Pomiń menu

"Zasady udziału społeczeństwa w kształtowaniu przestrzeni publicznej" Gminy Kołczygłowy

Podsumowując zrealizowane w ramach konkursu Super Samorząd 2011 zadania oraz analizując wszelkie przeprowadzone konsultacje, warsztaty i ankiety, Gminny Ośrodek Kultury w Kołczygłowach przygotował przykładowy dokument "Zasad udziału społeczeństwa w kształtowaniu przestrzeni publicznej". Poniżej zamieszczamy jego kopię.

 

 

PROJEKT DOKUMENTU

 

„Zasady udziału społeczeństwa w kształtowaniu przestrzeni publicznej”

 

   Aby zwiększyć skuteczność udziału mieszkańców w kształtowaniu przestrzeni publicznej, władze lokalne powinny:

  1. usprawniać system przepływu informacji pomiędzy władzami a mieszkańcami, poprzez:

a)  rozbudowę strony internetowej Gminy

b) systematyczne uaktualnianie tablic ogłoszeń

c) udostępnienie adresu mailowego do konsultacji online z lokalnymi przedstawicielami mieszkańców w samorządzie tj. Radnymi i Sołtysami

  1. mobilizować i aktywizować mieszkańców do udziału w kształtowaniu przestrzeni publicznej poprzez realizację zgłoszonych przez nich wniosków
  2. promować uczestnictwo młodych ludzi w wieku szkolnym w życiu społeczności lokalnej, poprzez:

a) konsultacje w ramach lekcji WOS

b)  konsultacje drogą elektroniczną za pomocą e-mail

  1. stwarzać mieszkańcom dogodne terminy konsultacji z Radnymi, Sołtysami oraz Wójtem Gminy

Aby aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu przestrzeni publicznej mieszkańcy gminy powinni:

  1. systematycznie uczestniczyć w otwartych sesjach Rady Gminy, spotkaniach z Wójtem, Radnymi i Sołtysami
  2. przedstawiać propozycje tematów do dyskusji swoim przedstawicielom w samorządzie tj. Radnym i Sołtysom

a) katalog tematów, które mogą być opiniowane:

  plan zagospodarowania przestrzennego gminy

  kilkuletni plan zagospodarowania gminy

  strategia rozwoju gminy

  organizacja komunikacji gminnej

  inne

  1. aktywizować młodzież poprzez konsultacje prowadzone w ramach lekcji WOS do tworzenia petycji, które zostaną przedyskutowane na sesjach Rady Gminy

a)  w petycji należy uwzględnić:

  uzasadnienie z określeniem celu i przedmiot dyskusji

  termin rozpoczęcia i zakończenia dyskusji

  grupy uczestniczące w dyskusji

  podmiot odpowiedzialny za przeprowadzenie dyskusji, np. Rada Gminy

  czas realizacji dyskusji

 

 Gminny Ośrodek Kultury