Pomiń menu

Sprawozdanie z legionowskich konsultacji

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w sprawie projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Legionowo w 2012 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Konsultacje w sprawie projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Legionowo w 2012 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Legionowie prowadzone były na podstawie Zarządzenia Nr 192/2011 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 29 sierpnia 2011 r.
Określono termin przeprowadzenia konsultacji na okres od 29 sierpnia 2011 r. do 11 października 2011 r.

Konsultacje prowadzone były drogą elektroniczną, oraz podczas otwartego spotkania Prezydenta Miasta Legionowo z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi.Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Legionowo w 2012 r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego był wyłożony w siedzibie Urzędu Miasta oraz zamieszczony na stronie internetowej w zakładce Strefa Ngo.

1. W dniu 29 września 2011 r. o godzinie 17.00 w sali widowiskowej Urzędu Miasta Legionowo przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41 w Legionowie odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta Legionowo Pana Romana Smogorzewskiego, z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie naszego miasta.

2. Spotkanie było dwuetapowe. Pierwsza część dotyczyła konsultacji w sprawie założeń budżetu na 2012 r. w związku ze zgłoszeniem Gminy Legionowo przez Legionowskie Stowarzyszenie „AMICUS” do programu Masz Głos Masz Wybór w ramach programu Super Samorząd 2011 r.

3. Moderatorem spotkania była Pani Ewa Milner-Kochańska Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, posiadająca przygotowanie do prowadzenia zebrań. W spotkaniu konsultacyjnym wzięli udział:

 • Pan Roman Smogorzewski – Prezydent Miasta Legionowo
 • Ks.Tomasz Chciałowski – Prezes Legionowskiego Stowarzyszenia „Amicus”
 • Pani Danuta Szczepanik – Sekretarz Miasta Legionowo
 • Pani Ewa Sobierajska – Główny Specjalista ds.Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
 • mieszkańcy miasta,
 • radni Rady Miasta,
 • przedstawiciele organizacji pozarządowych,
 • członkowie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

4.W ramach konsultacji nad Programem WspółpracyPani Danuta Szczepanik przedstawiła:

1) Projekt Programu Współpracy Rocznego Programu Współpracy Gminy Legionowo w 2012 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
2) Uchwałę Nr XLIX/621/2010 Rady Miasta Legionowo z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ogólnych zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Legionowo.
3) Zarządzenie Nr 192/2011 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Legionowo , w sprawie programu współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2012 r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
4) Uchwałę Nr V/50/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.
5) Zarządzenie Nr 216 /2011 Prezydenta Miasta Legionowa z dnia 20 września 2011 r. w sprawie utworzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Legionowie. Po odczytaniu zarządzenia dokonano prezentacji członków Rady. W skład Rady wchodzą: dwaj przedstawiciele Prezydenta Miasta Legionowo: Danuta Szczepanik Sekretarz Miasta Legionowo, Ewa Milska – Wieteska Naczelnik Wydziału Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych; dwaj przedstawiciele Rady Miasta Legionowo: radna Małgorzata Luzak i radna Agata Zaklika oraz siedmiu przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność na terenie Gminy Legionowo:

 • Roman Biskupski – Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym ”Nadzieja”,
 • Wiesław Jakubczak – Artbale Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki,
 • Jan Skakluk – Klub Biegacza Legionowo,
 • Krystyna Mazuchowska-Pujdak – Stowarzyszenie Abstynenckie „Lepsze Dziś”,
 • Czesław Wojcieszek – Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Stołeczną Hufiec
 • Legionowo im. Szarych Szeregów „Rój-Tom”,
 • Marzena Litwinek – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Legionowie
 • Dorota Wróbel -Górecka -Powiatowa Izba Gospodarcza.
 • Przewodniczącą Rady jest Danuta Szczepanik, Sekretarzem jest Krystyna Mazuchowska-Pujdak.

Zgłoszone uwagi do projektu Programu Współpracy na 2012 r. przedstawiła Pani Ewa Sobierajska – Główny Specjalista ds.Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
W ramach konsultacji drogą elektroniczną wniskowano aby do zadań zlecanych, wspieranych i powierzanych dopisać:
1) w zakresie sportu "psie zaprzęgi"
2) w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej – organizację Legionowskiego Wigilijnego Spotkania Dzieci i Młodzieży
3) zorganizowanie opieki całodobowej dla 11 kobiet w podeszłym wieku na okres dwóch lat (2012 r. i 2013 r.).
4) prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn wraz z hostelem dla 40 osób.
5) w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (art. 4. ust.1. pkt 13 ustawy),
a) kontynuacja prowadzenia miejskiego „Centrum Wsparcia Organizacji i Inicjatyw Lokalnych” w Legionowie udzielającego inicjatywom lokalnym nieodpłatnej pomocy, konsultacji, szkoleń w sprawach organizacyjnych, prawnych, finansowodokumentacyjnych czy zdobywania finansowych środków pozabudżetowych.
6) w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, działających dla Legionowa w różnych sferach zadań publicznych (art. 4. ust.1. pkt 33 ustawy),
a) nieodpłatne udostępnianie przygotowanej w ramach działającego miejskiego „Centrum Wsparcia Organizacji i Inicjatyw Lokalnych” w Legionowie, bazy lokalowej, sprzętów i wyposażenia wraz ze specjalistyczną kadrą udzielającą wsparcia organizacjom chcącym działać w Legionowie, w tym w formie nieodpłatnych konsultacji.
b) prowadzenie dla organizacji i pracowników Urzędu szkoleń i poradnictwa m.in. z problematyki spraw organizacyjnych, prawnych i finansowo–dokumentacyjnych w organizacjach czy zdobywania środków pozabudżetowych, jak i udostępniania bazy i sprzętu oraz wspierania organizacji w sprawach dotyczących osób niepełnosprawnych, problematyki edukacji kulturalnej i sztuki oraz innych.
c) z zadań zlecanych, wspieranych i powierzanych wykreślić:
– z zajęć sportowych – biegi na orientację,
– prowadzenie Domowej Opieki Hospicyjnej (zadanie będzie realizowane w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia).

Ponadto Stowarzyszenie Artbale zgłosiło propozycje zmian nazw niektórych zadań umieszczonych w projekcie.
Na spotkaniu konsultacyjnym głos zabrali również:
Pan Sławomir Ignaczak – reprezentujący Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego wyraził uznanie dla przebiegu zorganizowanego spotkania i jego merytoryczność oraz nadmienił, że również samorząd województwa mazowieckiego w ramach swoich kompetencji organizuje otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych z terenu województwa, a środki w ten sposób pozyskane przez legionowskie organizacje przyczynią się do rozwoju sektora NGO-sów w naszej gminie.
Pan Wiesław Jakubczak (Artbale) – w swojej wypowiedzi podkreślił znaczenie rocznych programów jako swoistych „Konstytucji” wyznaczających charakter i wyznaczających kierunek dla współpracy NGO-sów z władzami miasta, a przez to zwrócił uwagę na potrzebę ich bardzo dokładnego i precyzyjnego stanowienia. Zwrócił też uwagę, że legionowskie organizacje, posiadają słabe zaplecze organizacyjno-prawne i nie są przygotowane na efektywną współpracę oraz pozyskiwanie funduszy, w tym także pochodzących z konkursów dotacyjnych.
Poza tym zwrócił uwagę do Programu w kwestii:
1) celów i zadań – zadania zapisane w rocznym programie mają małe przełożenie na realizację celów.
2) należy zmienić zapis dotyczący archiwizowania ofert konkursowych w kwestii ich dostępności dla osób trzecich i wprowadzić zapisy chroniące oferentów przed bezprawnym wykorzystaniem składanych przez nich ofert (kwestia praw autorskich).
3) złożył wniosek dotyczący trybu komisyjnego rozpatrywania ofert – tj. nieefektywności i niepraktyczności rozwiązań polegających na zwoływaniu posiedzeń komisji konkursowej do stwierdzania prawidłowości złożenia oferty pod względem formalnym i jeszcze na tym samym posiedzeniu rozpatrywaniu tych ofert (co przy ich dużej ilości może skutkować błędną ich oceną). Zasugerował, by jednostka administracyjna dokonywała oceny pod względem formalnym, dostarczała prawidłowe oferty członkom komisji a posiedzenie zwoływane zostawało w celu konfrontacji stanowisk członków i wybrania zwycięskich ofert.
4) zwrócił uwagę na kwestie niedostosowania statutów niektórych organizacji pozarządowych do obowiązujących przepisów.
Pan Andrzej Bochacz – mieszkaniec Legionowa – poinformował o swojej pasji związanej z witrażami oraz zaproponował inicjatywę pt.: „witraż w krajobrazie Legionowa”.
Pan Marek Niewiadomski – Kierownik Centrum Charytatywnego Caritas DWP uznał, że Gmina Legionowo jest już Super Samorządem, ponieważ od lat prowadzi szereg
działań na rzecz miasta i drugiego człowieka. Gmina rozwiązuje przy pomocy organizacji pozarządowych problemy ludzi bezdomnych i uzależnionych. Człowiek jest i powinien
być najważniejszy.
Pani Anna Wójcik – w nawiązaniu do wypowiedzi Pana Niewiadomskiego –
przedstawiła:
1) obawy organizacji pozarządowych na temat nadmiernej biurokracji tj. „przerostu
formy nad treścią” → obawa, że powstanie Gminnej Rady Działalności Pożytku
będzie dodatkowym instrumentem biurokratycznym ograniczającym poprzez nowe
przepisy działalność NGO-sów.
2) zgłosiła zapotrzebowanie na organizację szkoleń dot. zagadnień z zakresu ekonomii
społecznej. Pan Wiesław Jakubczak – nawiązując do wypowiedzi Pani Wójcik i Pana Niewiadomskiego, zaoferował organizacjom w imieniu Stowarzyszenia pomoc w kwestii wspierania i rozwiązywania problemów o charakterze formalno-organizacyjnym. Po zakończeniu spotkania Pani Danuta Szczepanik poinformowała, że o wynikach konsultacji mieszkańcy i organizacje pozarządowe zostaną poinformowani poprzez stronę
interntetową: www . legionowo . pl – zakładka Strefa NGO. Na tym konsultacje zakończono. Po zakończeniu spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami przedłużono konsultacje uzupełniające do dnia 4 listopada 2011 r. w związku ze zmianą ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2011 r., Nr 209, poz. 1244), której termin wejścia w życie określono na dzień 3 listopada 2011 r.
Zaproponowano aby konsultacje prowadzone były drogą elektroniczną w formie przesyłanych opiniii wniosków do projektu programu na adres email:
[email protected] lub pisemnie na adres: Urząd Miasta Legionowo ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo w terminie do 4 listopada 2011 r.
Uwag i wniosków w tym trybie juz nie zgłoszono.

Na podstawie uwag z komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Legionowo, organizacji pozarządowych i mieszkańców (zgłoszonych na spotkaniu konsultacyjnym) opracowano kolejną wersję Programu, który został przesłany do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego i komórek organizacyjnych Urzędu.
Na posiedzeniu w dniu 14 listopada 2011 r. Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego po dyskusji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Legionowo w 2012 r. z organizacjami pozarządowymiu oraz innymi podmiotami prowadzącycmi działalność pożytku publicznego, podejmując w tej sprawie stosowną uchwałę.
Opracowała Sekretarz Miasta Legionowo Prezydent Miasta Legionowo /-/ Danuta Szczepanik /-/ Roman Smogorzewski.