głos, Masz Wybór w ramach konkursu Super Samorząd 2011, zgłoszonego przez Legionowskie Stowarzyszenie Amicus”.

W spotkaniu konsultacyjnym wzięli udział:

Roman Smogorzewski – Prezydent Miasta Legionowo

ks. Tomasz Chciałowski – Prezes Legionowskiego Stowarzyszenia „Amicus”

Danuta Szczepanik – Sekretarz Miasta Legionowo

Ewa Sobierajska – Główny Specjalista ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

oraz mieszkańcy miasta i przedstawiciele organizacji pozarządowych.

 

Ks. Tomasz Chciałowski poinformował jakie argumenty przemawiały za zgłoszeniem Urzędu do Programu i konkursu  Super Samorząd 2011.

Prezydent Roman Smogorzewski przedstawił Co będzie się działo w naszym mieście, czyli najważniejsze założenia w zakresie polityki gospodarczej i finansowej gminy Legionowo w 2012 roku (w oparciu o prognozy budżetu).

W ramach dyskusji mieszkańcy miasta zadawali pytania Prezydentowi.

 •  Ewa Szepel złożyła gratulacje i podziękowania dla Prezydenta Miasta Legionowa za to co przez ostatnią kadencję zrobił dla Legionowa.
 •  Kolejna osoba wyraziła swoje zadowolenie z projektu nowej biblioteki.
 • Jerzy Łuszczek – komendant Hufca ZHP Legionowo zapytał o przygotowania Legionowa do EURO 2012 i możliwość dołączenia ZHP do służby wolontariackiej przy organizacji Mistrzostw.
 • Przewodniczący Związku Pszczelarzy, które miało swoją siedzibę w Klubie Garnizonowym (a który rozwiązano) zwrócił się z prośbą o utworzenie miejsca na siedzibę Stowarzyszenia Pszczelarzy.
 •  Mieszkaniec Osiedla „Nowy Bukowiec” zwrócił się z prośbą o przejęcie terenu PKP pod budowę placu zabaw na ul. gen. Bolesława Roi oraz o uruchomienie komunikacji z Osiedla Bukowiec do Szkoły Podstawowej nr 1.
   

Prezydent Miasta Roman Smogorzewski odpowiadał na pytania mieszkańców.

Ksiądz Tomasz Chciałowski – Prezes Legionowskiego Stowarzyszenia „Amicus” przedstawił cele Stowarzyszenia, którymi są: działalność publiczna na rzecz wspierania społeczeństwa obywatelskiego, troska na rzecz obiektów sakralnych, inicjowania,  wspierania i organizowania działalności oświatowej, kulturalnej, sportowej oraz szeroko rozumianej pomocy społecznej.

Następnie w II części spotkania dotyczącego konsultacji Programu Współpracy Gminy Legionowo w 2012 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego:

Danuta Szczepanik przedstawiła projekt Programu Współpracy Gminy Legionowo na 2012 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Przedstawiła również zasady prowadzenia konsultacji dot. aktów prawa miejscowego oraz trybu konsultacji „Programu Współpracy”.

Zgodnie z zarządzeniem nr 216 /2011 Prezydenta Miasta Legionowa z dnia 20 września 2011 r. w sprawie utworzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Legionowie, w jej skład wchodzą: dwaj przedstawiciele prezydenta miasta: Danuta Szczepanik i Ewa Milska – Wieteska; dwaj przedstawiciele Rady Miasta Legionowo: Małgorzata Luzak i Agata Zaklika oraz siedmiu przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność na terenie Gminy Legionowo.

Członkowie Rady przedstawili się oraz zaprezentowali działania jakie prowadzą organizacje, w których pracują. Ewa Milska-Wieteska – Wydział Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych, Małgorzata Luzak – Radę Miasta Legionowo, Roman Biskupski – Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Nadzieja”, Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Legionowską Radę Seniorów, Wiesław Jakubczak – Artbale Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki, Jan Skakluk – Klub Biegacza Legionowo, Krystyna Mazuchowska-Pujdak – Stowarzyszenie Abstynenckie „Lepsze Dziś”, Czesław Wojcieszek – Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Stołeczną Hufiec Legionowo im. Szarych Szeregów „Rój-Tom”, Marzena Litwinek – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Legionowie oraz Danuta Szczepanik – Sekretarz Miasta, pełnomocnik ds. zarządzania, współpracuje z organizacjami w zakresie pomocy społecznej.

Danuta Szczepanik została przewodniczącą Rady, a sekretarzem Krystyna Mazuchowska-Pujdak.

Danuta Szczepanik przedstawiła Agnieszkę Lewandowską-Lepak, która sama zgłosiła chęć pomocy osobom głuchym przy nadchodzących wyborach parlamentarnych.

Następnie Agnieszka Lewandowska-Lepak, tłumaczka języka migowego złożyła propozycje działań związanych ze społecznością głuchych dotyczące przede wszystkim zmiany mentalności osób słyszących, przełamywania barier pomiędzy środowiskiem osób niesłyszących a resztą lokalnej społeczności.

Zgłoszone uwagi do projektu Programu Współpracy na 2012 r. przedstawiła Pani Ewa Sobierajska – Główny Specjalista ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Do zadań zlecanych, wspieranych i powierzanych wnioskowano, aby dopisać:

 • w zakresie sportu "psie zaprzęgi"
 •  w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej – organizację Legionowskiego Wigilijnego Spotkania Dzieci i Młodzieży
 • zorganizowanie opieki całodobowej dla 11 kobiet w podeszłym wieku na okres dwóch lat (2012 i 2013).
 • prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn wraz z hostelem dla 40 osób.
 • w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (art. 4. ust.1. pkt 13 ustawy),
 •  kontynuacja prowadzenia miejskiego „Centrum Wsparcia Organizacji i Inicjatyw Lokalnych” w Legionowie udzielającego inicjatywom lokalnym nieodpłatnej pomocy, konsultacji, szkoleń w sprawach organizacyjnych, prawnych, finansowo-dokumentacyjnych czy zdobywania finansowych środków pozabudżetowych.
 •  w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, działających dla Legionowa w różnych sferach zadań publicznych (art. 4. ust.1. pkt 33 ustawy),
 •  nieodpłatne udostępnianie przygotowanej w ramach działającego miejskiego „Centrum Wsparcia Organizacji i Inicjatyw Lokalnych” w Legionowie, bazy lokalowej, sprzętów i wyposażenia wraz ze specjalistyczną kadrą udzielającą wsparcia organizacjom chcącym działać w Legionowie, w tym w formie nieodpłatnych konsultacji.
 • prowadzenie dla organizacji i pracowników Urzędu szkoleń i poradnictwa m.in. z problematyki spraw organizacyjnych, prawnych i finansowo-dokumentacyjnych w organizacjach czy zdobywania środków pozabudżetowych, jak i udostępniania bazy i sprzętu oraz wspierania organizacji w sprawach dotyczących osób niepełnosprawnych, problematyki edukacji kulturalnej i sztuki oraz innych.

Ponadto Stowarzyszenie Artbale zgłosiło propozycje w nazwach niektórych zadań umieszczonych w projekcie.

Z zadań zlecanych, wspieranych i powierzanych wykreślić:

 •  z zajęć sportowych – biegi na orientację,
 • Prowadzenie Domowej Opieki Hospicyjnej (zadanie będzie realizowane w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia).

Wnioski o zwiększenie dotacji na realizację zadań już prowadzonych wpłynęły od wielu organizacji pozarządowych.

Wnioski do konstrukcji samego Programu zostały zgłoszone przez komórki organizacyjne Urzędu, organizacje pozarządowe i wymagają one przedyskutowania pod kątem celowości wprowadzenia zmian, przede wszystkim przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego.

Wolne wnioski ze spotkania konsultacyjnego:

Sławomir Ignaczak – reprezentujący Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego wyraził uznanie dla przebiegu zorganizowanego spotkania i jego merytoryczność oraz nadmienił, że również samorząd województwa mazowieckiego w ramach swoich kompetencji organizuje otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych z terenu województwa, a środki w ten sposób pozyskane przez legionowskie organizacje przyczynią się do rozwoju sektora NGO’s w naszej gminie.

Wiesław Jakubczak (Artbale) – w swojej wypowiedzi podkreślił znaczenie rocznych programów jako swoistych „konstytucji” wyznaczających charakter i kierunek dla współpracy NGO’s z władzami miasta, a przez to zwrócił uwagę na potrzebę ich bardzo dokładnego i precyzyjnego stanowienia. Zwrócił też uwagę, że legionowskie organizacje, posiadają słabe zaplecze organizacyjno-prawne i nie są przygotowane na efektywną współpracę oraz pozyskiwanie funduszy, w tym także pochodzących z konkursów dotacyjnych.

Poza tym zwrócił uwagę do Programu w kwestii:

Celów i zadań – zadania zapisane w rocznym programie mają małe przełożenie na realizację celów.

Należy zmienić zapis dotyczący archiwizowania ofert konkursowych w kwestii ich dostępności dla osób trzecich i wprowadzić zapisy chroniące oferentów przed bezprawnym wykorzystaniem składanych przez nich ofert (kwestia praw autorskich).

Złożył wniosek dotyczący trybu komisyjnego rozpatrywania ofert – tj. nieefektywności i niepraktyczności rozwiązań polegających na zwoływania posiedzeń komisji konkursowej do stwierdzania prawidłowości złożenia oferty pod względem formalnym i jeszcze na tym samym posiedzeniu rozpatrywaniu tych ofert (co przy ich dużej ilości może skutkować błędną ich oceną). Zasugerował, by jednostka administracyjna dokonywała oceny pod względem formalnym, dostarczała prawidłowe oferty członkom komisji, a posiedzenie zwoływane zostawało w celu konfrontacji stanowisk członków i wybrania zwycięskich ofert.

Zwrócił uwagę na kwestie niedostosowania organizacji pozarządowych do obowiązujących przepisów tj. organizacje nie zmieniły statutów pod względem określenia, które wykonywane przez nie świadczenia są płatne a które bezpłatne, a co w efekcie może powodować, że nie są one zgodne z wymaganiami konkursu (bo są niezgodne z obowiązującym prawem), a co może skutkować ich odrzucaniem pod względem formalnym.

Andrzej Bochacz – mieszkaniec Legionowa – poinformował o swojej pasji związanej z witrażami oraz zaproponował inicjatywę pt.: „Witraż w krajobrazie Legionowa”.

Marek Niewiadomski – Kierownik Centrum Charytatywnego Caritas DWP uznał, że Gmina Legionowo jest już Super Samorządem, ponieważ od lat prowadzi szereg działań na rzecz miasta i drugiego człowieka. Gmina rozwiązuje przy pomocy organizacji pozarządowych problemy ludzi bezdomnych i uzależnionych. Człowiek jest i powinien być najważniejszy.

Anna Wójcik – w nawiązaniu do wypowiedzi Pana Niewiadomskiego – przedstawiła obawy organizacji pozarządowych na temat nadmiernej biurokracji tj. „przerostu formy nad treścią” obawa, że powstanie Gminnej Rady Działalności Pożytku będzie dodatkowym instrumentem biurokratycznym ograniczającym poprzez nowe przepisy działalność NGO’s. Zgłosiła zapotrzebowanie na organizacje szkoleń dot. zagadnień z zakresu ekonomii społecznej.

Wiesław Jakubczak – nawiązując do wypowiedzi Pani Wójcik i Pana Niewiadomskiego, zaoferował organizacjom w imieniu Stowarzyszenia pomoc w kwestii wspierania i rozwiązywania problemów o charakterze formalno-organizacyjnym.

Na zakończenie Danuta Szczepanik podziękowała ks. Tomaszowi Chciałowskiemu – Prezesowi Legionowskiego Stowarzyszenia „Amicus” za zgłoszenie Gminy do konkursu Super Samorząd, co będzie miało przełożenie na lepsze relacje Urząd – sektor NGO, za udział oraz współprowadzenie spotkania konsultacyjnego.

Jednocześnie podkreśliła, że udział mieszkańców był imponujący (ok.100 osób).

Podziękowała zebranym za udział w konsultacjach informując jednocześnie, że wszystkie uwagi i wnioski zostały spisane, będą poddane ocenie i przekazane do zaopiniowania Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego.

O wynikach konsultacji mieszkańcy i organizacje pozarządowe zostaną poinformowani poprzez stronę internetową: www.legionowo.pl – zakładka Strefa NGO.