Pomiń menu

Legionowo prowadzi kampanię edukacyjną przeciwko przemocy w rodzinie

 

„Skuteczniej przeciwko przemocy w rodzinie”

 

Co piąty Polak uważa przemoc w rodzinie (kłótnie, rękoczyny, wyzwiska) za normę, a co czwarty czuje się zwolniony z obowiązku reakcji na przemoc w rodzinie, bo „nie wiadomo po czyjej stronie leży racja”.

Wyniki badań dotyczących przemocy w rodzinie, przeprowadzone na zlecenie Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej w listopadzie br. pokazują, że istnieje w dalszym ciągu duże przyzwolenie społeczne na stosowanie przemocy, a co za tym idzie – rolą nowoczesnych instytucji państwowych biorących udział w procesie przeciwdziałania występowania przemocy w rodzinie jest nie tylko penalizacja niepożądanych zachowań, ale także edukacja i wpływanie na świadomość obywateli w tym zakresie.

W celu zmiany świadomości społecznej wobec zjawiska przemocy, Gmina Legionowo prowadzi kampanie edukacyjne skierowane do społeczności lokalnej oraz szkolenia skierowane
do specjalistów. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” i związanymi z tym zmianami w dotychczasowym trybie stosowania procedur niebieskiej karty (m. in.: poszerzeniem katalogu podmiotów uprawnionych do podejmowania interwencji w przypadkach stosowania przemocy w rodzinie w oparciu o procedurę niebieskiej karty), w piątek, 9 grudnia 2011r., w sali widowiskowej legionowskiego Ratusza, odbyło się jedno z takich szkoleń, zatytułowane: "Procedura Niebieskiej Karty – jak realizować zadania
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kontekście nowej sytuacji prawnej". Poprowadził je Pan Robert Lemański – dyplomowany profilaktyk społeczny i trener z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Spotkanie zorganizowano dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i Grupy Roboczej, w tym: pracowników socjalnych, Policji, Prokuratora, kuratorów, członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracowników służby zdrowia oraz innych przedstawicieli służb społecznych zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
Najważniejszymi efektami szkolenia, prócz podniesienia poziomu wiedzy uczestników na temat procedur Niebieskich Kart i zmian w przepisach, było podkreślenie potrzeby edukowania społeczności lokalnej na temat przemocy i sposobów reagowania na to zjawisko. Przedstawiciele poszczególnych instytucji zgodzili się, iż rolą państwa nie jest tylko interweniowanie na zaistniałe sytuacje przemocowe, ale także wspieranie świadomości społecznej w zakresie praw i obowiązków osób, które doświadczają przemocy lub są jej świadkami.

Legionowskie Stowarzyszenie AMICUS